Instructions for Authors


คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์

 1. ประเภทของบทความ

  นิพนธ์ต้นฉบับ (Original articles) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย บทนำ บอกเหตุผลและวัตถุประสงค์ วัสดุหรือผู้ป่วย วิธีการ ผล วิจารณ์ผล สรุป กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง คำสำคัญ (Keywords) ความยาวของเรื่องประมาณ 12 หน้าพิมพ์หรือ ประมาณ 3,000 คำ แนะนำให้มีบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ # วารสารจุฬาลงกรณ์เวชสารตั้งแต่ พ.ศ. 2539 จะอนุโลมพิจารณาตีพิมพ์ นิพนธ์ต้นฉบับภาษาไทย เพื่อสนับสนุนผู้ที่เริ่มต้น โดยจะจัดเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ แต่ตีพิมพ์ในคอลัมน์เวชศาสตร์ร่วมสมัย

  บทความพิเศษ (Special articles) เขียนเป็นภาษาไทย เขียนจากประสบการณ์ แสดงข้อคิดเห็น แนะนำให้มีเรื่องย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  รายงานผู้ป่วย (Case report) เขียนเป็นภาษาอังกฤษ เขียนได้ 2 แบบคือ รายงานอย่างละเอียด หรือสั้น ๆ ประกอบด้วย บทนำ รายงานผู้ป่วย วิจารณ์อาการทางคลินิก ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ เสนอข้อคิดเห็นอย่างมีขอบเขต สรุป บทคัดย่อแนะนำให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ (Innovations) กล่าวถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ ส่วนประกอบ ข้อดี ข้อเสีย การทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์ โดยมีวิธีการวิจัยตามขั้นตอน สถิติสนับสนุน วิจารณ์ เหมือนกับเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ

  บทฟื้นฟูวิชาการ (Review articles) เขียนเป็นภาษาไทย ให้ความรู้ใหม่ สิ่งตรวจพบใหม่ ๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นบทความวิเคราะห์โรค หรือวิจารณ์สถานการณ์การเกิดโรค ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา วิจารณ์ สรุป เอกสารอ้างอิง

  ย่อวารสาร (Journal abstracts) ย่อจากบทความใหม่ ๆ จากวารสารต่างประเทศหรือวารสารภาษาไทยที่พิมพ์ภายในหนึ่งปี พร้อมทั้งบทวิจารณ์ของผู้ย่อ

  เวชศาสตร์ร่วมสมัย (Modern medicine) เป็นบทความภาษาไทยซึ่งอาจเป็นนิพนธ์ต้นฉบับสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนบทความ หรือบทความอภิปรายวิชาการเกี่ยวกับโรคหรือปัญหาที่พบบ่อย และ/หรือ มี ความสำคัญ น่าสนใจ และช่วยเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และทักษะแก่ ผู้อ่านในแง่ของการศึกษาต่อเนื่อง (Continuing medical education) เพื่อ ให้ผู้อ่านมีความรู้และรับถ่ายทอดประสบการณ์ให้ทันสมัย ในการดำรงความ เป็นแพทย์ที่มีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

 2. ส่วนประกอบของบทความ

  ชื่อเรื่อง: สั้น แต่ได้ใจความ ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  ชื่อผู้เขียน: เขียนตัวเต็มทั้งชื่อตัวและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งวุฒิการศึกษา และสถานที่ทำงาน รวมทั้งบอกถึงหน้าที่ของผู้ร่วมนิพนธ์ในบทความ

  เนื้อหา: เขียนให้ตรงกับวัตถุประสงค์ เนื้อเรื่องสั้น กะทัดรัดแต่ชัดเจน ใช้ภาษาง่าย ถ้า เป็นภาษาไทย ควรใช้ภาษาไทยมากที่สุด ยกเว้น ศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลไม่ได้ใจความ หากจำเป็นต้องใช้คำย่อ ต้องเขียนคำเต็มเมื่อกล่าวถึงครั้งแรก บทความควรประกอบด้วย บทนำอย่างสมบูรณ์ ตามหัวข้อโดยละเอียดที่ปรากฏในคำ แนะนำท้ายบท และไม่สามารถระบุตัวหรือชื่อของผู้ป่วยไว้ในบทความ

  บทคัดย่อ, เรื่องย่อ: ย่อเฉพาะเนื้อหาสำคัญเท่านั้น ให้มีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อนุญาตให้ใช้คำย่อที่เป็นสากล สูตร สัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ สถิติ ใช้ภาษารัดกุม ความยาวไม่ควรเกิน 250 คำ ระบุส่วนประกอบสำคัญที่ปรากฏในบทความอย่างย่อตามคำแนะนำท้ายบท

  คำสำคัญ: ได้แก่ ศัพท์ หรือวลี ภาษาอังกฤษ ประมาณ 3 - 5 คำ เพื่อนำไปใช้ในการบรรจุใน ดัชนีเรื่องสำหรับการค้นคว้า

 3. เอกสารอ้างอิง

  ใช้ แบบ Vancouver Style เอกสารที่อ้างอิงใส่เครื่องหมายเลข 1-2-3 หรือ 1,2,3 ......... อยู่ในวงเล็บไว้ท้ายประโยค เอกสารที่อ้างถึงเป็นอันดับแรกให้จัดเป็นเอกสารอ้างอิงหมายเลขหนึ่ง และเรียงตามลำดับการอ้างอิงต่อ ๆ ไป


  ชื่อผู้เขียน
  ชื่อภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย ชื่อสกุล อักษรตัวแรกของชื่อต้น ชื่อกลาง ใส่ชื่อผู้เขียนทุกคน ขั้นด้วยเครื่องหมายจุลภาค, ถ้าเกิน 6 คน ใส่ชื่อ 6 คนแรก หลังชื่อ สุดท้ายให้เติม et al.


  การอ้างอิงวารสาร
  ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อย่อวารสาร (Title of the journal) ปีพิมพ์ (Year);เล่มที่ของวารสาร (Volume):หน้าแรก-หน้าสุดท้าย (Page).
  ตัวอย่าง Techanitisawad P, Kittikowit W, Sasiwimonphan K. Differentiation of papillary renal cell carcinoma subtypes by imaging features of CT scan. Chula Med J 2016;60:467-76.
  ตัวอย่างภาษาไทย ไกรศรี จันทรา, อภิชัย อังสพัทธ์, ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ. การผ่าตัดแบบแบ่งขั้นตอน ของมะเร็งปุ่มรากผมบริเวณหนังศีรษะที่มีขนาดใหญ่ : รายงานผู้ป่วย 1 ราย. จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2559;60:489 - 95.


  การอ้างหนังสือหรือตำรา
  ชื่อผู้เขียน. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). ชื่อเมือง (ใช้ชื่อเมืองชื่อแรก ชื่อเดียว): ชื่อโรงพิมพ์, ปี ค.ศ.: หน้าแรก – หน้าสุดท้าย
  ตัวอย่าง Sherlock S, Dooley J. Diseses of the Liver and Biliary System. 9th ed. London: Blackwell, 1993: 1-16


  การอ้างบทหนึ่งในหนังสือตำรา
  ชื่อผู้แต่ง (Author). ชื่อบทความ (Title of a chapter). ใน/In: ชื่อบรรณาธิการ/editor(s). ชื่อหนังสือ (Title of the book). ครั้งที่พิมพ์ (Edition). เมืองที่พิมพ์ (Place of publication): สำนักพิมพ์ (Publisher); ปี (Year). หน้า/p. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.
  ตัวอย่าง Hewlett EL. Microbial virulence factors. In: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE, editors. Principles and practice of infectious disease. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone; 1990. p. 2-9.
  ตัวอย่างภาษาไทย ธนา นิลชัยโกวิทย์. ความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียและการตาย. ใน: มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ. จิตเวชศาสตร์รามาธิบดี. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์; 2539. หน้า 343-5.


  การอ้างอิงที่เป็นวิทยานิพนธ์
  ชื่อผู้นิพนธ์. ชื่อเรื่อง [ประเภท/ระดับปริญญา]. เมืองที่พิมพ์: มหาวิทยาลัย; ปีที่ได้ปริญญา.
  ตัวอย่าง Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis, MO: Washington University; 1995.
  ตัวอย่างภาษาไทย เฟื่องฟ้า สีสวย. คุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ [วิทยานิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต]. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.


  การอ้างอิงวารสารบนอินเทอร์เน็ต (Journal article on the Internet)
  ชื่อผู้แต่ง (Author. ชื่อบทความ (Title of the article). ชื่อย่อวารสาร (Title of the journal) [ประเภทของสื่อ]. ปีพิมพ์ (Year) [เข้าถึงเมื่อ/cited ปี เดือน วันที่]; ปีที่(Volume): [หน้า/about screen]. เข้าถึงได้จาก/Available from: http://………....
  ตัวอย่าง Annas GJ. Resurrection of a stem-cell funding barrier-Dickey-Wicker in count. N Engl J Med [Internet]. 2010 [cited 2011 Jun 15];363:1687-9. Available from: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1010466
  ตัวอย่างภาษาไทย ไพรัลยา สวัสดิ์พานิช. เมื่อลูกเป็นสาวเร็ว [อินเทอร์เน็ต]. คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล. Siriraj E-Public Library; 2553 [เข้าถึงเมื่อ 31 มี.ค. 2554]. เข้าถึงได้จาก: http://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/articledetail.asp?id=259

 4. ต้นฉบับ

  ต้นฉบับพิมพ์หน้าเดียว คอลัมน์เดียว กระดาษสั้น ขนาด 21.6 x 27.9 เซนติเมตร หรือ A4 ใส่เลขหน้ากำกับทุกหน้าที่มุมขวาบน ต้นฉบับภาพประกอบและตารางได้แยกออกจากต้นฉบับ พร้อมจดหมายเพื่อขอตีพิมพ์ ควรพิมพ์ต้นฉบับด้วยคอมพิวเตอร์และส่งพร้อมแผ่นดิสเก็ต บรรจุข้อมูล ระบุชื่อไฟล์ ระบบภาษาไทยที่ใช้ (แนะนำให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด PC compatible ระบบภาษาไทยควรใช้ระบบ Microsoft word for window หรือ CU writer)

  ภาพประกอบ ภาพลายเส้น เขียนด้วยหมึกดำบนกระดาษอาร์ต ใช้ภาพสไลด์หรือภาพขาวดำ ขนาดโปสการ์ด (ไม่ใช้ภาพสี) เขียนลูกศร แสดงทิศทางหัวภาพ คำอธิบายภาพ ใช้ภาษาอังกฤษบนกระดาษของภาพ เขียนชื่อบทความและลำดับภาพไว้หลัง ภาพ ภาพเอ็กซเรย์ควรลบชื่อผู้ป่วยออก ภาพใบหน้าของผู้ป่วยควรมีแถบปิด บริเวณดวงตา หรืออาจทำให้พร่ามัว

  ตาราง คำอธิบายตาราง ใช้ภาษาอังกฤษบนกระดาษแยกต่างหาก พร้อมทั้งเลขที่ ตาราง และชื่อบทความกำกับ

 5. คำแนะนำการเขียนบทคัดย่อ (Structured abstract)

  บทคัดย่อแสดงถึงขั้นตอนในการศึกษาวิจัยมีดังต่อไปนี้

  Background: เหตุผลของการทำวิจัย
  Objective (s) : วัตถุประสงค์
  Methods : วิธีการทำวิจัย
  Results : ผลการศึกษา
  Conclusion : สรุป
  Keywords : คำสำคัญ
 6. การรับเรื่องตีพิมพ์

  บทความที่จะรับตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หากต้นฉบับที่เสนอมาได้รับการพิจารณาให้นำลงตีพิมพ์ ทางหน่วย ฯ จะแจ้งให้เจ้าของบทความทราบ พร้อมทั้งจัดส่งฉบับพิมพ์ร่างให้ผู้เขียนตรวจทาน และขอคืนตามกำหนดเวลา
 7. สำเนาพิมพ์

  ผู้เขียนคนแรกจะได้สำเนาพิมพ์จำนวน 15 ชุด ภายหลังจากที่วารสารได้ออกเผยแพร่แล้ว
 8. สถานที่ติดต่อ

  หน่วยวารสาร ตึกอานันทมหิดล ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขตปทุมวัน กทม. 10330
  โทร. 02-2564479
  E-mail: chulamed@hotmail.com, chulamedj@chula.md
  E-Submission ผ่านทางเว็บไซต์ www.clmj.org
Submission information

Online Submission

Authors are requested to submit their manuscripts in electronic from. The electronic manuscript should be submitted to the journal website (http://www.clmj.org) or e-mail (chulamed@hotmail.com or chulamedj@chula.md.)

Article types

 • Original articles : word limit 3,000 words, 40 references, no more than 6 figures/tables
 • Special articles
 • Case Reports
 • Innovations
 • Review articles
 • Journal Abstracts
 • Modern Medicine

Manuscript preparation

Authorship Criteria and Contributions
All listed authors should have seen and approved the final version of the manuscript. All authors of accepted articles must sign and authorship from affirming that they have met all three of the following criteria for authorship, thereby accepting public responsibility for appropriate portions of the content:
 1. Substantial contributions to conception and design, or acquisition of data, or analysis and interpretation of data.
 2. Drafting the article or revising it critically for important intellectual content;
 3. Approval of the version to be published and all subsequent versions.
If authorship is attributed to a group (such as for muti-center trails) the group must designate one or more individuals as authors or members of a writing group who meet full authorship criteria and who accepts direct responsibility for the manuscript. Other group members who are not author should be listed in the Acknowledgments section of the manuscript as participating investigators. Individuals who not meet the criteria for authorship but who have made substantial, direct contributions to the work (e.g. purely technical help, writing assistance, general or financial or material support) should be acknowledged in the Acknowledgment section of the manuscript, with a brief description of their contributions. Authors should be obtain written permission from anyone they wish to list in the Acknowledgment section.
Redundant, Duplicate or Fraudulent Publication
Author must not simultaneously submit their manuscripts to author publication if that manuscript is under consideration by any other journals. Redundant or duplicate publication is a paper that overlaps substantially with one already published in print or electronic media. At the time of manuscript submission, authors must inform the editor about all submission and previous publications that might be regard as redundant or duplicate publication of the same or very similar work. Any such publication must be referred to and referenced in the new paper. Copies of such material should be included with the submitted paper as a supplemental file.

Authors must not:
 • Willfully and knowingly submit false data
 • Submit data from source not the authors’ own
 • Submit previously published material (with the exception of abstracts) without correct and proper citation
 • Omit reference to the works of other investigators which established a priority
 • Falsely certify that the submitted work is original
 • Use material previously published elsewhere without prior written approval of the copyright holder

Title Page

The title page must be written in both Thai and English and should include:
 • The name(s) of the author(s)
 • A concise and informative title
 • The affiliation(s) and address(es) of the author(s)
 • The e-mail address, telephone and fax numbers of the corresponding author

Abstract

Please provide a structured abstract in both Thai and English of 250 words which should be divided into the following sections:
 • Background
 • Objective (s)
 • Methods
 • Result (s)
 • Conclusion
 • Keywords

Keywords

Please pprovide 3 to 5 keywords which can be used for indexing purposes.

The manuscript

The manuscript must be written in English or Thai.

Text Formatting

The text should be organized in the following order: Introduction, Methods, Results, Discussion, Acknowledgements, References, Tables and Figures. Manuscripts should be submitted in Word.
 • Use a normal, plain font (e.g., 16-point Cordia New) for text.
 • Use italics for emphasis.
 • Use the automatic page numbering function to number the pages.
 • Do not use field functions.
 • Use tab stops or other commands for indents, not the space bar.
 • Use the table function, not spreadsheets, to make tables.
 • Use the equation editor or MathType for equations.
 • Note: If you use Word 2007, do not create the equations with the default equation editor but use the Microsoft equation editor or MathType instead.
 • Save your file in doc format.

Headings

Please use no more than three levels of displayed headings.

Abbreviations

Abbreviations should be defined at first mention and used consistently thereafter.

Footnotes

Footnotes on the title page are not given reference symbols. Footnotes to the text are numbered consecutively; those the tables should be indicated by superscript lower-case letters (or asterisks for significance values and other statistical data).

Acknowledgments

Acknowledgments of people, grants, funds, etc. should be placed in a separate section before the reference list. The names of funding organizations should be written in full.

Tables

 • All tables are to be numbered using Arabic numerals.
 • Tables should always be cited in text in consecutive numerical order.
 • For each table, please supply a table heading. The table title should explain clearly and concisely the components of the table.
 • Identify any previously published material by giving the original source in the form of a reference at the end of the table heading.
 • Footnotes to tables should be indicated by superscript lower-case letters (or asterisks for significance values and other statistical data) and included beneath the table body.

Figures

 • Supply all figures electronically.
 • Indicate what graphics program was used to create the artwork.
 • For vector graphics, the preferred format is EPS; for halftones, please use TIFF format. MS Office files are also acceptable.
 • Vector graphics containing fonts must have the fonts embedded in the files.
 • Name your figure files with "Fig" and the figure number, e.g., Fig1.eps.

References

List the references in consecutive, numerical order, as they are cites in the text. Use Vancouver Style. If the list of authors exceeds 6, the first 6 authors follow by et al should be listed for those references. Abbreviations for journal names should conform to those used in MEDLINE.
Example of references:
Journal articles
1. Shuangshoti S, Kasantikul V. Primary intracranial mesenchymal chondrosarcoma. J Laryngol Otol 1989;103:545-9.

Book
1. Sherlock S, Dooley J. Diseases of the Liver and Biliary System. 9th ed. London: Blackwell; 1993. p.72-95.
2. Hewlett EL. Microbial virulence factors. In: Madell GL, Douglas RG, Bennett JE, eds. Principles and Practice of Infectious Disease. 3rd ed. New York: Churchill Livingstone; 1990. P.2-9.

Electronic article
1. Annas GJ. Resurrection of a stem-cell funding barrier-Dickey-Wicker in count. N Engl J Med [Internet]. 2010 [cited 2011 Jun 15];363:1687-9. Available from: http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMp1010466