Journal


CHULA MED J :   Vol.31  NO. 1  /


CHULA MED J
Vol.31 NO.1
/
(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

(P. )

Editorial

In memoriam: Professor Emeritus Boonrak Karnchanaphokin (P. 589)
Honsawek S

60 years of Chulalongkorn Medical Journal: Honoring the past, Inspiring the present, and Journeying to the future. (P. 1)
Honsawek S.

Role of Rehabilitation Medicine in aging society (P. 149)
Piravej K.

Professor Thongchan Hongladarom: Great contribution to Medical Education. (P. 291)
Honsawek S.

ครรลองของห้องปฏิบัติการกลาง (P. 115)
พรรธนมณฑน์ อุชชิน

ภาวะอักเสบกับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด (P. 1)
วัชริน สินธวานนท์

การทำงานกับสุขภาพจิต (Working and mental health) (P. 129)
รัศมน กัลยาศิริ

ห้องปฏิบัติการอัตโนมัติ (Total Laboratory Automation: TLA) (P. 399)
พรรธนมณฑน์ อุชชิน

Peak flow meter กับผู้ป่วยเด็กโรคหืด (Peak flow meter and childhood asthma) (P. 523)
นวลจันทร์ ปราบพาล

การเปลี่ยนผ่านทางระบาดวิทยา (Epidemiologic transition) (P. 627)
วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร

ความก้าวหน้าของภาควิชารังสีวิทยา (P. 539)
สุภัทรพร เทพมงคล

ความปลอดภัยของบริการวิสัญญีในประเทศไทย (P. 1)
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์

มารู้จักหมอไคโรแพรกติกกันเถอะ (P. 99)
เสก อักษรานุเคราะห์

กรณีศึกษาการฟ้องร้องแพทย์กรณี “ดอกรัก” (P. 191)
ณัฐ ตันศรีสวัสดิ์

สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของเด็ก (P. 405)
นวลจันทร์ ปราบพาล

Professor Chalerm Prommas: 70 years anniversary of Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 413)
Honsawek S.

Professor Smarn Muntarbhorn: Father of cardiosurgery in Thailand. (P. 539)
Honsawek S.

In memoriam: Professor Vinal Parkpian (1937-2017). (P. 689)
Honsawek S. Yuktanandana P.

To live with good health. (P. 305)
Kawkitinarong K.

Laboratory medicine in the era of sufficiency. (P. 379)
Wiwanitkit V.

DNA microarrays in infectious diseases. (P. 147)
Patarakul K.

Zotero: The next generation research tool. (P. 221)
Chuachorn C.

. (P. )

Work hard so no rest, is it true? (P. 245)
Hengphraphorm S.

The evolution of sinus surgery. (P. 363)
Snidvongs K.

Past, Present and Future: The Departmentt of Laboratory Medicine. (P. 461)
Ujjin P.

Magnetic Resonance Imaging (MRI) (P. 1)
Suwanwla N.

การผลิตแพทย์เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการสาธานณสุขของประเทศงานที่ท้าทายโรงเรียนแพทย์ (P. 97)
Chanvit Tanphiphat

เกร็ดเลือดและพยาธิภาพของเส้นเลือด (P. 193)
Rajanee Sensirivatana

ขอบเขตของพยาธิวิทยาและความขาดแคลนพยาธิแพทย์ในประเทศไทย (P. 267)
Samruay Shuangshoti

ความเจ็บปวดคู่กับการผ่าตัด (P. 352)
Pogchit Pramuan, Suwirakorn Ophaswongse

การจัดเตรียมการเรียนการสอนแบบบูรณาการในวิชา Human Reproduction and Propulation (P. 429)
Meechai Sreesai, Ratree Sudsuang, Pimphan Kirdudom

ความก้าวหน้าในการให้บริการทางจักษุวิทยา (P. 513)
Prachak Prachakvej

ขอบเขตชีวเคมี (P. 597)
Tada Sueblinvong

มะเร็งกระดูกและการรักษาแนวใหม่ (P. 663)
Pibul Itiravivong

สถิติกับจริยธรรม (P. 755)
Tassanee Nuchprayoon

เทคนิคทางสูติศาสตร์ในการวินิจฉัยทารกก่อนคลอด (P. 849)
Yuen Tannirandorn

Small group tutorial. (P. 935)
Bunnat Laisniserikul, Nipat Karnjanathanalert

การประเมินผลคุณสมบัติเทคนิควิเคราะห์และการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ (P. 1)
Sompongse Chinayon

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิสภาพที่จอตาจากโรคเบาหวาน (P. 109)
Srisuda Sitprija

มีอะไรดีดีในจุลชีววิทยา (P. 209)
Mai Ratanavararak, Medhi Kulkumthorn

เครื่องถ่าย ซิงเกิล โฟทอน อีมิชชั่น คอมพิวเตดโทโมกราฟี่ (เอส พี อี ซี ที) (P. 309)
Nitaya Suwanwela

หมวกกันน็อคกับมอเตอร์ไซด์ (P. 415)
Chare Phonprasert

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (P. 509)
Saowani Chumdermpadetsuk

รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2531 เรื่อง 'เมดัลโลบลาสโตมาของสมองเล็ก: การศึกษาเนื้องอก 35 ราย โดยเน้นที่การแตกตัวของเซลล์ของเนื้องอก' (P. 603)
Samruay Shuangshoti

ความปลอดภัยในอาชีพแพทย์ (P. 701)
Sopit Thamaree, Pogchit Pramuan

เรื่องของสมองตาย (P. 775)
Vilai Chintanez, Ratree Sudsuang, Pimphan Kird-Udom

การใช้แสงเลเซอร์ในการรักษาผู้ป่วยหู คอ จมูก (P. 859)
Kamoltip Girasate, Pakpoom Supiyaphun

มารู้จักคาร์โบไฮเดรตกันเถิด (P. 939)
Piyaratana Tosukhowong

การวิ่งออกกำลังกาย (P. 1047)
Pibul Itiravivong

การป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานในชุมชุน (P. 1)
Munee Sresthabutra

หลักสูตรแพทย์ 'แนวใหม่' (P. 83)
Nipat Karnjanathanalers, Boonnat Laisnitsarekul

แอนดรอลลอจิในประเทศไทย (P. 161)
Anek Aribarg

มาลิกแนนท์ฮิสติโอโตซิส (P. 249)
Charn Pochanugool

ก้าวสู่ระดับโมเลกุล (P. 341)
Mai Ratanavararak, Medhi Kulkunthorn

วิทยาการสมัยใหม่ในการวินิจฉัยโรคด้านการเห็นภาพ (P. 401)
Nitaya Suwanwela

สถานการณ์การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยกรรมทั่วไป (P. 481)
Arun Rojanasakul A.

การวินิจฉัยเนื้องอกโดยวิธีอิมมิวโนฮิสโตเคมี (P. 567)
Vira Kasantikul

วิตามิน เค และอาการเลือดออกง่ายในทารก (P. 645)
Chulee Mitrakul

บริการเวชพันธุ์ศาสตร์ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (P. 717)
Vilai Chintanez, Prasong Siriviriyakul, Prayong Moola-or.

วิสัญญีแพทย์กับการดูแลผู้ป่วยอาการหนัก (P. 811)
Wanna Somboonviboon, Chandhanee Itthipanichpong

การตรวจและรักษาผุ้ป่วยเบาหวานเข้าจอประสาทตา (P. 891)
Pornswat Nantawan, Pakpoom Supiyaphun

ความก้าวหน้าของโครงการผลิตแพทย์แนวใหม่ (P. 1)
Bunnat Laisniserikul

การปรับรูปแบบการเรียนการสอนวิชาเคมีในคณะแพทยศาสตร์ (P. 93)
Srisakul Chaturaporn

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับจิตเวชและพฤติกรรมศาสตร์ (P. 165)
Nipat Karnjanathanalers

ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพอนามัย (P. 245)
Voravit Tattakorn

การผสมเทียมกับเอดส์ (P. 329)
Anek Aribarg

การรักษาโรคความดันโลหิตสูงแผนใหม่ (P. 405)
Charn Pochanugool

ความรู้ใหม่ในวิทยาภูมิคุ้มกัน (P. 489)
Mai Ratanavararuk, Medhi Kulkumthorn

วิวัฒนาการรังสีวิทยาของระบบทางเดินอาหาร (P. 565)
Kaesorn Vajarapongse

การขาดแคลนเครื่องมือของพยาธิวิทยา (P. 653)
Vira Kasantikul

บทบาทของแพทย์ต่อเด็กกำพร้า (P. 737)
Rajanee Sensirivatana

การเฝ้าระวังการใช้ยาเพื่อประเมินผลการรักษา (P. 827)
Oranee Tangphan

การรักษานิ่วในระบบทางเดินน้ำดี (P. 911)
Taveesin Tanprayoon

กินยาตาย (P. 1)
Vilai Chintanez., Presong Siriviriyakul., Prayong Moolla-or

การใช้คอนแทคเลนส์ในประเทศไทย (P. 69)
Pornsawat Nantawan

สิ่งแวดล้อม มลพิษ กับสำนึกนักวิทยาศาสตร์ (P. 123)
Tada Sueblinvong

การรักษาโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแผนใหม่ (P. 179)
Pakpoom Supiyaphun

สูติศาสตร์ยุคไฮ-เทค (P. 239)
Yuen Tannirandorn

ข้อคิดเห็นบางประการเกี่ยวกับสุขภาพจิตและพฤติกรรม (P. 331)
Duangjai Kasantikul., Maneeratana Charungdechakul

แพทย์กับการบริการ (P. 415)
Bodi Dhanamun

การฉีดยาแอมมิโนไกลโคไซด์วันละครั้ง (P. 475)
Vidhaya Sridama

การวินิจฉัยปาราสิตด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน (P. 551)
Mai Ratanavararak., Medhi Kulkumthorn

การถ่ายภาพด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ชนิดสี (P. 621)
Kaesorn Vajarapongse

ศัลยกรรม: พื้นฐานจากอดีต...สู่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต (P. 697)
Soottiporn Chittmittrapap

ทิศทางการศึกษาวิจัยไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย (P. 785)
Young Poovorawan

การชักจากไข้สูงในเด็ก (P. 1)
Suwannee Phancharoen

เหตุเกิดที่ภาควิชาพยาธิวิทยา (P. 81)
Vira Kasantikul

เภสัชระบาดวิทยา (Pharmacoepidemiology) (P. 153)
Sumana Chompootaweep

ปัญหาขาดแคลนอาจารย์ปรีคลินิก (P. 223)
Vilai Chintanez., Juraiporn Somboonwong., Voranit Kongmebhol

จากวัน 'มหิดล' ถึงวัน 'อานันทมหิดล' และจากการตรวงกล่องเสียงด้วยกระจกสะท้อน ถึงการตรวจกล่องเสียงด้วยเครื่องสโตรโบสโคป (P. 291)
Prin Rojanapongpun, Pakpoon Supiyaphun

ข้อคิดในการเสนอรายงานในวารสารการแพทย์ (P. 431)
Tassanee Nuchprayoon

แพทย์กับการเป้นบัณฑิตและพหูสูตร (P. 487)
Umaporn Trangkasombat, Malee Phulklongtan

จริยธรรมทางการแพทย์กับเทคโนโลยีร่วมสมัย (P. 547)
Kamtorn Pruksananonda

ก้าวใหม่ของการครวจด้านการเห็นภาพในออร์โทปิดิกส์ (P. 599)
Darunee Boonjunwetawat

ภาวะหลอดเลือดแข็ง ปัญหาของกุมารแพทย์ (P. 663)
Pairoj Chottivittayatarakorm

การดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์นอกระบบโรงพยาบาล (P. 711)
Mai Ratanavararuk., Nutaros Chanthachume

ทัศนคติของพยาธิแพทย์รุ่นเยาว์ต่อการตรวจศพ (P. 1)
Saowanee Yenrudi

การแพทย์ไทยในทศวรรษหน้า บทบาทของโรงเรียนแพทย์ควจจะเป็นอย่างไร (P. 65)
Kreangsak Prasopsanti

การใช้ยาอย่างถูกต้องสมเหตุผล (P. 105)
Pison Jongtrakul

Molecular Medicine (P. 233)
Sopon Napathorn

ชีวเคมีและเคมีบำบัดในเชื้อมาลาเรีย (P. 305)
Jerapan Krungkrai

'Neuropsychiatry' คืออะไร? (P. 369)
Vachira Larpboonsub., Malee Poolkrongtun

ต้อหิน...ชื่อที่ควรเปลี่ยนแปลง (P. 489)
Prin Rojanapongpun

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารรสุขไทย:แนวโน้มและปัญหา (P. 549)
Pornarong Chotiwan

มโนธรรม จริยธรรม คุณธรรม (P. 629)
Dhiraphongs Charoenvidhya

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบข้ามคณะ และข้ามสาขาวิชา (P. 729)
Sopon Napathorn

วิธีการตรวจพบมะเร็งเต้านมสตรีในระยะเริ่มแรก (P. 1)
Darunee Boonjunwetwat

บทบาทของการผ่าตัดด้วยกล้องส่องช่องท้องในปัจจุบัน (P. 77)
Chanvit Tanphiphat

การสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานซ ผลกระทบต่อจุฬาลงกรณ์ (P. 169)
Vira Kasantikul

สรีรวิทยาและสมุนไพรไทย (P. 237)
Sudtiluk Patumraj

อาการอาหารไหลย้อนกลับเข้าไปในหลอดอาหาร (P. 325)
Boosba Vivatavakin

วิธีพิชิตโรคในอนาคตแห่งความสำเร็จยังมาไม่ถึง (P. 401)
Patra Nandavan

อาชีวจิตเวชศาสตร์ (P. 619)
Sukcharoen Tunkwongchai., Malee Poolkrongtun

ความสมดุลของการเป็นครูแพทย์ (P. 711)
Sutthichai Jitapunkul

บทบาทและความสำคัญต่อมะเร็ง (P. 779)
Sutthichai Jitapunkul., Thaweesak Tirawatnapong., Nutaros Chanthachume

ถนนสู่การพัฒนาคุณภาพ (P. 863)
Ong-arj Viputsiri

บทบรรณาธิการ (P. 1)
Nares Sukcharoen

ความสำเร็จในการก่อตั้งแพทย์จุฬา: อัศจรรย์หรือกลยุทธ์ (P. 89)
Boosba Vivatavakin

คณบดี: ผู้เป็นใหญ่ ผู้นำแห่งคณะ (P. 175)
Somsak Watanapat

ปูมแพทย์จุฬา ตอนที่ 4 (P. 261)
Laddawan Vajragupta

ปูมแพทย์จุฬา ตอนที่ 5 (P. 339)
Pichet Sampaatanukul

ปูมแพทย์จุฬา ตอนที่ 6 (P. 429)
Chandhanee Itthipanichpong

สมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ (P. 531)
Tunva Tunsathid

พระบรมรูปองค์อานันทมหิดล (P. 611)
Saowaros Asawavichianginda

พระราชกรณียกิจสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก (P. )
Malee Phulklongton

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สถานที่ตั้งคณะแพทย์ศาสตร์แห่งที่ 2 งานชิ้นเอกด้านภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรม (P. 763)
Narin Hirunsithikul

แพทย์จุฬาลงกรณ์: ผลงานดีเด่นยุคก่อนเกิดคระแพทยศาสตร์ (P. 881)
Wilai Anomasiri

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต-แรกเริ่ม (P. 963)
Kaesorn Vajarapongse

Informed consent for research. (P. 55)
Seublinvong T.

Emergence and Reemergence of Zoonoses: Is this problem more serious to be solved? (P. 211)
Suankratay C.

Health promotion and enegy saving. (P. 277)
Vimolket T.

Chain of custody. (P. 761)
Tansrisawad N.

Announcement and Call for papers. (P. 823)
Werawatganon T.

Health Protection and Health Promotion in the workplace. (P. 59)
Jiamjarasrangsi W.

Laugh and the world laughs with you; snore and you sleep alone. (P. 193)
Hirunwiwatkul P.

Psychotic disorder or Psychiatric disorder. (P. 253)
Laorujisawat P.

Residents' learning from conducting a research. (P. 635)
Chaithonhwongwattana S.

โรคเกร็ดเลือดต่ำแบบพันธุกรรม (P. 685)
ปัญญา เสกสรร

King Chulalongkorn: Biography and His Activities in medicine and Publish Health. (P. 1)
Charuluxananan S., Sueblinvong T.

... (P. 1)
Chittmittrapap S.

Advance in cervical cancer screening. (P. 69)
Triratanachart S.

Technique of Cow's milk challenge in infant. (P. 215)
Vivatvakin B.

Advance in treatment of chronic kidney disease. (P. 341)
Praditpornsilpa K.

ISO 15189: 2003, An International Medical laboratory Standard. (P. 503)
Charuruks N.

Amblyopia treatment reevaluated. (P. 657)
Tulvatana W.

Doctor and Forensic Medicine. (P. 713)
Tansrisaward N.

Update in diagnosis of renal glomerular diseases. (P. 779)
Kittikowit W.

Higher Graduate Diploma course for the formal training of medical specialties. (P. 1)
Chittmittrapap S.

Chula-MRC-Bioequivalence Center. (P. 75)
Chompootaweep S.

The parasitic diseases and occupational health in Thai agriculturists. (P. 135)
Saksiirisampant W.

Higher Gratuate Diploma course for the formal training of medical specialties. (Part II) (P. 219)
Chittmittrapap S.

Universal Insurance and health Economics. (P. 281)
Vimolket T.

Update in Orthopaedics. (P. 105)
Tajapongvorachai T.

Acute respiratory tract infaction in cildren: Past and present status. (P. 375)
Phapphal N.

Prevention of road accident. (P. 459)
Chittmittrapap S.

World Frist Aid Day. (P. 525)
Chittmittrapap S.

Residency trianing in anatomic pathology and graduate diploma in clinical sciences. (P. 615)
Suwankul P.

Psychiatric issues in medical practice. (P. 693)
Suppapitiporn S.

Alternative doctor. (P. 763)
Aksaranugraha S.

Probless in the management of post - traumatic pain. (P. 197)
Niruthisard S.

Scope of Rehabilitation Medicine. (P. 285)
Aksaranugraha S.

Think…before biopsy and before submitting the specimen for pathological evaluation. (P. 373)
Shuangshoti Sh.

Respiratory infectionss and allergy in children. (P. 459)
Prapphal N.

Psychiatric disorder and invisible economic loss. (P. 525)
Kanchanatawan B.

Treating upper airway disorders by radio frequency volume reduction (SOMNOPLASTY). (P. 611)
Hirunwiwatkul P.

Medical check - up. (P. 701)
Lohsoonthorn V.

Hospital quality and accreditation. (P. 773)
Suwanwela C.

Curriculm Quality Assurance. (P. 851)
Chittmittrapap S.

Higher Graduate Diploma course for residency training. (P. 949)
Chittmittrapap S.

Rapid susceptibility testing for Mycobacterium tuberculosis. (P. 1)
Tumwasorn S.

Resurging of the role of the diagnosis electron microscopy. (P. 273)
Punyavoravut V.

Family Medicine in the foreign experience. (P. 95)
Vorayingyong A.

The Human Genome Project and Future Direction of Medical Genetics at Chulalongkorn University. (P. 193)
Mutirangura A.

Strategic Development Education in IT era. (P. 379)
Chittmittrapap S.

Pediatrics allergy: Update on Pathophysiology and management. (P. 473)
อ.พญ. พรรณทิพา ฉัตรชาตรี

Malpractice in 2001 (P. 559)
Kraivichian K.

Ethics in medical research involving human subjects. (P. 639)
Thamaree S.

Radiology and breast cancer: What's new? (P. 737)
Chaiwatanarat T.

Medicine education during clinical period: What should it be ? (P. 941)
Jitapunkul S.

Medicine Laboratory in the New Millennium. (P. 849)
Chururuks N.

Multimedia: powerful technology in education. (P. 1)
Chittmitrapap S.

Primary Health Care and Health Care Reform. (P. 69)
Jittapunkul S.

Dose the National Conference on Health Care Reform give anything to us? (P. 151)
Jittapunkul S.

Anesthesia in the New Millenium: Regional Anesthesia. (P. 393)
Werawatganon T.

Continuing Medical Education (CME) in the near future. (P. 555)
Chittmittrapap S.

Surfactant replacement therapy for infants with Respiratory distress syndrome in Thailand. (P. 643)
Thaithumyanon P.

Evidence Based Medicine to Clinical Practice Guideline Appropriateness and Decision Making. (P. 737)
Suthichaiyakul T.

Medicine beyond Frontier. Joint International conference between Association of Thai Physicians in America and Faculty of Medicine,CU. And King Chulalongkorn Memorial Hospital. TRC. (P. 817)

Advance of screening techiques for cervical cancer. (P. 893)
Trivijitsilp P.

Reform 'Chulalongkorn Medical Journal' (P. 1)
Chitmittrapap S.

Thai Medicla Service under IMF era. (P. 191)
Uerpairojkit B.

What is GLP? (P. 137)
Wittayalertpunya S.

Medical Education System in the U.K. (P. 269)
Vejchapipat P., Chitmittrapap S., Chongtakul S.

Clinical practice guideline: an important mechanism in the quality assurance system. (P. 347)
Chittmittrapap S.

ปัญหาของโสต สอ นาสิกแพทย์ต่างจังหวัดกับการผ่าตัดมะร็งบริเวณศรีษะและคอ (P. 515)
Kanate Vaewvichit

เชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ไพลอไร (Helicobactor pylori) กับกุมารแพทย์ (P. 93)

โรคหัวใจกับการตั้งครรภ์ (P. 179)

มิติใหม่ทางรังสีวิทยา (PACS and Teleradiology) (P. 265)

กระแสความต้องการพยาธิแพทย์เฉพาะทางและอุปสรรค (P. 343)

เภสัชพันธุศาสตร์กับการใช้ยา (P. 437)

ชิ้นเนื้อพลาสติก: อีกก้าวหนึ่งแห่งวงการกายวิภาคศาสตร์ (P. 537)
Anun Srikiatkajorn, Udomsak Hunvajit

Development of Neurotology. (P. 615)
Asawavichianginda S.

Chulalongkorn Medical Education; Is it necessary to be changed. (P. 689)
Chomdej B.

Management of AIDS patients: impact and solving strategies. (P. 767)
Hiransuthikul N.

From protein to DNA technology. (P. 885)
Anomasiri W.

Quality assurance in educaton. (P. 969)
Varavithya C.

Chulalongkorn Medical Journal next step. (P. 7)

Medical Ethics, Medical school and Hospital. (P. 199)
Jittapunkul S.

Essential pathology for physician. (P. 475)
รศ.นพ. พงษ์พีระ สุวรรณกุล

Solitary rectal ulcer syndrome. (P. 476)
รศ.พญ. นฤมล วิเศษโอภาส

Refrative eye surgery 2001 update the quest for the bionic eye. (P. 477)
Tommy S. Korn

Serum/Plasma Viral DNA: Mecianisms and diagnostic application to nasopharyngeal and cervical carcinoma. (P. 478)
รศ.นพ. อภิวัฒน์ มุทิรางกูร

Skin manifestations in HIV/AIDS (P. 479)
Marina Ball

Colles' fracture treated by Lapandji Intrafocal Pinning (P. 480)
Dr. Boonmee Chunprapaph

Fingertip injury treated by hypothenar skin and fat graft (P. 481)
Dr. Boonmee Chunprapaph

Twin -Twin transfusion syndrome (P. 482)
ผศ.นพ. สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

Sexual abuse and sexual exploitation of children and youth in the greater Mekong subregion (P. 483)
ศ.พญ. อุมาพร ตรังคสมบัติ

Special Articles

Ethics and code of conduct for human resarch. (P. 247)
Jumlongkul A.

Work-life Balance: Health dimension. (P. 365)
Ratanachina J, Sithisarankul P.

Quality of life of transplant recipients. (P. 339)
Phansuea P, Lertmaharit S.

The cleanroom for sterile products. (P. 1)
Nimitwongsin S.

A new simulation model of intraocular pressure estimation by finger palpation. (P. 121)
Omapinyan S, Mavichak A, Santipas W.

Correlation between nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and diabetes. (P. 269)
Treeprasertsuk S.

Valproic acid, an alternative treatment in Myelodysplastic Syndrome. (P. 447)
Ritteeverakul P.

Drugs and promotions: basic arguments on their controversial areas. (P. 1)
Vatjanapukka V.

Pediatric flexible bronchoscopy (P. 1)
Prapphal N.

Clinical pathology of coma and alteration of consciousness. (P. 71)
Wiwanitkit V.

Favorable referral system for severely ill epilepsy patients. (P. 175)
Locharemkul C.

Color vision deficiency. (P. 243)
Yaisawang S.

Pain management: Roles of Anesthetists Nurses at King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 461)
Toleb K.

Nurses' roles and health care in the era of pollution. (P. 1)
Cheevakasemsook A.

The applied physical therapy technique of the osteoarthritis knee patients. (P. 79)
Chua T.

Production of E-learning Packages in medicine for Instruction via Web-based. (P. 305)
Viroj R.

Physical therapy management for shoulder pain in hemiplegic patients. (P. 393)
Srisupornkornkool K.

The roles of occupational health professionals on of hormone replacement therapy in menopause employees. (P. 1)
Kaewanuchit C., Kaewanuchit A.

Rehabilitation role in childhood dedecation problem. (P. 67)
Tantisiriwat N.

Noise-induced hearing loss. (P. 365)
Asawavichianginda S., Supiyaphun P., Boonrod M., Chochaipanichnon L.

Quality of Medical services: an marketing -oriented approach. (P. 169)
Sriratanaban J.

The anterior cruciate ligament injured knee: current concepts. (P. 435)
Wangroongsub Y.

Snoring. (P. 471)
Kerekhanjanarong V., Supiyaphun P.

Ethical consideration: physician, AIDS and occupational risk. (P. 559)
Yuktanandana P.

Problem-based learning: lessons from kalama Sutta. (P. 1)
Sriratanaban A.

Analysis of gastric lavage fluid. (P. 149)
Wiwanitkit V.

Analysis of psuedopsuedoascites fluid. (P. 369)
Wiwanitkit V.

Blood lipids: Its clinical importance and laboratory method. (P. 443)
Charuruks N.

Analysis of lavage fluid from respiratory tract. (P. 523)
Wiwanitkit V.

Analysis of genitalial lavage. (P. 599)
Wiwanitkit V.

Rehabilitation of stroke patients with Pusher syndrome. (P. 123)
Sermsiripoka U.

Limitations of urine strip method. (P. 437)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

Work study: A basic method for redesigning nusing practic system. (P. 569)
Cheevakasemsook A., Yunibhand J.

Screening test in laboratory medicine: interesting tests and rational use. (P. 1031)
Boonjunwetwat D.

Laboratory information system: part I. Its role and importance in this era. (P. 229)
Charuruks N.

Laboratory Information System: Part II. LIS in Thailand. (P. 319)
Charuruks N.

Spinal anesthesia in infants. (P. 483)
Meekul N., Leelanukul R., Werawatganon T.

New techniques in the treatment of spasticity. (P. 69)
Anannontsak A.

Quality system for POCT: Point of care testing. (P. 119)
Pichitchok Y.

Self-management support interventions for type 2 diabetic patients. (P. 279)
Jiamjarasrangsi W.

Psychotropic medications and psychotherapies in current clinical psychiatric practice. (P. 135)
Suppapitiporn S.

Lean implementation in quality improvement of laboratory. (P. 403)
Pichitchok Y, Ganokroj P, Phatthanathiranan W.

Concepts of communication concerning medical services. (P. 527)
Pancharoen C.

Peer support for type 2 diabetes self-management. (P. 629)
Jiamjarasrangsi W.

พระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (P. 533)
สมรัตน์ จารุลักษณานันท์, อรนุช เกี่ยวข้อง

Up-to-date rehabilitation in Parkinson’s patients. (P. 101)
Suputtitada A.

Inherited epilepsies caused by defects in Na+ channel genes and (GABA)A receptor genes. (P. 195)
Angsupaisal M.

Impact of obesity on respiratory system in children. (P. 409)
Sritippayawan S.

Health promotion and excerxise for health. (P. 309)
Kullavanijaya P.

Ethics of laboratory medicine. (P. 381)
Wiwanitkit V.

Laboratory Safety. (P. 155)
Wiwanitkit V.

Do Physicians use proper rationality during communication? (P. 227)
Sindhvananda W.

Health examination - important opportunity for prevention. (P. 247)
Sithisarankul P.

Gold nanoparticle: a novel tool for DNA and protein detection. (P. 465)
Rojanathanes R., Sereemaspun A.

An overview of growth and development in children. (P. 195)
Israsena T.

Fuels for exercise. (P. 271)
Aksaranugkaha S.

Problem in antibiotic usage. (P. 353)
Chongtrakul P.

The medical significance of beta-lactamase. (P. 433)
Dhamabutra N., Navanirathsai A.

Combination of local analgesia amd general anesthesia in pediatric out-patient for sergery of genital region. (P. 599)
Charuworn P.

Oblique facial clefts. (P. 665)
Mahatumarat C., Charoonsmith T., Sthienchoak M.

In vitro fertilization and embryo transfer. (P. 757)
Virutamasen P.

Clinical Economics. (P. 851)
Kamol-Ratanakul P.

Clinical chemistry tests in out patients clinic at Chulalongkorn hospital in year 1985. (P. 939)
Paritpokee N.

Screening test for geastational diabetes-a clinical experience. (P. 5)
Snidvongs W., Auamkul S., Manotai p.

Stillbirth - strategies to reduce its incidence. (P. 113)
Snidvongs W., Phaosavasdi S., Tannirandorn Y.

Charcot-Leyden crystal and its clinical significance. (P. 211)
Sitthicharoenchai P.

Linear acceleator and auxiliary equipment. (P. 313)
Kumphu Na Ayudhya P.

Report of the special committee of Chulalongkorn Hospital to examine the criteria for determination of death. (P. 419)
Rajatapiti B., Kullavanijaya P., Phanthumchinda K., Inkatanuwat M., O'charoen S.

Sophisticated beside equipments in the neonatal intensive care unit. (P. 513)
Thaithumyanon P.

Mass casualty. (P. 607)
Nathalang A.

Appropriate courseware design for medical CAI. (P. 703)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Modified Minilap Technique for Interval Sterilization: A preliminary report. (P. 777)
Kaewsuk O., Jittawatanakorn M., Chompootaweep S., Sentrakul P., Dusitsin N.

Biochemical laboratory service in medical school. (P. 943)
Buranasiri K., Kriengsiri S., Tosukhowong P.

Arthroscopy. (P. 1051)
Itiravivong P.

Health effects of Toluene. (P. 3)
Supapong S.

Problems in the determination of death in children. (P. 85)
Thisyakorn C.

Sex selection of the offspring prior to conception. (P. 165)
Tantayapron K.

Blastocystis hominis: A neglected intestinal protozoan parasite. (P. 343)
Triteeraprapab S.

Drinking water and sanitation: a village in action. (P. 405)
Menaruji A.

Treatment of upper urinary tract stones at Chulalongkorn Hospital from 1986-1988. (P. 487)
Prasopsanti K.

Pituitary adenomas: current classification. (P. 569)
Kasantikul V.

What's new in pediatric surgery. (P. 649)
Chittmittrapap S.

Laboratory role in the diagnosis of inflammatory pancreatic diseases. (P. 721)
Chinayon S.

Care for the patient on respirator. (P. 813)
Somboonviboon W.

Giant papillary conjunctivitis in contact lens wearers. (P. 897)
Pansatiankul T., Rojanapongpun P.

Inflammatory process and mediators. (P. 5)
Limpanichkul S.,

Pulse oximetry. (P. 95)
Flax HJ.

Steptococcal disease complex. (P. 169)
Rotta JR., Chumdermpadetsuk S.

Strategies for Institutional Computer Assisted Instruction (CAI) Development. (P. 247)
Chongtrakul P.

Assessment of clinical skills in Obstetrics and Gynecology using an objectively structured clinical examination (OSCE). (P. 331)
Tatayaporn K.

AIDS and its neurological complications. (P. 411)
Phanthumchinda K., Hemachudha T.

Chlamydia pneumoniae: A new species and the etiology of respiratory tract infection. (P. 493)
Nunthapisud P.

Residencey trianing in diagnostic radiology in the United States. (P. 569)
Chansue E.

Granulocytic sarcoma. (P. 657)
Leelasiri A.

Growth and development of small for gestational age infants. (P. 741)
Asiravej P., Israsena T.

Bacteriologic control of sterilizing equipment. (P. 829)
Chongthaleog A.

Blood gas analysis for interpretation of patient's acid-base condition. (P. 913)
Laonual S.

Common faults in spelling English words by medical students. (P. 5)
Jetsrisuparb C., Jetsrisupart O., Narot D.

Retinoppathy of prematurity. (P. 127)
Nantawan P., Tritruengtassana P.

Microscopic nasal polypectomy. (P. 181)
Sastarasadhi V., Supanakorn S.

Current management in endometrial adenocarcinoma stage I. (P. 243)
Tresukosul D., Sirisabya N.

Family therapy: another choice for helping children. (P. 335)
Trangkasombat U.

Hospital cost analysis. (P. 417)
Dhanamun B., Wannawake I., Kongsawet S., Kamol-Ratanakul P.

Effect of cholesterol reduction on coronary heart disease. (P. 479)
Sridama V., Kiatsayoompoo S., Teepprasan T.

The aged population in the geriatric clinical Chulalongkorn Hospital. (P. 553)
Chompootaweep S., Jitapunkul S., Lohsoonthorn P., Phunthumchinda K., Ruammake L., Bunnag S.

The report of radiation survey around the linear accelerator site at Chulalongkorn Hospital. (P. 625)
Suriyapee S., pataramontree J., Thitathan S.

The treatment of left color obstruction from cancer. (P. 701)
Vajarabukka T., Navicharoen P.

Talking with children about adoption. (P. 789)
Chgitinand S.

Modern management of pediatric cardiology. (P. 3)
Sueblingvong V.

Gene therapy. (P. 83)
Singhapakdi S.

Delirium tremens. (P. 155)
Chanpattana W.

Voice disorder. (P. 295)
Hirunwiwatkul P., Supiyaphun P., Chochaipanichnond L.

Motivation in the workplace. (P. 435)
Sriratanaban J.

Female genital tuberculosis. (P. 489)
Maleemonkol S.

An epidemiologic review of postmenopausal osteoporosis. (P. 549)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

Serological laboratory diagnosis of syphilis. (P. 601)
Charuruks N.

Management of the HIV -infected children. (P. 667)
Thisyakorn U.

Factors causing the spurious results for hemotological tests in automated blood cell analyzes. (P. 715)
Charuruks N., Krailadsiri P.

Development progress in clinical nephology. (P. 3)
Futrakul P., Futrakul N.

Disability: a problem of elderly. (P. 67)
Jitapunkul S.

Ten years experience of C.A.I. development in the Faculty of medicine, Chulalongkorn University. (P. 109)
Chongtrakul P.

Hyponatremia. (P. 235)
Napathorn S.

Mechanisms of chloroquine action and resistance. (P. 307)
Krungkrai J.

The neuroppsychiatry of frontal labe syndromes. (P. 373)
Larbboonsarp V.

Philodophy and strategic plan of elderly services in Thailand. (P. 493)
Jittapunkul S.

Myeloperoxidase measurement by automated blood cell analyzer. (P. 553)
Charuruks N.

Twin-twin transfusion syndrome: Current concepts. (P. 631)
Manotaya S.

Otoacoustic emissions. (P. 3)
Isipradit P., Supiyaphun P., Luangpitakchumpon P.

Rhabdomyolysis in crush injury. (P. 171)
Napathorn S.

Roles of garlic in medicine. (P. 243)
Patumraj S.

Immunohistochemical detection of hormonal receptors and proliferating index in breast carcinoma. (P. 243)
Sampatanukul P., Wannakrairot P., Ruangwejworachai P., Tangwongsiri M., Viratchai C.

Molocular and cellar basis of autoimmune diseases. (P. 403)
Limpanasithikul W.

Gildeline to prevent transmission of HIV during operations. (P. 483)
Yuktannundana P.

The surgical risk oof AIDS: why fear persist? (P. 623)
Yukyanandana P.

The health effects of automobile exhaust. (P. 715)
Suteparuk S.

Atrial fibrillation and stroke prevention: from efficacy in clinical trials to effectiveness in general practice. (P. 791)
Jitapunkul S., Taweesangsuksakul P.

Reactive oxygen species and male infertility. (P. 7)
Sukcharoen N.

Obstructive sleep apnea in children. (P. 61)
Hirunwiwatkul P.

Health proting medical school. (P. 279)
Kamolratanakul P., Jiamjarasangsi W.

The acceptance of scientific evidence. (P. 763)
Tansrisawad N., Suwantip C.

Glucose tolerance test: A brief summary of basic principles and important considerations. (P. 825)
Wiwanitkit V.

Estimation of post-mortem interval (PMI) using data from lifecycle of flies on corpses. (P. 195)
Siritasatien P., Sirisup N.

Treatment of agitation in critically-ill patients. (P. 255)
Premsamrarn P., Niruthisard S.

โรคเรื้อรังในผุ้ใหญ่ที่ก่อกำเนิดตั้วแต่เป็นทารกในครรภ์ (P. 687)
พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์

The beloved Associate Prof. Atirek Na Thalang. (P. 3)
Na Thalang A.

Medical History: Guru of Medicine. (P. 215)
Chumdermpadetsuk S.

Ten key steps of ISO 15189: 2003 implementing: Experience from Department of laboratory Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 507)
Charuruks N.

The right answer to the wrong question. (P. 659)
Kulvivhit K.

The right answer to the wrong question. (P. 715)
Tansrisaward N.

Painful total hip arthroplasty. (P. 5)
Wilairatana V.

PBL RDU EBM Web based Instruction. Http://www.sdl.academic.cula.ac.th An online learning resourse to facililate the training on rational prescription concept. (P. 77)
Chongtrakul P.

Free radicals - production of exercies. (P. 139)
Aksaraugraha S.

Internal quality assessment for academic quality assurance. (P. 283)
Lohsoonthorn P.

Metallic implants in orthopaedics. (P. 109)
Tajapongvorachai T., Kuptniratsaikul S., Itiravivong P.

Human metapneumovieus and respiratory tract infections. (P. 379)
Sritippayawan S.

Hemotopoietic cells: Clues to diagnosis in surgical neuropathology. (P. 619)
Shuangshoti S.

Genetic factors in substance dependence. (P. 697)
Kalayasiri R.

Future trend of automation laboratory management in Thailand. (P. 289)
Charuruks N.

The relationship between pathologists and clinicians. (P. 375)
Suwankool P.

Dirofilaria repens: a minor human filarial parasite. (P. 463)
Wiwanitkit V., Chongboonprasert C.

Emeritus Professor Doctor Samruay Shuangshoti's academic publications and citation analysis. (P. 527)
Shuangshoti Sh., Meenapa B.

Problems of cochlear implantation in Thailand. (P. 613)
Vaewvichit K.

The improvement of quality system. (P. 703)
Lohsoonthorn P.

Bone cement: clinical applications and recent development. (P. 777)
Tejatongvorachai T.

Venipuncture - related allergy, a forgotten medical problem. (P. 857)
Wiwanitjit V.

Situation of viral infectious disease in king Chulalongkorn Memorial Hospital during 1993 - 1997. (P. 3)
Mungmee V., Thammaborvorn R., Semboonlor L., Punnarugsa V., Bhattarakosol P.

Problems in fine-needle aspiration cytology interpretation. (P. 275)
Leelawat S.

Acute pain service. (P. 99)
Sriprachittichai P.

Circulating DNA and cancer diagnosis in the future. (P. 199)
Mutirangura A.

Pleural, pericardial and peritoneal fluids analysis. (P. 383)
Boonchalermvichin C., Wiwanitkit V.

Plasmodium-mosquito relationships: New hope for malaria control strategies. (P. 561)
Siriyasatien P.

Safty considerations in evacuated blood collection system. (P. 643)
Wiwanitkit V.

Endocrine tumor imaging. (P. 741)
Wangsuphachart S., Kingppetch K.

Advanced breast biopsy 'Mammotome' (P. 945)
Boonjunwetwat D.

Interesting Lactate dehydrogenase Isoenzymes. (P. 855)
Wiwanitkit V., Theerasaksilp S.

Y2K bug on diagnostic instrument, global year 2000 problem. (P. 7)
Wiwanitkit V.

Dioxin: a carcinogen. (P. 75)
Tantimongkolsuk C., Voravud N., Suteparuk S.

Lipoprotein-cholesterol electrophoresis: another method for lipid studying. (P. 155)
Theerasaksilp S., Wiwanitkit V.

Postoperative complications from subarachnoid anesthesia at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 395)
Bunburaphong P.

The clinical study of efficacy and safety of Tamsulosin Hydrochloride for the treatment of Symptomatic benigh prostatic hypertrophy in Thai men. (P. 557)
Kongkanand A., Ratana-Olarn K., Tantiwong A., Ruangdilokrat S., Yongslertvidhya Y., Kunachaichot N., Leungwattanakij S.

Non-pharmacologic preventions of allergic diseases. (P. 647)
Ngamphaiboon J.

Angiotensin Coverting Enzyme Inhibitor (ACE-Inhibitor) vs. Angiotensin II type 1 Receptor Antagonist (AT1RA of AIIA). (P. 741)
Sangwatananroj S.

Parvovirus B19 (P. 819)
Suandork P., Poovorawan Y.

Sonographic diagnosis of fetal skeletal dysplasia. (P. 895)
Samritpradit P., Uerpairojkit B., Charoenvidhya D.

Cyberspace and medical information. (P. 5)
Agthong S., Wiwanitkit V.

Pathological viewpoints in ovarian surface epithelial-stromal tumor. (P. 193)
Triratanachat S., Trivijitsilp P., Niruthisard S.

Grammatical problems in medical writing. (P. 277)
Wiwanitkit V., Jintanarumitr S., Agthong S.

Rationalization and compliance in laboratory investigation. (P. 353)
Wiwanitkit V.

Psychological rehabilitation of cognitive function in stroke patients. (P. 647)
Taveemanoon S.

How to use EndNote Program: A solfware for managing medical bibliographic reference. (P. 241)
Chunchorn C.

Roles of hemodynamic monitoring in anesthesia and surgery. (P. 361)
Pramuan P.

Investigations of jaundice due to biliary obstruction: analysis of reports in Thailand. (P. 441)
Israsena S., Kullavanijaya P., Kladcharoen N. Pantumchinda K.

Correction of myopia. (P. 517)
Ubolsing S.

Isolated anterior dislocation of the radial head; Case report and review of literature. (P. 681)
Itiravivong P.

Clinical Economics. (P. 769)
Kamol-Ratanakul P.

The development of medical education in Thailand. (P. 319)
Hongladarom T.

Risk and participatory Action Research approach for community nutrition programmes. (P. 521)
Jongpiputvanich S.

Clinical decision analysis. (P. 575)
Kamolratanakul P.

New nonsteroidal antiinflammatory drug: Emorfazone. (P. 819)
Itthipanichpong C.

The eye specialist surgical team of for Khmer refugees. (P. 905)
Yaisawang S.

Dechenne muscular dystrophy and advanced research. (P. 15)
Swasdison S.

Geriatric rehabilitation. (P. 103)
Niruthisard S.

Cellular origin of meningioma. (P. 661)
Shuangshoti S.

Polymerase chian reaction in oncology. (P. 243)
Varavud N., Mutirangura A.

Fetal echocardiography and prenatal diagnosis of Congenital Heart Disease. (P. 641)
Uerpairojkit B., Charoenvidhya D., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

Evaluation of extern leadership, Faculty of Medicine Chulalongkorn Unversity. (P. 627)
Chiravisit M.

Critical role of pediatricians in controlling and preventing end-stage renal disease. (P. 97)
Futrakul P.

Screening of fetal heart diseases with 4-chamber view: a reappraisal. (P. 181)
Uerpairojkit B., Phaosavasdi S.

The campaign for the screening of early cervical cancer in rural Thailand: its value, problems and resolution. (P. 345)
Sampatanukul P., Warakamin S., Uekul W., Dusitsin N.

Pharmacotherapy of Helicobacter pylori associated peptic ulcer disease. (P. 441)
Wannachai N., Mahachai V., Wittayalertpanya S.

Clinical and neuropathological characteristics of the new variant of CDJ and other human and animal transmissible spongiform. (P. 541)
Hemachudha T.

Otosyphilis. (P. 617)
Asawavichianginda S.

A primary study of medical curriculum development, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 695)
Phulklongton M., Pholwan N.

Management of lead poisoning: experience from Kennedy Krieger Institude. (P. 771)
Sithisarankul P.

Person identification in the DNA era. (P. 889)
Sueblinvong T., Sirisup N., Anomasiri W., Makarasara N.

Recent advances in GI imaging. (P. 973)
Boonjunwetawat D.

New concepts about 'optimal health' and 'health promotion'. (P. 291)
Kamolratanakul P., Jiamjarasangsi W.

Concurrent chemoradiation for head and neck cancer. (P. 11)
Lertbutsayanukul C., lertsanguansinchai P.

Pain management in trauma patients. (P. 201)
Udompornwiwat D., Niruthisard S.

Suggestions in writing valuable medical academic book. (P. 377)
Shuangshoti Sh.

Gynecological laparoscopy: An anesthesia point of view. (P. 403)
Uerpairojkit K.

Hazards of noise. (P. 523)
Chanwaichwong K.

External laryngeal trauma. (P. 623)
Aeumjaturapat S., Asawavichianginda S.

New vision and role of the Office of the Secretary, Faculty of Medical, Chulalongkorn University in the next decade. (P. 775)
Chiravisit M.

การรักษาโรคจุดภาพชัดเสื่อมเหตุอายุด้วยแสง (P. 484)
รศ. นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

Recent advances in cornea and external eye diseases (P. 485)
ผศ.พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

Cutaneous and mucous membrane manifesttions of systemic infections (P. 488)
Chatrchai Watanakunakorn

Update perdiatric respiratory care: Aerosol therapy (P. 489)
รศ.พญ. นวลจันทร์ ปราบพาล

Update perdiatric respiratory care: long term oxygen therapy (P. 490)
รศ.พญ. จิตลัดดา ดีโรจนวงค์

Update perdiatric respiratory care: Prediatric chest physiotherapy: A review (P. 491)
อ.นพ. รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ

Clinical and management of cholangiocarcinoma endoscopy in cholangiocarcinoma (P. 492)
รศ.นพ. พินิจ กุลละวณิชย์

Endoscopy in Cholangiocarcinoma (P. 493)
อ.นพ. รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร

Treatment of headache with botulinum toxin A injection: An open label study of 21 patients (P. 494)
ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์

The 12 year experience of botulinum toxin injection in 1900 patient at Siriraj Hospital (P. 495)
ศ.นพ. นิพนธ์ พวงวรินทร์

Original Articles

Perioperative outcomes of open radical cystectomy in bladder carcinoma: King Chulalongkorn Memorial Hospital experiences (P. 1)
Boonnam S, Panumatrassamee K, Opanuraks J, Santi-ngamkun A, Tantiwongse K, Ratchanon S, Bunyaratavej C.

Prevalence of malignancy in adrenal incidentaloma on CT studies in patients with unknown primary malignancy. (P. 101)
Kunchai W, Chaopathomkul B.

Prevalence and factors influencing smoking behaviors among vocational and technical students in a North-Eastern Province of Thailand (P. 115)
Chaikoolvatana A, Manwong M, Chaikoolvatana C, Saisingh N, Wongthanu S, Kwangtong M.

Radiation dose on whole brain computed tomography in comprehensive stroke imaging using axial volumetric 320-detector CT. (P. 1)
Admontree S, Krisanachinda A, Laothamatas J,Trinavarat P.

Differentiation of papillary renal cell carcinoma subtypes by imaging features of CT scan (P. 467)
Techanitisawad P, Kittikowit W, Sasiwimonphan K.

Discrimination between house dust mite Dermatophagoides pteronyssinus and D. farinae by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). (P. 241)
Insung A, Ruangsomboon S, Phumee A, Samosorn A, Siriyasatien P.

Suspicious calcifications in BI-RADS 4 and 5 breast lesions: Digital mammographic-pathologic correlation. (P. 471)
Rattanathawornkiti K, Prueksadee J.

Clinical success rate of percutaneous management in the thrombosed hemodialysis graft at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 605)
Chatangam N, Pincharoen N.

Development of simple and portable device for plantar pressure measurement for improvement of foot assessment. (P. 223)
Thimabut N, Janchai S, Teeramongkonrasamee A, Suputtitada A.

Prevalence of pelvic insufficiency fracture in patients investigated by CT or MRI for pelvis or bone scan after pelvic irradiation at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 371)
Eowchye S, Vasavid P, Numkarunarunrote N, Raiyawa T.

Multidetector computed tomography angiographic imaging of the inferior mesenteric artery : Aberrant branches and branching patterns. (P. 471)
Ubolviroj P, Arjhansiri K.

Prevalence of vascular thrombosis and obstetric complications in systemic lupus erythematosus patients with antiphospholipid antibody. (P. 577)
Mahaparn P, Rojnuckarin P.

Utility of real-time ultrasound-guided central venous catheterization in infant patients in interventional radiology at KCMH. (P. 1)
Kiatrungruangdee P, Pinjaroen N, Tantivattana J.

Computed tomographic findings in lymphomas of the head and neck at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 555)
Kittyon N, Lerdlum S.

Primary Aldosteronism at Prapokklao Hospital. (P. 667)
Takkavatakarn P, Polamaung W.

Expression of matrix metalloproteinase-1 in knee osteoarthritis: Association with disease severity. (P. 265)
Honsawek S, Poonphakdi J, Deepaisarnsakul B, Tanavalee A, Yuktanandana P, Ngarmukos S, Tantavisut S.

Common CT findings of cholangiocarcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 89)
Paiboon C, Vajragupta L, Tanpaopong N.

Ankle morphometry for development of ankle prosthesis. (P. 193)
Khanasuk Y, Itiravivong P, Tangpornprasert P, Virulsri C.

Correlation of computed tomographic findings in blunt liver trauma with treatments and outcomes at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 299)
Prabnutchawong N, Vajragupta L, Tanpowpong N.

Angiographic findings of Moyamoya. (P. 411)
Topanthanont O, Tantivatana J.

Mammographic parenchymal patterns of 1,666 Thai women : A mammographic screening evaluation. (P. 303)
Boonjunwetwat D, Thakhulee A. Prueksadee J.

Boeck and Drbohlav Locke egg serum medium for detection of Blastocystis hominis. (P. 527)
Saksirisampant W, Nuchprayoon S, Pradniwat P, Lamchuan D.

Effects of creatine supplementation on body weight and anaerobic performance in Thai national wheelchair racing athletes. (P. 127)
Khaothin J., Moungmee P., Anomasiri W., Sanguanrungsirikul S.

Prevalence of clopidogrel nonresponder in patients with coronary artery disease. (P. 155)
Siriswangvat S., Sansanayudh N. Panomvana Na Ayudhya D.

Interferon- γ gene (+874) polymorphism in Thai Population. (P. 685)
Nakkuntod J., Sodsai P., Hirankarn N.

The bioequivalence study of oral gabapentin 300mg capsule. (P. 1)
Wittayalertpanya S., Chompootaweep S., Hinsui Y., Lilitkarntakul P.

Split dose of succinylcholine for modification of seizure during multiple monitored eletroconvulsive therapy. (P. 313)
Werawatganon T., Kyokong o., Charuluxananan S., Poonyatavorn S., Udompornwiwat D.

Result and safety of orchiectomy under spermatic cord block. (P. 369)
Saelim M., Opanurak J.

Is ureteral stent necessary for ureteroscopic treatment of distal ureteral stone? (P. 499)
Hanprasertpong T., Santi-ngamkun A.

Results of long-term follow-ups concerning knowledge, attitude, skills and opinions from ''Training Workshop on Counseling Techniques on AIDS prevention and Control'' for final year medical students, Chulalomgkorn University. (P. 561)
Thavichachart N., Tangwongchai S., Worakul P.

Seton in the treatment of horseshoe fistula. (P. 137)
Supalertmongkonchai C., Sahakitrungruang C., Pattana-arun J., Rojanasakul A.

Effect of topical vitamin E on radiation-induced skin alteration in head and neck cancer patients. (P. 275)
Asavametha N., Suwannnalai T., Puvanbanditsin P., Shoosanglertwijit J.

Acute effects of oral administration of roselle extract on renal functions. (P. 443)
Yusuksawad M., Chomdej B.

Comparison between direct smear, formalin-ethyl acetate concentration, and Mini Parasep® Solvent-Free Concentrator for screening of intestinal parasitic infections among school-age children. (P. 255)
Sanprasert V., Charuchaibovorn S., Bunkasem U., Srirungruang S., Nuchprayoon S.

Cost-utility analysis of lifestyle modification program for Thai patients with metabolic syndrome (P. 13)
Sakulsupsiri A, Sakthong P.

Benign and malignant papillary lesions of the breast: Radiographic differentiation by mammography and sonography (P. 373)
Thongsongsom T, Chayakulkheeree J.

Postoperative outcomes of robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy from initial 100 cases at King Chulalongkorn Memorial Hospital (P. 591)
Suvapong Tantasutthanon, Kamol Panumatrassamee, Kavirach Tantiwongse, Julin Opanuraks, Supoj Ratchanon, Apirak Santi-ngamkun.

Accuracy of esophageal scintigraphy for evaluation of esophageal motility disorders. (P. 113)
Sangsasri V, Sirisalipoch S, Gonlachanvit S, Chaiwatanarat T.

The outcome of vasectomy reversal with microsurgical one-layer technique at King Chulalongkorn Memorial Hospital (P. 133)
Lumyai V, Tantiwongse K, Opanuruk J.

Reliability and validity of a modified instrument for functional reach test. (P. 13)
Pooranawatthanakul K, Foongchomcheay A.

Validity of Thai version of Mood Disorder Questionnaire (T- MDQ) (P. 477)
Thisayakorn P, Tangwongchai S, Worakul P.

Assessment of radiation-induced salivary gland change in nasopharyngeal carcinoma: Correlation between clinical xerostomia grade and contrast-enhanced CT density change. (P. 5)
Dumrongpisutikul N, Sapantupong K, Janthanimi P.

Neutral wrist splint for mild to moderate carpal tunnel syndrome. (P. 151)
Boonhong J, Panyasriwanit S.

Randomized placebo-controlled trial comparing efficacy of nonablative fractional photothermolysis combined with topical calcipotriol for the treatment of keloid and hypertrophic scar (P. 293)
Pongprutthipan M, Rojarayanont N.

Long-term paracetamol treatment induces interleukin-1β expression in human microglial cells. (P. 253)
Wongprom B, Maneesri-le Grand S, Thongtan T.

Relationships between dengue virus infection in mosquito vector, (Aedes aegypti), dengue cases and weather conditions in Samut Sakhon Province, Thailand. (P. 347)
Kittichai V, Montriwat P, Chompoosri J, Bhakdeenuan P, Pengsakul T, Tawatsin A, Thavara U, Siriyasatien P.

Reliability and validity of the Thai version of EQ-5D-5L questionnaire on patients with chronic disease. (P. 489)
Sonsa-ardjit N, Sakthong P.

Blood types of minorities in Bangkok: A study in Thai Sikhs and the Burmese blood donors. (P. 619)
Kerdkaewngam K, Nuchprayoon I, Ovataga P, Pooreekul D, Premprayoon N, Tingtoy U.

A study of 17 short tandem repeat loci mutation in Thai population. (P. 19)
Vongpaisarnsin K, Tansrisawad N, Hoonwijit U, Jongsakul T.

Radiation dose from digital breast tomosynthesis system. (P. 235)
Theerakul K, Krisanachinda A.

Causative bacterial pathogens of septic patients at emergency department of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 383)
Malaikanok H, Komindr A, Vadcharavivad S.

Relationship of 99m Tc-Pertechnetate and 131I thyroid uptake in patient with hyperthyroidism. (P. 485)
Navikhacheevin C, Krisanachinda A, Kingpetch K.

Thrombolytic therapy in patients with submassive pulmonary embolism: A systematic review. (P. 589)
Kittinaradorn D, Tangnuntachai N, Wongjarupong N, Longchit D, Atipookanok S, Boondarikpornpant T, Nopmaneepaisarn T, Papassornsiri T, Soopanit T, Tantirungsi T, Supakmontri T, Rattanaphong T, Suksirivoraboot T, Pachinburavan M, Katavetin P.

Recurrence ptosis after frontalis suspension: Evaluation of associated factors. (P. 13)
Layanun V, Tinnangwattana U, Tirakunwichcha S.

Comparison of the efficacy and adverse effects of bipolar radiofrequency turbinate reduction with and without lateral outfracture in the treatment of inferior turbinate hypertrophy: A randomized controlled trial. (P. 131)
Aeumjaturapat S, Limchatpaiboon P, Chatwiwat Y, Chusakul S, Phannaso C, Tulvatana W, Thanaviratananich S, Punyasang W.

Clinical outcomes of Diabetic Foot Clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 457)
Bangchokdee S, Tantisiriwat N, Janchai S.

A comparative study of desflurane inhalation and propofol TCI regimen for temporal lobectomy: Early recovery, cognitive functions and costs. (P. 573)
Indrambarya T, Lerdsirisopon S, Tuchinda L, Laosuwan P, Sumethnapis P.

Incidental findings of lumbar spine MRI at Bangkok Metropolitan Administration General Hospital. (P. 681)
O’Charoen P.

Preliminary study of factors that influence the length of stays in intensive care unit and hospital after open heart surgery with cardiopulmonary bypass at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 7)
Thaweechaiyapak P, Pulsawat P, Sindhvananda W.

Efficacy and safety of diacerein in the treatment of patients with painful knee osteoarthritis: A modified regimen. (P. 275)
Yuktanandana P, Suravech W.

Functional improvement of stroke patients at Thai Red Cross Rehabilitation Center. (P. 9)
Tantisiriwat N, Srinkapaibulaya A.

Correlation between nerve conduction study (NCS) and clinical improvement in carpal tunnel syndrome (CTS). (P. 107)
Boonhong J, Somsud K.

Characteristics of GafchromicTM EBT film for dosimetric verification for high energy photon beams. (P. 207)
Wongjom P, Suriyapee S, Sanghangthum T, Oonsiri S, Insang P.

Effect of phenytoin, phenobarbital and valproic acid on carbamazepine clearance and therapeutic out come: derived from routine therapeutic drug monitoring data at Prasat Neurological Institute. (P. 311)
Traiyawong T, Panomvanna D, Towanabut S.

Assessment of the environmental support for physical activity scale among Thai elderly. (P. 421)
Leethong-in M, Yunibhand J, Aungsuroch Y, Magilvy JK.

Clinical experiences of malignant hyperthermia encountered by Thai anesthesiologists. (P. 3)
Uerpairojkit K, Earsakul A, Prapreuttham S, Srirojanakul W.

Right ventricular mass detected by cardiovascular magnetic resonance imaging. (P. 313)
Tumkosit M.

Wolbachia isolation by fractioned centrifugation from Dirofilaria immitis for protein analysis. (P. 537)
Sanprasert V, Sungpradit S, Nuchprayoon S.

Continuous glucose dynamics monitoring in diabetic patients with peritoneal dialysis. (P. 417)
Wongraoprasert S, Karnjanabuch T, Leeaphorn N, Piyachomkwan K, Suwanwalaikorn S, Eiam-Ong S, Pongpirul K.

Triple-negative breast cancer in Thai patients: Experience in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 543)
Parinyanitiku N, Thanakit V, Miranda C, Laoitthi P, Manasnayakorn S, Raiyawa T, Sriuranpong V.

Morphometric study of fixed nasal anatomical structures related to endoscopic surgery of sinuses and anterior base of skull in hemisagittal cadaveric heads. (P. 693)
Papassornsiri T. Chentanez V.

Validity of clinical diagnosis in isolated laryngomalacia in infants with congenital strdor. (P. 13)
Wachiraphaet W., Samransamruajkit R., Deerojanawong J. Sritippayawan S., Prapphal N.

Validity and reliability of girth measurement (circumference measurement) for calculating residual limb volume in below-knee amputees. (P. 77)
Boonhong J., Osiri M., Werawatganon T.

Postmortem prothrombin time. (P. 139)
Suwantip C., Tansrisawad N.

Prevalence of depression in gynecologic outpatients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 191)
Roomruangwong C., Hemrungrojn S., Tangwongchai S.

Transscleral sutures posterior chamber intraocular lens implantation techique: Double suture without scleral flap at King Chulalongkorn Memorial Hospital: 1995-2003. (P. 255)
Laksanaphuk P., Jiaraksuwan P., Pasadhika S.

Involvement of 5-HT2a receptor in chronic inflammatory pain. (P. 471)
Kaewwongse M., le Grand SM., Srikiatkhachorn A.

Upper extremity complications in acute stroke patients. (P. 13)
Achareeyakul S., Kitisomprayoonkul W., Suputtitada A.

Knowledge, attitude and sexual behavior of secondary-school students at a school, Nongkhai, Thailand. (P. 93)
Densiriaksorn S.

The incidence and complications of teenage pregnancy at Nongkhai Hospital. (P. 321)
Densiriaksorn S.

Reviewed causes of death in 145 perinatal autopsies at King Chulalongkorn Memorial Hospital during October 2002 to December 2006. (P. 407)
Eampornrat W., Yodavudh S., Kliakeaw N.

Effcetiveness of transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) on post-laminectomy and dissectomy pain: Preliminary study. (P. 13)
Sukonthamarn K., Chaiprakit N., Suputtiada A., Tejapongvorachai T., Niruthisad S.

Prevalence of drug-related visits to the emergency department of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 77)
Korakotchamat S., Vadcharavivad S., Musikatavorn K., Praditpornsilpa K., Chitnukul S.

Prevalence and related factors of depression in chronic back pain patients attending for physical therapy in Supanburi, Chiangrai and Nakornsawan. (P. 169)
Sinsomboonthong P., Suppapitiporn S.

Surgical treatment for chronic ear disease improved the quality of life in patients receiving care at the Moblie Ear Clinic. (P. 367)
Boonplian U., Snidvongs K.

Roentgenographic detection of bone changes in lead poisoning. (P. 5)
Chomdej S.

Colonoscopic polypectomy: Experience in Chulalongkorn Hospital. (P. 103)
Sukonthaman Y.

Optic neuritis. (P. 861)
Lertchavanakul A., Laukanjanaratr W.

Risk factors for upper gastrointestinal bleeding. (P. 251)
Juntramaekar U., Kamolratanakul P., Singhaniyom S., Israsena S.

Non-herpetic microbial corneal ulcers: a prospective study. (demographic part). (P. 71)
Pariyakanoke L., Rojanapongpun P., Kitiipbul T.

Effects of garlic extract on the contraction of isolated human uterine muscle. (P. 227)
Somboonwong J., Borvonsin S., Sudsuang R.

Isoenzyme characterization of Opisthorchis viverrini from man. (P. 375)
Sueblingvong T., Piyampuyra A., Priyanont S., Thaithong S.

Physiological roles of Gamma-aminobutyric Acid (GABA) on isolated human fallopian tube smooth muscle activities. (P. 179)
Prasarnpun S., Chomdej B., Sudsuang R.

An analysis of the 1993 comprehensive medical examination multiple chpice question. (P. 451)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Sriratanaban J.

Methacholine inhalation challenge in mind asthmatic patients and control subjects. (P. 733)
Wongtim S., Mogmud S., Chareonlap P.

A prospective study of 500 consecutive laparoscopic cholecystectomies. (P. 79)
Sangsubhan C., Tanphiphat C., Tanprayoon T., Chatamra K.

Bell's palsy: a survey study of five-year hospital service. (P. 563)
Sathirapanya P.

Hormonal levelsl in male heroin addicts and methadone detoxification. (P. 867)
Tunsaringkarn K., Wongpa S., Rungsiyothin A., Issaravanich S., Udomprasertgul V., Boonbundarlchai R.

Retained common bile duct stone in mild to moderate gallstone pancreatitis. (P. 7)
Tharavej C., Kongkasem T., Naviccharern P., Udomsawaengsup S., Pungpapong S.

Urgent vs. elective closed hemorrhoidectomy: A comparison of postoperative complications. (P. 157)
Pattana-Arun j., Sribunchareonchai S., Tantiphlachiva K., Cherdsuriya V., Sahakijrungruang C., Rojanasakul A.

Diagnoses and treatments of renal artery stenosis at King Chulalongkorm Memorial Hospital. (P. 215)
Tribhuridej N., Praditpornsilpa K.

Clinical outcome and site effect of topiramate as adjunctive treatment in outpatients with bipolar disorder at King Chulalongkorm Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. (P. 377)
Lalitanantpong D., Kasarntikul D.

Correlation of tumor garding amd cellular proliferation in colorectal adenocarcinomas. (P. 461)
Taweevisit M., Chirakalwasan N., Chaipipat M., Phumsuk U., Wisedopas N.

Mismated feet in diabetes. (P. 531)
Tantisiriwat N., Janchai S.

Hypocitraturia and hypokaliuria: major metabolic risk factors for kidney stone disease. (P. 605)
Youngjermchan P., Pumpaisanchai S., Ratchanon S., Pansin P., Tosukhowong P., Tungsanga K., Boola C.

Prospective randomized trail for evaluation of efficacy of how versus high dose I-131 for post operative remnant ablation in differentiated thyroid cancer. (P. 695)
Sirisalipoch S., Buachum V., Pasawang P., Tepmongkol S., Boonvisut S.

Design and development of Dental Identification System in Forensic Medicine. (P. 13)
Chomdej T., Pankaow W.

Association of work-related factors and shoulder pain among hospital nusing personnel. (P. 61)
Sinsongsook T., Taptagaporn S., jaimjarasrangsi W.

Postural stability and dynamic balance in Thai community dwelling adults. (P. 129)
Raiva V., Wannasetta W., Gulsatitporn S.

Laparoscopic adrenalectomy: First 50 cases in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 325)
Santi-ngamkun A., Ratchanon S., Aksornnit K., Sunthornyothin S.

Reference intervals of leukocyte parameters in adults by automate blood cell analyzer at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 379)
Charuruks N., Kochsawat S., Huayhongthong V.

Clinical symptoms and global function study of outpatient schizophrenia at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Crross Society. (P. 447)
Lalitanantpong D.

Cost-effectiveness of Rofecoxib versus Celecoxib for pain management after thyroid surgery. (P. 509)
Urusopone P., Sindhvananda W., Sriprajittichai P., Sornsena S.

Pregnancy rate among women who pursue overseas employment. (P. 573)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

Resident research projects in obstetrics and gynecology: 10-year review. (P. 637)
Lertkhachonsuk R., Shoochaicharoenkit S., Manotaya S., Tannirandornm Y.

Screening characteristics for the diagnosis of genital infections with Chlamydia trachomatis in pregnant women. (P. 73)
Chotnopparattara P., Limpongsanurak S., Chaithongwongwatthana S.

Effect of gamma-irradiation on in-vitro plasma compatibility of nanosuspension formulation (P. 145)
Aramwit P.

Ponderal index is better than body mass index in diagnosis of obesity in Thai male adolescents. (P. 289)
Hiranrat P., Katavetin P., Chotevitayatharakorn P.

The incidence of cytomegalovirus infection in renal transplant patients: single-center study. (P. 343)
Panomvana Na Ayudhaya D., Praditpornsilpa K., Tewthanom K.

Equity of access to mammography service among beneficiaries of different health insurance schemes in Thailand. (P. 455)
Putthasri W., Tangcharoensathien V., Mugem S., Jindawatana W.

The use of various parameter of 99m Tc-sestamibi scintimammography to predict response of breast cancer to neoadjuvant chemotherapy. (P. 585)
Sriwongsa T., Tepmongkol S., Lertsanguansinchai P.

Ki-67 labeling index, hormonal status, and invasiveness of pituitary adenomas: A clinicopathology study. (P. 781)
Chiewchankoljuk S., Lalitanantpong S., Chipipat M., Wattanasirmkit V., Shuangshoti S.

The prevalence of anemia in pregnant women attending prenatal clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 223)
Chotnopparatpattara P., Limpongsanurak S., Charnngam P.

Management of anal stricture at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH): a 5 -years experience. (P. 461)
Sahakitrungruang C., Rojanasakul A., Patana-run J.

High sensation seeking as a risk factor for metamphetamine dependence in late adolescence. (P. 527)
Tangwongchai S., Rutchatajumroon P., Warakul P., Thavichachat n.

Repetitive nerve stimulation test of the patients suspected of myasthenia gravis. (P. 765)
Boonhong J.

Metacarpal fractures fixation with four knots, two lateral intraosseous wire loops fixation: a biomechanical study. (P. 953)
Sinddhiphongse B., Pattradul A., Kittidumrongsuk P.

Bleeding patterns of subdermal implans (Norplant®-6) in Thai acceptors. (P. 1039)
Bunyavejchevin S., Sitavarin S., Wisawasukmongchol W.

Intravenous lidocaine anesthesia for ambulatory surgery of the upper extremities: Experience in Queen Sawang Wattana memorial Hospital. (P. 243)
Kitidumrongsook P., patradul A., Sastravaha N., Techapalokul S.

Prognostic classification for esophageal atresia at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 339)
Mekanantawat M., Roekwibunsri S., Chandrakamol B., Viravidhaya D., Chittmittrapap S.

Assessment of two fetal movement counting methods: compliance, sensitivity, specificity and predictive vale. (P. 493)
Pinmuagn-ngam C., Pupongpunkul K., Suwathanapisate P., Ponsa V.

Results of percutaneous balloon pulmonary valvuloplasty in pediatric valvular pulmonary stenosis. (P. 89)
Lertsapcharoen P., Chottivitayatarakorn P., Benjacholamas V., Thisyakorn C., Pathmanand C., Sueblinvong V.

Macroscopic slide cell agglutination test for rapid diagnosis of Leptospirosis. (P. 141)
Tirawatnapong S., Chirathaworn C.

Prevalence of high risk for obstructive sleep apnea using STOP-Bang questionnaire in urban Thai population: A pilot study. (P. 271)
Charakorn N. Hirunwiwatkul P. Suksamran A. Chaitusaney B. Chirakalwasan N.

Prevalence and associated factors of low back pain among motorcycle taxi drivers in Sriracha (P. 31)
Jongprasitkul N, Konchalard K, Sinthoppong K.

Validation of the Thai version of the incontinence impact questionnaire (IIQ-7) and the urogenital distress inventory (UDI-6) (P. 389)
Weerasopone S, Santingamkul A.

Compliance and satisfaction of lower limb amputees toward basic prostheses (P. 603)
Kawee Anannub, Pattarapol Yotnuengnit, Jariya Boonhong.

Effect of Thai traditional massage on “craving” response in individuals receiving alcohol dependency treatment in rehabilitation stage at Thanyarak Institute. (P. 125)
Chernchujit N, Kalayasiri R.

Multi-detector computed tomography evaluation of suspected acute blunt cervical spine trauma in adult patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital (P. 143)
Surawech C, Petcharunpaisan S.

Effect of field of views on cone beam computed tomography radiation dose: phantom study. (P. 23)
Weerawanich W, Krisanachinda A.

Comparison between formaldehyde and salt solutions for preservation of human liver and brain slices. (P. 17)
Jumlongkul A, Traithepchanapai P.

Effects of mirror therapy in recovering strength and function of the upper limbs in chronic stroke patients: A randomized controlled trial. (P. 165)
Champaiboon J, Rueangyu R, Sontim V, Piravej K.

Prevalence and characteristics of congenital hand and foot anomalies requiring surgery in remote areas of Thailand (P. 307)
Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P, Honsawek S, Boonplian U, Siriwan P.

Long-term risk of chronic kidney disease in living kidney donors at a single center in Thailand. (P. 127)
Wongvittavas N, Opanuraks J, Panumatrassamee K, Bunyaratavej C,Tantiwongsr K, Ratchanon S, Santi-ngamkun, Prasopsanti K.

Accuracy of transcutaneous bilirubinometry compare to serum microbilirubin measurement in Naresuan University Hospital. (P. 265)
Weerakul J, Boonsopa C, Sungprem K.

Effects of oral sodium phosphate solution, as a colon preparation agent, on the serum potassium level in patients undergoing colonoscopy at a Secondary Care Community Hospital. (P. 365)
Phuwapraisirisan S, Lertsithichai P.

Randomized double-blind comparison trial among i-gel™, LMA-ProSeal™ and tracheal intubation with manual in-line stabilization in patients with simulated cervical spine movement limitation by rigid cervical collar immobilization. (P. 503)
Chularojmontri T, Engsusophon P, Deeprasertvit P.

Pharmacokinetic, safety and tolerability studies after single and multiple oral administration of Phenethyl isothiocyanate in Nutri Jelly. (P. 631)
Sutthisawad N,Trachootham D, Lam-ubol A, Wattanavijitkul T.

Estimating hematocrit using a blood drop sinking time. Siriraj Hospital, Bangkok. (P. 27)
Auewarakul B, Promsuwicha O.

Aplastic anemia in HIV-infected persons. (P. 247)
Insiripong S, Yingsitsiri W, Boondumrongsagul J, Noiwattanakul J.

Cross-cultural adaptation of the foot care confidence scale into Thai and relationship between the foot care confidence scale and foot care behavior in people with diabetes. (P. 395)
Kanchanasamut W, Pensri P, Janwantanakul P, Gulsatitporn S.

The relations between perceived susceptibility, perceived severity, and preventive behavior to osteoporosis of high-risk persons in five provinces in North-Eastern Thailand. (P. 497)
Aramwiroj M, Chaikoolvatana A, Chaikoolvatana C.

Polymorphisms of ABCC2, ABCC4, ABCC10 and SLC22A6 in Thai HIV - infected patients. (P. 599)
Mitruk S, Avihingsanon A, Punyawudho B.

Extrahepatic collateral blood supply of hepatocellular carcinoma : Prevalence and success rate of chemoembolization in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 25)
Ekajchariya K, Pinjaroen N, Kosolpun P.

Sequence analysis of Ancylostoma secreted protein 2 of Necator americanus from Thai isolates. (P. 145)
Ungcharoensuk C, Pattanawong U, Tia T, Putaporntip C, Jongwutiwes S.

Prevalence of GERD in a community-based examination in Thailand. (P. 293)
Treeprasertsuk S, Thongbai T, Rattanachuek T, Mahachai V.

Brain arteriovenous malformations: angioarchitecture and clinical presentation. (P. 465)
Hansakul P, Tantivatana J.

Efficacy and safety of Gymnema inodorum tea consumption in type 2 diabetic patients. (P. 587)
Bespinyowong R, Pongthananikorn S, Chiabchalard A.

Association between depression on diet and glycemic control in type 2 diabetic patients. (P. 695)
Wirunrat J, Pongthananikorn S.

Factors associated with 1-year mortality of patients undergoing coronary artery bypass grafting at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 17)
Phisaiphun K, Kyokong O.

Effects of video cues on inhalants craving in individuals receiving inhalants substance-dependency treatment. (P. 147)
Maneesang W, Verachai V, Kalayasiri R.

Efficacy and safety of Prosulf-Forte in the treatment of osteoarthritis of the knee at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 289)
Kitidumrongsook P, Luengjamikorn P, Wangroongsub Y, Tienboon P.

Correlation of analytical performance of automated chemistry analyzer between Abbott Architect c8000 and Roche Cobas c501. (P. 411)
Suwannaboot S, Ketloy C, Ganokroj P, Ujjin P.

Pneumonia due to 2009 influenza A (H1N1) infection in Thai children: Chulalongkorn experience. (P. 533)
Uppala R, Prapphal N, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Samransamruajkit R, Pongsanon K.

Reduction of stress, depression and overweight by awareness of problems in Thai medical students, Srinakharinwirot University. (P. 19)
Kongsomboon K, Pattarathitinan D.

Factors affecting depression in workplace: Marital status, BMI, stress level, work duration, job pattern, and daytime sleepiness. (P. 117)
Kongsomboon K.

Sufficient activity is important for mobility of well-functioning elderly. (P. 221)
Amatachaya S, Thaweewannakij T, Srisim K, Wongsa S, Phiwjinda K, Mato L, Siritarathiwat W.

Impact of different CT slice thickness on clinical target volume for intensity modulated radiation therapy : A phantom study. (P. 327)
Siripachot P, Asavametha N, Oonsiri S.

Relationship between changes of calcineurin inhibitor levels and serum creatinine and cystatin C levels in kidney transplant patients. (P. 437)
Hasatsri S, Chaiprasert A, Aramwit P.

Differentiating renal cell carcinoma clear cell subtype from other subtypes on multiphasic multidetector computed tomography. (P. 543)
Lertlarpwasin N, Sasiwimonphan K, Kittikowit W.

Anti-proliferation and induction of apoptosis by extract of Turbinaria conoides (J. Agardh) K tzing on human cervical cancer cell line. (P. 13)
Saengkhae C, Noiraksar T, Jongaramruong J, Palee P.

Effectiveness of rehabilitation programs for shoulder pain at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 111)
Chantathai N, Boonhong J.

Forensic aspects of unnatural death in children. (P. 205)
Jongprasartsuk K, Charaschisri W.

Mammographic breast parenchymal patterns in Thai women with breast cancers. (P. 323)
Bunjunwetwat D, Dumrongpisutikul N.

Activation of endothelial cell, coagulation and fibrinolysis in children with beta- and alpha-thalassemia. (P. 419)
Sosothikul D, Kittikalayawong Y, Bupachart C, Seksarn P.

Cost-effectiveness analysis of alkaline lysis, MagNA Pure, and phenol-chloroform DNA extraction methods followed by measurement of single gene copy number using quantitative real-time PCR for Dirofilaria immitis microfilaria. (P. 549)
Sungpradit S, Nuchprayoon S, Chatsuwan T.

Kidney depth calculation by anterior and posterior renal scintigraphy using attenuation – related techniques. (P. 425)
Sontrapornpol T, Chaiwatanarat T, Kawinthammasak C, Kamklon N, Rattanamonrot R.

Incidence of nosocomial pneumonia and causative bacteria among chronically ill patients admitted in a general hospital. (P. 563)
Sangsawang K, Luksamijarulkul P, Siri S, Pitikultang S.

Effectiveness of passive stretching of the Achilles tendon with the continuous passive stretching (CPS) instrument in patients with plantar heel pain. (P. 703)
Engkananuwat P. Kanlayanaphotporn R. Purepong N.

A survey of pediatric pain in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 27)
Niruthsard S., Seksarn P., Bunchongsilp D.

Impact evaluation of volunteer-based home care program of Thai older people. (P. 89)
Lasuka D., Chaiarj S., Tamdee D.

Results of treatment of 696 cases of Graves's disease in Sawanpracharuk Hospital. (P. 145)
Kraisuwan S.

Expression of cyclooxygenase-2 in epithelial overian cancers: A study of 101 cases with high proportion of non-serous carcinoma. (P. 203)
Tanbirojn P., Chantranuwat C., Triratanachat S., Trivijitsilp P., Niruthisard S.

Comparision of computer-assited instruction and conventional method in visual field testing. (P. 263)
Supattanawong T., Tantisevi V.

Risk factors of brain herniation in patients with acute middle cerebral artery occlusion. (P. 317)
Chaisam T., Chrannarong N.

Intrarenal gene expression of moncyte chemoattractant protein-1 and interleukin-6 in nephrolithiasis. (P. 387)
Bovornpadungkitti S., Hunapathed C., Poonpirome K., Tosukhowong P., Predanon C., Nuanthaisong U., Ratchanon S., Wathanavaha A., Tungsana K., Boonla C.

Oxidative hemolysis and osmotic fragility of erythrocytes in renovascular hypertensive and normotensive rats. (P. 483)
Saengkhae C., Arunnopparat W., Sangkajon P.

Pharmacokinetics of amikacin in premature neonates at Pramongkutklao Hospital. (P. 25)
Aramwit A., Tongroach P., Boonthariksiri C.

Effectiveness of Thai Wand Exercise training on health-related quality of life in sedentary older adults. (P. 107)
Puengsuwan P., Promdee K., Sruttabul W., Na Nagara R., Leelayuwat N.

Prevalence and distribution of HPV type in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 161)
Lertworapreecha M., Thammachotruja L., Bhattarakosol P.

Workeer compensation systems and their correlations with national hand surgery organizations around the world. (P. 331)
McCabe SJ., Kitidumrongsook P., LaJoie AS

A survey of postoperative pain experience at King Chulalongkorn Memorial Hospital: Patients' perspective. (P. 421)
Niruthisard S., Sriprajittichai P., Sathonpanich S., Kukiatkulchai R., Tunprayoon A.

Assessment of lower extremity peripheral arterial occlusive disease (PAOD): Comparison of contrast enhanced-3D magnetic resonance angiography and digital subtraction angiography/ digital angiography. (P. 23)
Tiraratchailert A., Wangsuphachart S.

Evaluation of glucose testing performance in clinical laboratory by single-role and Westgard multi-rules. (P. 91)
Kiatsiri K., Kanya A., lerdsukviboon K., Sanrattaki C., Tubseeruk P., Suksa-ard V., Charuruks N.

Enhancement pattern and appearance of hepatocellular carcinoma through triple-phase MDCT. (P. 185)
Jiruppabha B.

Awareness, attitudes and experiences in complementary and alternative medicine of 5th year medical students, faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 253)
Vorayingyong A.

Efficacy and adverse effects of vessel sealing system tonsillectomy versus cold knife tonsillectomy: A pilot study. (P. 381)
Chaikitthai N., Hirunwiwatkul P.

Is automated urine analyzer iQ200 a practical replacement? (P. 477)
Mekaroonkamol P., Liyamasawat P., Akvong P., Thepa N., Ketloy C., Ujjin P.

Diagnosis of Breast Cancer by Fine Needle Aspiration Biopsy. (Preliminary report). (P. 15)
Rojanasakul A., Amantakul K.

Highly Selective Vagotomy at Chulalongkorn Hospital: A 1-13 year follow-up. (P. 111)
Tanprayoon T., Tanphiphat C., Sangsubhan C., Nivatvongs P., Na Thalang A.

Knowledge and acceptance of viral hepatitis B in oregnant woman. (P. 201)
Poovorawan Y., Sanpavat S., Pongpunlert W., Tannirandorn Y., Sentrakul P., Chitinand S.

Secondary bone tumors- A study of 93 cases. (P. 287)
Chaiwun B.

Histocompatibility antigns in Systemic Lupus Erythematosus (SLE). (P. 605)
Charoenwongse P., Sitprija V., Deesomchok U., Watananukul P., Panupak P., Futrakul P., Kangwalshiratada O.

Ultramorphology of the particles of injectable contraceptive, Depot medroxyprogesterone Acetate. (P. 863)
Virutamasen P., Boonkasemsanti W., Reinprayoon D.

Attitude of third year medical students toward the use of microcomputer for self study in Pharmacology. (P. 945)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Studies of HBsAg and anti-HBs incidence in Thais and liver function test in hepatitis B carries. (P. 13)
Auaatcharsai C., Sakulramrung R., Santiyanont R.

A study of the patch test in patients with contact dermatitis. (P. 121)
Sindhuphak W., Korkij W.

Comparative study of cryptosporidial oocysts in fecal specimens by various staining techniques. (P. 219)
Jongwutiwes S., Chanthachume N., Suebtrakul P.

Mallory-Weiss syndrome. (P. 425)
Sriussadaporn S., Tanphiphat C., Wilairatana S.

Malignant tumors of esophagus, stomach and interstines in youth. (P. 615)
Yenrydi S., Dharmmaponpilas J.

Acute and subacute toxicity study of Helicteres isora L. (P. 713)
Itthipanichpong C., Ousavaplangchai L., Ramart S., Thamaree S., Tankeyoon S.

Determination of serum total calcium by modified o-cresolphthalein complexone method: Evaluation of performance characteristics. (P. 783)
Santiyanont R., Watanawaha P., Saengmee S., Jarpakasetr S.,

Clinical testing of Chulalongkorn Birthweight estimation device. (P. 867)
Sentrakul P., Lumbiganon P., Dusitsin N.

Study of hormonal levels among Thai women in natural and surgical menopause. (P. 949)
Theppisai H., Werawatgoompa S., Theppisai U.

Health Examination Survey of the elderly at Koh-Chan. (P. 1055)
Srithong C., Chalaprawat M., Matrakul B., Pimonstrien S., Sitti-Amorn C., Chirachun B., Bunnag S., Lekfurngfoo S., Luengjamikorn W., Manothai P.

A pilot study: Diabetic detection by students. (P. 11)
Viputsiri O., Nuchprayoon T., Sresthabutra M., Matrakool B.

Cultivation of Mouse Embryo F1 (Balb/C x CD-1) in vitro. (P. 95)
Virutamasen P., Maltom K., Chanprasit Y.

Time of the earliest ovulation after deliverly in non-lactating mother. (P. 171)
Taneepanichakul S.

Prevalence of hypercalcemia in medical ward and the use of parathyroid hormone assay in diagnosis of parathyroid dysfunctions. (P. 259)
Sridama V., Lueprasitkul W., Sritippayawan S., Chantravekin E., Matakool B., Tungsanga K., Suvanapha R., Bunnag S.

Study on efficacy of Praziquantel therapy in mice administered with Gnathostoma spinigerum larvae. (P. 349)
Yingyourd P., Kulkumthorn M., Yuaykwarmdee N.

Redional cerebral blood flow study utilizing a new brain imaging agent. (P. 411)
Poshyachinda m., Boonvisut S.

Congenital malformations in dead neomates at Chulalongkorn University Hospital. (P. 499)
Chittmittrapap S., Tannirandorn Y., Apichitroengdej U.

Multiple wasp stings in children: a review. (P. 659)
Watana D., Anuwuthinawin D., Khoprasert S., Limpokiyagul P., Sunthornpoj V., Tapaneyaolarn W., Vanapruks V., Vasanavathana S.

Comparison of blood pressure values obtianed from digital oscillometry and sphymomanometer. (P. 731)
Siriviriyakul P., Sanguanrungsirikul S., Sangmal M.

Screening of early colorectal cancer. (P. 177)
Sriratanaban A., Israsena S., Taveesin P., Sricharoen V.

Green pit viper bite and the response to antivenom therapy. (P. 261)
Mitrakul C.

Chemoembolization for cancer of the cervix. (P. 337)
Sirisabya N., Wangsuphachart S.

Clinical features of psoriatic arthritis. (P. 423)
Tumrasvin T., Deesomchok U.

Preparation of antisera for serological detection of streptococcal pneumoniae antigens. (P. 501)
Tatiyakavee K., Ratanavararuk M., Nanthapisud P., Sakulramrung R., Rujithamkul R.

The role of ultrasonography in the diagnosis of acute appendicitis. (P. 577)
Vajarpongse K., Vajragupta L.,Tanphiphat C., Laoprasert W., Tanapongsathorn W.

Antibody response to different hepatitis in Thai infants after booster dose. (P. 749)
Ungthavorn P., Jongpipatvanich S., Vivatavakin B., Sakulranrung R., Hongnipon S.

Stroke in young adults. (P. 835)
Phanthunchinda K., Raiboriruk K.

Choledocholithiasis: An 8 year experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 919)
Kitisin P., Navicharern P., Chulakadabba S., Chittmittrapap S.

Comparative of aerobic parameter and percentage of body fat in active exercise and inactive males. (P. 9)
Kotheeanurak C.

Retinablasroma in Chulalongkorn Hospital. (P. 83)
Pipitsangjan P., Ubolsing S.

Vitamin and derivative structures: a self computer program. (P. 133)
Sueblinvong T., Tatiyakavee K., Kamolvarin N., Ongpipattanakul B., Bhidayasiri R., jaovisidha P., Chotiprasidhi P.

Cochlear implant: preliminary report of 4 cases. (P. 187)
Vaewvichit K., Luangpitakehumpol P.

Comparative study of ketamine and diazepam with meperidine and diazepam in laparoscopic female sterilization. (P. 255)
Boonyavejchavin S.

Classroon interaction between teacher and CTPB medical students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 341)
Laisnitsarekul B., Varavithya C., Ruamsuke S., Rajatapiti B.

Immunization for the production of high titre hepatiits-B immunoglobulin: a study of two plasma derived vaccines. (P. 423)
Nuchprayoon T., O' Charoen R., Chumnijarakij T., Sasomsup N., Kupatawintu P., Apirakyothin T.

Treatment of chronic urticaria with allerglobulin ( R) : preliminary report. (P. 487)
Korkij W., Jirarungreanwong S.

Serum immunoglobulin-G subclasses levels in normal Thai young adults. (P. 557)
Tatiyakavee K., Sakulramrung R., Chirathaworn C.

Value of serum thyroglobulin in the follow-up of patients with differentiated thyroid carcinoma. (P. 631)
Poshyachinda M., Buochum V., Prichakas P.

Surgical injuries of the ureter. (P. 713)
Laornual S., Vajarapong R., Bunyratavej P., Kongkanand A., Prasopsanti K., Smavatkul R.

A pulsed Doppler echocardiographic study of post-natal circulatory changes in the normal term newborn infant. (P. 795)
Sueblinvong V., Thaithumyanon P., Sanpavat S.

Estimation of pulmonary artery pressure by Doppler echocardiography. (P. 7)
Leepraditvan P., Sublingvong V., Thisyakorn C., pathmanad C., Chotivittayatarakorn P., Lertsapcharoen P., Lauhakunakorn P., Maungmingsuk S.

Suicidal behavoir in children and adolescents. (P. 87)
Trangkasombat U.

Caffeine clearance as a measure of liver function: I. Pharmacokinetics of caffeine after one oral dose in normal subject. (P. 163)
Wittayalertpanya S., Israsena S., Thamaree S., Tongnopnoua P., Booncharern S.

Peptic ulcer and stronguloidiasis in patients with systemic lupus erythematosus on corticosteroid therapy. (P. 237)
Sriratanaban A., Deesomchok U.

Inferior oblique myectomy a simple surgical technique and results. (P. 307)
Yaisawang S., Tienboon P.

Validity and reliability of 5, 7 and 9-point rating scals in medical education. (P. 387)
Laisnitsarekul B., Kanjanawasee S.

Hepatitis C virus antibody in blood donors. National Blood Centre, Thai Red Cross Social, Bangkok. (P. 443)
Nuchprayoon T., Somjita S., Aduwijit S.

The effect of evaluation methods on students; learning style. (P. 495)
Jaroongdaechaku M., Yenbutra P., Varavithya C.

Effects of pentoxifylline on sperm motility characteristics of normozoospermic semen using computer-assisted semen analysis (CASA): a preliminary report. (P. 555)
Sukcharoen N., Jetsawangsri U, Chanprasit Y., Ngeamvijawat J., Aribarg A.

Ultrasonographic findings of pancreatic carcinoma. (P. 609)
Vajragupta L., Vasuratna B., Vajarapongse K., Boonjunwetwat D.

Therapeutic comparison between vasodilators and conventional therapy in severe fro of associated with focal segmental glomerulosclerosis. (P. 673)
Futrakul P., Poshyachinda M., Futrakul N., Chaiwatanarat T., Sensiriwatana R., Watana D., Kingwatanakul P.

Evaluation of Chlaydia trachomatis IgA antibody in urethra of non-gonococcal urethritis patients. (P. 721)
Chanchaem W., Nunthapisud P., Sakulramrung R.

Accuracy of the frozen section technique in ovarian neoplasms. (P. 9)
Triratanachat S., Jimakorn S.

Therapeutic activity of Daflon 500 mg® in acute episodes of hemorrhoids. Prospective, double-blind, controlled trail 9 centers in Thailand. (P. 77)
Vajrabukka T., Rojanasakul A., Vathanophas V., Lertakyamanee N., Juangbhanit P., Khamkosit S., Chaleoykitti B., Chairabandhu T., Kiatpanabhikul K., Panpimanmas S., Chanvitan A., Kuptanond C., Siriwittayakorn P., Thaisamakr S.

Precriptions for psychiatric and nerological disorders treated at Chulalongkorn Out-Patient Clinic. (P. 121)
Nandavan P.

Variation of branches of the subclavian artery in Thai. (P. 189)
Tnasatit T., Chentanez V.

Mitochondrial function of human malarial parasite Plasmodium falciparum cultivated in vitro: implication for antimalarial grug design. (P. 315)
Krungkrai J., Leangaramkul P., Kanjanarithisak R., Krungkrai SR.

The validity and factor analysis of the Geriatric Depression Scale using in Thai elderly. (P. 383)
Jitapunkul S., Nivataphan R., Worakul P., Adulayasak C., Hanvivadhanakul P.

Comparison of accuracy of fine meedle aspiration biopsy in differential diagnosis of slitary thyroid nodule during the first year and subsequent 5 years. (P. 457)
Srisdama V., Pattanaungkul S., Suwanwalaikorn S.

Prothetic valves thrombosis at mitral position: clinical recognition and surgical management. (P. 499)
Benjacjolamas V., Sanpradit M., Ongcharit C., Kurowat Y., Watanapat S., Lengtaviboon K.

Abnormal liver Enzymes in patients Seeking Physical Check-up in the Preventive Clinic, Chulalongkorn Hospital. (P. 565)
Sriratanaban J.

Serum bile acids in hepatitis B carriers. (P. 743)
Matrakool B., Bespinyowong P., Suwangool P., Kullavanijaya P., Israsena S.

Effective single treatment of umbilical granuloma by total excision and silver nitrate cauterization. (P. 13)
Rojanasakul O.

The frontalis muscle advancement flap for the treatment of congenital blepharoptosis. (P. 89)
Jindarak S., Tulayaphanich C., Tiewtranon P.

The role of electron microscopy in the diagnosis of spindle cell tumors. (P. 181)
Kasantikul V., Puntace S., Maneesri S., Nuanboonma P., Chunganuvatra S.

Effects of AEC inhibitor on diabetic cardiovascular complications: cardiovascular functional changes. (P. 249)
Udayachalerm W., Jariyapongsakul A., Patumraj S.

Anomalies of the subclavian artery and superior vena cava: aberrant right subclavian artery and double superior vena cavae. (P. 337)
Apichitruengdai U., Chentanez V.

Drug prescribing for the elderly medical outpatient at Chulalongkorn Hospital Medical school. (P. 413)
Chompootaweep S., Thamaree S., Nandavan p., Wittayalertpanya S., Itthipanichpong C., Tangphao O., Chongtrakul P., Pavichitr N., Sirivongs P., Tankeyoon M.

Adolescent patients server in an putpatient child psychiatric clinic. (P. 491)
Wacharasindhu A.

Effects of garlic extract on cardiovascular complications in diabetic rats. (P. 571)
Patumraj S., Jetapai U., Udayachalerm W.

Clinical features of Polymyositis/Dermatomyositis in Chulalongkorn Hospital. (P. 723)
Akkasilpa S., Tumrasvin T., Deesomchok U.

The study of family planning and self-health morning for factory workers: a preliminary report. (P. 799)
Patrachai S., Onthuam Y., Auamkul N., Ninlagarn T., Trisurat D., Nicharat M., Kochagarn E., Tang-usaha C., Theppitaksak B., Pholperm C., Worakamin S.

In vitro effects of allicin upon the contraction of pregnant rat uterine musculature. (P. 879)
Borvonsin S., Saridikhul S., Sudsuang R.

The comparison of Subzonal insemination in IVF program. (P. 15)
Pruksananonda K., Ahnonkitpanit V., Boonkasemsanti W., Virutamasen P.

Computed tomography of cholangiocarcinoma. (P. 269)
Vajragupta L., Kukulprasong A.

Factors involving patient satisfaction on postoperative pain management at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 17)
Kumwilaisak K., Burimsittichai R., Charuluxananan S., Premsamran P., Niruthisard S.

Urolithiasiss in Udon Thani Hospital: A rising prevalence of uric acid stone. (P. 77)
Boonla C., Thummaborworn T., Tosukhowong P.

Eomotional intelligence of the third-year Chulalongkorn Medical students. (P. 165)
Suppaptitiporn S., Kanchanatawan B., Tangwongchai S.

Comorbid depressive disorders, suicidal behaviors, and other substance use disorders among alcohol use disorders in Bangkok Metropolis. (P. 229)
Lueboonthavatchai P., Thavichachart N.

A survey on physicians who were board-certified of had certificate of proficiency in ocuppational medicine. (P. 387)
Plianpairoj C., Sithisarankul P.

The development of a standard drug use evaluation criteria form for Cefoperazone use at a regional hospital in Northeastern Thailand. (P. 471)
Chaikoolvatana A., ChaikoolvatanaC., Thiwakornsasrithorn B., Puthiwong S.

Effects of psychoeducational program on knowledge, attitude, practice, and psychological stress of caregivers of pateints with Alzheimer's disease. (P. 541)
Lueboonthavatchai P., Thavichachart N.

Overweight and obesity and the associated lifestyle factors in Thai adult individuals who came for service at King Chulalongkorn Memorial Hospital during August-September 2004. (P. 623)
Suppapitiporn S., Udompanyavit J., Suppapitiporn S.

A home - based nursing intervention for enhancing quality of life of stroke survivors. (P. 707)
Khampolsiri T., Pothiban L., Sucamvang K., Panuthai S.

Mean time spent on gross exam of complete forensic autopsy at Chulalongkorn Forensic Medicine Center. (P. 769)
Tansrisawad N., Jong sakul T., Hoonwijit U., Vongpaisarnsin K.

Pilot project of blood gas and electroyte analyzer network at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 831)
Charuruks N., Lekngam P., Wongcharoenvuthi M., Suwannabutra S., Srichindarat G.

Assessment of the respiratory control and esophageal speech ability in Thai laryngectomees after esophageal speech training. (P. 27)
Lertsarunyapong S., Prachaitpuldee N., Supanaloen S.

Prevalence and estimated included incidence of type 2 diabetes among working population in Bangkok: A preliminary report. (P. 73)
Jiamjarasrangsi W.

Revised Thai short-form McGill Pain Questionnaire (Revised Th-SEMPQ). (P. 143)
Kitisomprayoonkul W.

Effect of external nasal dilator strip on nasal respiration in normal Thai volunteers: Rhinomanometric and acoustic rhinometric evaluation. (P. 203)
Supiyaphun P., Snidvong Na Ayuthaya A., Kerekanjanarong V.

The family functioning and glycemic control of non-insulin dependent diabetes mellitus. (P. 269)
Suppapitiporn Su., Suppapitiporn S.

Reliability and internal consistence of the Thai version of Roland-Mirris Disability Questionnaire and Waddell Disability Index for back pain patients. (P. 333)
Pensri P., Baxter GD., McDonough SM.

Histopathologic diagnosis of Pulmonary Actinomycosis. (P. 387)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Indications and accuracy of ophthalmic ultrasonography in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 459)
Laksanaphuk P., Yarnwit T., Tirakunwichcha S., Khambhiphant B., Suntharo P., Pukrushpan S., Pasadhika S., Tulvatana W.

Daily activity in which affected symptoms of Thai patients with carpal tunnel syndrome. (P. 519)
Pataradool K., Kitidumrongsook P., Patradul A.

A study on dentists' responses to a VCD on dental consultation cases. (P. 579)
Unwerawattana W.

Effect of maternal weight gain on small for gestational age (SGA) infants. (P. 647)
Weiangkham D., Pichainarong N., Chaveepojnkamjorn W., Kerdmongkol P., Tanawattanacharoen S.

ระดับซีรั่ม leptin ในเด็กไทยอ้วน (P. 693)
สุภาพ อรุณภาตมงคล,สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ, สุมาลี ศรีวัฒนา

Adding of intrathecal fentanyl in hyperbaric bupivacaine improves analgesia during appendectomy. (P. 9)
Techanivate A., Urusopone P., kiatgungwanglia P., Kosawiboonpol R.

Is there an effect on the knowledge of medical students when the attending time in the course of Obstetrics and Gynecology is reduced? (P. 85)
Chaithongwongwatthana S., Uerpairojkit B., Chuchaicharoenkit S., Tannirandorn Y.

Noninvasive Doppler-derived myocardial performance index in children with single ventricular physiology. (P. 157)
Ari-ong S., Chotivitayatarakorn P., Lertsapcharoen P., Lhongphatthanayothin A., Benjacholamas V., Muanmingsuk S., Thisyakorn C.

Correlation between tidal breathing flow volume loops and obstructive sleep apnea in young children with adenotonsillar hypertrophy. (P. 223)
Sritippayawan S., Bunnalai T., Prapphal N., Harnruthakorn C., Deerojanawong J.

Dysilidemia in renal transplant patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 357)
Thangsomboon P., Vadcharavivad S.

Anatomical variations of the colic arteries from the superior mesenteric artery. (P. 465)
Karnjanasilp P., Kornthong S., Huanmanop T., Agthong S., Chentanez V.

Reference intervals of clinical chemistry parameters in adults at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 521)
Chamnanpai S., Charuruks N., Watanaboonyoungcharoen P., Kalayanachati A.

Compartive study of refecoxib and ibuprofen on post-surgical pain control: effects of single dose administration before rmoval of impacted third molar tooth. (P. 599)
Unwerawattana W.

Frontails flap advancement in congenital blepharoptosis. (P. 661)
Tirakunwichcha S.

Prevalence of autopsied bodies that are anti-HIV positve, distributed according to various basic factors identified at Chulongkorn Forensic Center. (P. 717)
Vongpaisarnsin K.

Clinicopathological study of testicular tumors diagnosed at King Chulalongkorn Memorial Hospital between January 1999 and July 2004. (P. 789)
Chirakalwaasan N.

Intrapartum epidural analgesia on nulliparous labor. (P. 17)
Ultchaswadi P., Phupong V.

Study of bioequivalence of post coital contraceptions (Levonorgestrel 0.75 mg) (P. 87)
Chompootaweep S., Leepipatpibul S.

Febrile neutropenia after chemotherapy in patients with non - hematologic malignancies. (P. 151)
Voravud N., Sriuranpong V.

Comparing reliabilities before and after reducing recall items in Comprehensive Examination MCQ tests. (P. 231)
Laisnitsarekul B., Lohsoonthorn V., Kyokong O.

Cost estimation of hepatitis B vaccination program for health care workers of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 295)
Jaimjarasrangsi W., Kalayanachati A., Phancharoen S.

The measurement of the semitendinosus muscle tendon length: A cadaveric study in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 123)
Kuptniratsaikul S., Kuptniratsaikul V., Udompunturak S., Siripunpiriya M., Tajapongvarachai T., Itiravivong P.

Childhood diabetes: Clinical and educational program at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 387)
Aroonparkmongkol S., Wacharasindhu S., Srivuthana S., Boonchote D., Sotthisopha P., Sirimongkol P., Angsupaisal M.

Glucose - 6 phosphate dehydrogenase deficiency in Northeastern Thailand: prevalence and relationship to neonatal jaundice. (P. 471)
Kittiwatanasarn P., Louicharoen C., Sukkapan P., Nuchprayoon I.

Meaning of adolescent and health sevices for adolescents through perception of Thai students. (P. 543)
Chaiphibalsarisdi P.

Accuracy in frozen section diagnosis of thyriod nodules. (P. 631)
Thesawadwong T., Keelawat S.

Attempted suicide by acetaminophen ingestion. (P. 713)
Suppapitiporn S., Suppapitiporn Su.

Clinical evaluation of once - weekly dosing of epoetin alfa 40,000 units in anemic cancer patients receiving chemotherapy. (P. 773)
Voravud N.

Correlation of Semmes - Weinstein monofilament tests and electrophysiological stuies of diabetic neuropathy in lower extremities. (P. 305)
Piravej K., Suwanwalaikorn S., Mitrabhakdi E.

Clinical and laboratoory difference between children with primary and secondary dengue infection. (P. 471)
Pancharoen C., Urupongpisarn S., Thisyakorn C., Thisyakorn U.

Psychosocial factors in organ transplant patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 533)
Kanchanatawan B., Thavichachat N., Worakul P., Sughondhabirom A., Suppapitiporn S., Lalitanantapong D.

Comparative studies of diagnostic tests of tuberculous lymphadenitis: Culture for TB (BACTEC), polymease chain reaction and histopathology. (P. 619)
Hirunwiwatkul P., Tumwasorn S., Udomsantisuk N., Sirichai U.

Assessment of outcomes of health checkups at Moblie Health Checkup unit, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 711)
Lohsoonthorn V., Kalayanachati A.

Major complications of diagnotic laparoscopy and laparoscopic tubal resection at King Chulalongkorn memorial Hospital: 10 years rview. (P. 785)
Bunyavejchevin S., Wisawasukmongchol W., Suwajanakom S., Thinthantra N., Rodanant O., Limpaphayom K.

Opinions of advisors and medical students on implementation of advisory system, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University, Acadenic Year 2002. (P. 863)
Kiattinart S., Paissuntornsug T.

Serum cholesterol values in acute myocardial infarction patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 963)
Suppapitiporn Su.

Evaluation of an in - house ELISA for detecting herpes simplex virus antigen in comparison to conventional cell culture, shell vial cell culture and a commercial ELISA kit. (P. 11)
Bhattarakosol P., Punnarugsa V., Mung-Mee V.

Malignant tumors of the eye and ocular adnexa at King Chulalongkorn Memorial Hospital: A twelve year review (1988-1999). (P. 283)
Tulvatana W., Paisuntornsug T., Keelawat S., Sansopha L., Karnsawai S.

Assessment of health examination outcome of health checkup clients at the Preventive Medicine Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 107)
Lohsoonthorn V.

PERB11 (MIC) as a possible susceptibility gene for nasopharyngeal cancer development. (P. 207)
Pornthanakasem W., Kongruttanachok R., Sakdikul S., leelayuwt C., Setavarin S., kerekhajanarong V., Supiyaphan P., Voravud N., Poovorawan Y., Mutirangura A.

Pregnancy outcome after orak salbutamol tocolysis in preterm labor at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 393)
Tharamas W., Uerpairojkit B., Charoenvidhya D.

Formal saline protocol as an alternative fixation in routine cytological preparation. (P. 569)
Keetacheeva K., Sachakaew D., Sampatanukul P.

An evaluation of rational use of drug learning by problem-based approach. (P. 649)
Itthipanichpong C., Thamaree S., Nantawan P., Chompootaweep S., Wittayalertpanya S., Limpanasithikul W., Tangphao O., Israsena N., Wangsaturala D., Chongtrakul P.

A 11-year experience of radiation therapy for medulloblastoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 755)
Shotelersuk K., Rojpornpradit P., Khorprasert C., Lertsanguansinchai P., Asavametha N.

Intelligibility of esophageal speech in Thai laryngectomies. (P. 951)
Pracharitpukdee N., Lertsaranyapong S., Suphanakorn S.

Cost - effectiveness analysis of screening tests for acute pancreatitis in Thai patients, a study at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 865)
Paritpokee N., Wiwanitkit V.

Integrated nusing practice: The outlying areas of Thailand 'Improvement of matermal and child health care in northeast Thailand: The ISAAN initiative'. (P. 1047)
Chaiphibalsarisdi P., Huddleston D., Egoramaiphol S., Shawong P.

An alternative technigue for internal fixation of comminuted femoral - shaft fractures. (P. 11)
Wilairatana V., Prasongchin P.

Result of pneumatic retinopexy in the treatment of rhegmatogenous retinal detachment. (P. 85)
Pisarnkorskul P.

Home exercise program for post-coronary artery bypass surgery (CABG) at King Chulalongkorn Memorial Hospital: Effect on exercise performance and quality of life. (P. 163)
Chaiwanichsiri D., Ngamshaweng T.

Electronic medical textbook generator. (P. 253)
Nuchprayoon A., Nuchprayoon I., Thannuwat C.

A knowledge survey of medical students about rational tube preparation. (P. 349)
Wiwanitkit V.

Prevalence of malnutrition among Vietnamese children under five and the related socio-economic, environmental and child determinants. (P. 503)
Sirikulchayanonta C., Ngoc PTB., Boonshuyar C.

A compartive study of basic manual hematology laboratory skill examination scores among 4 programs medical students of the Faculty of Medicine of Chulalongkorn University. (P. 563)
Siritantikorn A., Wiwanitkit V.

The 6th year medical students' evaluation of pediatric clinical teaching in the academic year 1998. (P. 659)
Sanpawat S.

Gender differences in demographcs, treatment and outcome of Thai patients with acute myocardial infarction at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 749)
Sangwatanaroj S., Indrabhakti S., Srimahachota S., Boonyaratavej S., Suthichaiyakul T.

Tonsillectomy and adenotonsillectomy in management of obstructive sleep apnea at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 831)
Kerekhanjanarong V., Suknoul D., Supiyaphun P., Utoomprurkporn M.

An epidemiological study of endometrial cancer at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 907)
Worasethsin P., Triratanachat S., Termrungruanglert W., Vasuratna A., Sittissomwong T., Tresukosol D.

Proton NMR spectroscopic analysis of urinary metabolytes in thalassemia. (P. 15)
Poshyachinda M., Saesow N.

Systremic lupus erythematosus: How does it affect pregnanacy outcome? (P. 205)
Uerpairojkit B., Tharamas W., Tanawattanacharoen S., Manotaya S., Tannirandorn Y., Charoenvidhya D.

High prevalence of hookworm infection in a population of Northeastern Thailand after an opisthorchiasis control program. (P. 99)
Triteeraprapap S., Akrabovorn P., Promtorng J., Chuenta K.

Effect of intrarenal arterial infusion of Russell's Viper venom on renal hemodynanics, plasma renin activity, and plasma thromboxane B2 in indomethacin plus enalapril pretreated dogs. (P. 147)
Thamatee S., Sitprija V., Chaiyabutr N., Leepipatboon S., Buranakarl C.

Gastric pull-up reconstruction for laryngopharyngectomy. (P. 285)
Supanakorn S., Aeumjaturapat S., Isipradit P., Wadwongtham W., Laungthaveeboon K.

A 10-year-review of pediatric laryngoscopy and bronchoscopy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 361)
Deerojanawong J., Prapphal N., Sritippayawan S.

Influence of beam pitch and tube current on lung nodule 64- MDCT - chest protocol : A phantom study (P. 617)
Chatnapa Nuntue, Anchali Krisanachinda.

Comparison of the analgesic effects of multimodal approach and fentanyl alone during shock wave lithotripsy. (P. 31)
Wongvittavas N.

Patient-rated Wrist/ Hand Evaluation: A cross-cultural adaptation and evaluation in Thai version. (P. 183)
Jongprasitkul H, Sonthimaneerat T, Somana S, Kitisomprayoonkul W.

Agreement of bone metastasis detection between bone scintigraphy and whole body-MRI in hepatocellular carcinoma (P. 321)
Sakdapetsiri W, Numkarunarunrote N, Chaiwatanarat T.

Factors affecting decision making of new graduate physicians in choosing potential areas of practice: A national survey. (P. 137)
Ratanachina J, Sathitratanacheewin S, Kollawat S, Tantitanawat K, Pongpirul K.

Volume assessment of normal adrenal gland from computed tomography: A pilot study. (P. 275)
Sasiwimonphan K, Ariyajinda P.

Surgical site infection in patients undergoing urgent abdominal surgery. (P. 377)
Jaichaiyaphum O, Khuwatsamrit K, Kanogsunthornrat N.

Outcomes of primary valve ablation in posterior urethral valves patients. (P. 517)
Sowanthip D, Bunyaratavej C.

Prevalence of potassium, phosphate and acid-base abnormalities among CKD patients in central northeast of Thailand. (P. 645)
Tangvoraphonkchai K.

Effect of red yeast rice/policosanol on low density lipoprotein cholesterol reduction in hypercholesterolemic outpatients. (P. 35)
Lekhaphanrat S, Pichayapaiboon S, Sangwatanaroj S.

Effects of sauna on flexibility, strength and cortisol level in people with allergic rhinitis. (P. 39)
Kunbootsri N, Arayawichanond P, Chainunsmith S, Kanpittaya J, Sawanyawisut K, Auvichayapat P, Janyacharoen T.

Bioequivalence of azithromycin for oral suspension after a single dose 600 mg oral administration. (P. 161)
Banharnsupawath P, Thanindratarn W, Suvanakoot U.

Genotyping of Plasmodium falciparum by allele-specific amplification of the merozoite surface protein-1 locus. (P. 305)
Saichanapun W, Seethamchai S, Tia T, Putaporntip C.

Effective doses in pediatric chest and abdomen CT. (P. 477)
Tantisirivit J, Trinavarat P, Krisanachinda A.

Validation of Thai version of the Urogenital Distress Inventory and Incontinence Impact Questionnaires. (P. 37)
Manchana T, Bunyavejchevin S.

Does quality of life of schizophrenia different from other mental disorder? Quality of life : A study in Outpatient Psychiatric Disorders at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. (P. 163)
Lalitanantpong D.

Magnetic resonance imaging based lumbar interspinous distance measurements in Thai subjects. (P. 297)
Tantavisut S, Ittiravivong P, Tangpornprasert P, Virulsi C, Tejapongvorachai T.

Correlation between healthrelated quality of life using St. George’s Respiratory Questionnaire and pulmonary function testing in Thai patients with chronic obstructive pulmonary disease. (P. 421)
Kawkitinarong K, Yingchutrakul T, Sittipunt C, Wongtim S.

Effectiveness of peak flow meter in management of childhood asthma. (P. 545)
Tunnitisupawong T, Prapphal N, Deerojanawong J, Sritippayawan S, Samransamraujkit R.

Colorectal cancer tumoral and nodal staging : Comparison between CT findings and pathological findings. (P. 659)
Busaman J, Chaopathomkul B, Wisedopas N, Vajragupta L.

Effects of aquatic exercise on pulmonary function in healthy Thai subjects. (P. 29)
Janyacharoen T, Chaichanawongsa J, Namsiri S, Thongduang Y, Arayawichanond P.

Effects of meloxicam and etoricoxib on blood pressure and vascular reactivity in rats. (P. 127)
Trongtorsak P, Sukpat S, Buapool D, Thornola K.

Effectiveness of alcohol craving control program on alcohol consumption in persons with alcohol dependence. (P. 233)
Suktrakul S, Yunibhand J, Chaiyawat W.

Prediction of contrast-induced nephropathy after percutaneous coronary intervention: Role of contrast volume/body weight ratio. (P. 341)
Chaemchoi T, Punyawudho B, Srimahachota S.

Five-year survival rate in 2002 of head and neck cancer patients treated at Lopburi Cancer Center. (P. 447)
Sukhaboon J.

CT appearances of responsive gastrointestinal stromal tumors (GISTs) after imatinib mesylate treatment. (P. 559)
Sriariyametta S, Sriuranpong V, Arjhansiri K, Chaopathomkul B.

Nature of care in Intensive Care Unit at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 25)
Lowphruckmanee W, Huntrakul O, Sindhvananda W.

Effect of TENS on cognition, behavior and memory in normal elderly persons. (P. 125)
Treekittichai A, Aksaranugraha S.

Treatment outcome of stage Ic ovarian clear cell carcinoma compared to non-clear cell type. (P. 213)
Thaweekul Y, Lertkhachonsuk R, Khemapech N, Manchana T, Sirisabya N, Worasethsin P, Vasuratna A, Tul Sittisomwong T, Termrungruanglert W, Tresukosol D.

Intrathoracic manifestations of lymphoma detected by CT. (P. 335)
Piyavisetpat N, Wettawong K, Assanasen T, Wannakrairot P.

Antibioticdrug use for the treatment of transrectal ultrasound guide core biopsy of prostate with sepsis (TRUS-sepsis). (P. 429)
Hathaivasiwong T, Santi-ngamkun A.

CT findings of pancreatic ductal adenocarcinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital: A study of 40 cases with histological verification. (P. 563)
Swangjitmetta E, Vajragupta L, Wisedopas N, Tanpowpong N.

Effectiveness of Chulalongkorn-Vestibular-Balance- Exercise in patients with acute post-operative vestibular schwannoma. (P. 439)
Utoomprurkporn N, Patarapak S.

Improvement of caregivers’ life quality after children with cleft lip cleft palate undergoing surgical correction: The Thai Red Cross project. (P. 577)
Boonplia U, Siriwan P, Snidvongs K.

Positive DCIP rates: A study on laboratory incidence. (P. 101)
Jaiwang P., Meemuangthum I., Wiwanitkit V.

Pharmacokinetic studies of Buccal versus Rectal route of diazepam in Children with epilepsy. (P. 153)
Panomvana D., Patanasethanont D., Ruangsuwan S.

Negative appendectomy rate in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 217)
Watanapairojrat P., prichayudh S.

Is interval appendectomy necessary for appendiceal mass? (P. 273)
Prasertsuntarasai S., Prichayudh S.

Proton pump inhibitors as a therapeutic treatment for non-cardiac chest pain from esophageal reflux disease. (P. 327)
Wattanachanya L., Golachanvit S.

Comparative study between two automated urine strip analyzers: Miditron M and Uriscan Pro+. (P. 405)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

Neuropsychological sign in stroke patients according to Bender Visual Motor Gestalt Test. (P. 495)
Taveemanoon S., Worakul P., Kitisomprayoonkul W.

Prospective of Anesthesia for Gastrointestinal Endoscopy from 2006-2007 at Surin Provincial Hospital. (P. 41)
Ungpinitpong W.

Is anesthetic gel necessary in outpatient flexible cystoscopy? (P. 169)
Panumatrassamee K., Opanuraks J.

Neonatal morbidity and mortality of very low birth weight infants at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 255)
Thaithumyanon P., Punnahitananda S.

Effects of garlic extract on anaerobic and aerobic performance of rugby football players. (P. 343)
Thanaponganan N., Muongmee P., Chaiwanitsiri S.

Positive blood cultures in outpatients: presictors of poor outcome. (P. 431)
Musikatavorn K., Kietdumrongwong P., lertpocasombat K., Patarakul K.

Effects of elastic chest wall restriction on lung function after aerobic exercise training. (P. 39)
Chottidao M., Sinphurmsukskul O., Chentanez T.

Effects of dosage and duration of enalapril usage on hematocrit levels in hemodialysis patients. (P. 107)
Panomvana D., Rattanajinda S., Jirajan B., Lekhyananda S.

Workplace health promotion projects and activities in government organizations in Thailand: A qualitative research. (P. 269)
Sithisarankul P., Isarabhakdi P., Muanlamai S., Modmoltin W., Panprom T.

Effects of sauna on pulmonary function in mild intermittent asthma patients. (P. 389)
Janyacharoen T., Khongnaka T., Duangpata J., krabattong S., Maharan S., Bunsawat W.

Sterility and stability of manually diluted 2.5% phenylephrine hydrochloride for pupillary dilatation. (P. 489)
Vaivanijkul J., Kulvichit K., Tulvatana W.

Roentgenographic features of Cholangiocarcinoma in Percutaneous Transhepatic Cholangiography. (P. 21)
Wangsuphachart S., Kaewtubtim J., Jaratkulangkoon C.

Closed lateral subcutaneous internal anal sphincterotomy for chronic anal fissue: A technique and results. (P. 119)
Rojanasakul A., Boakird J.

Falciparum malaria in Thai Children at Prapokklao Hospital, 1983. (P. 207)
Trangkasombat U., Kasemsarn P., Chumdermpadetsuk S.

The acute effect of Russell's viper venom on renal functions in rats. (P. 295)
Chomdej B., Pfaller W.

Acute toxicity and subacute toxicity study of Phyllanthus emblica L. (P. 367)
Itthipanichpong C., Ousavaplangchai L., Ramart S., Thamaree S., Tankeyoon M.

Detection of acid phosphatase at Chulalongkorn Hospital in the sexuallay assaulted. (P. 447)
Moolla-or P.

The study of serum calcium in CA cervix patients. (P. 613)
Sueblinvong T., Thitatham S.

Effective lamp life in the phototherapy unit. (P. 685)
Jiraphongsa A., Chawreepawong S., Lokapatana K., Nagamtajormviwat W., Viriyapanich P.

Maternal risk factors for low birth weight at term. (P. 775)
Nuchprayoon T., Keeratihattayakorn P., Chittinandha S., Chumnijarakij T., Chanrit S., Songjitratana K.

Eclampsia at Chulalongkorn Hospital: sixty six partients in eight years. (P. 871)
Tannirandorn Y., Witoonpanich P.

Painful ophthalmoplegia analysis of 34 cases. (P. 955)
Phanthumchinda K., Loadngern C., Cheeparanai S.

HDL-cholesterol level in Thai male blood donors at Chulalongkorn Hospital. (P. 21)
Tantayabiwat N., Teerattanont S., Chinayon S.

Small cell lung cancer in Chulalongkorn Hospital. (P. 129)
Wongthim S., Udompanich V., Limthongkul S., Charoenlap P., Nuchprayoon C., Thitathan S.

Evidence of pertussis vaccine efficacy from pertussis outbreaks in Nakhonratchasima, Thailand. (P. 225)
Luksamijarulkul P., Thiramanus T., Phirapakorn S., Gunakasem P.

Computed tomography of intracranial fungal infections. (P. 327)
Suwanwela N., Lerdlum S., Ukachoke J., Shuangshoti S., Kasantikul V.

Creutzfeldt-Jakob disease. (P. 431)
Phanthumchinda K., Locharernkul C., Hemachudha T.

Respiratory syncytial virus pneumonia in pediatric patients: seasonal occurrence and clinical aspects. (P. 531)
Limudomporn S., Prapphal N., Suttiboon V., Punnaragse V.

An evaluation of precision and accuracy of calcium reagent kits by the procedure of Vikelsoe et al. (P. 625)
Chinayon S., Aksornvongs P.

Chlamydia trachomatis infection of cervix with serological study of gynecological out-patients. (P. 721)
Nunthapisud P., Tasanapradit P., Hrimpeng K., Sentrakul P., Limpongsanurak S., Punyahthiti D., Vaivanijkul B., Tantayapoon P., Phaosavasdi S., Kolkijkovinda S., Aribarg A., Amatyakul A., Wajanavisit W., Chutivongse S.

A study of the vertebrobasilar system in 50 brain specimens. (P. 793)
Chentanez V., Panturatana N., Lorprayoon E., Tansatit T., Changsup B.

Rapid method for detection of rotavirus in stool. (P. 873)
Punnarugsa V., Vutayakorn J.

Ultrasonography, computed tomography and angiography of hepatic hemangioma. (P. 963)
Vajragupta L., Boonjunwetwat D., Vajarapongse K.

The posterior stabilized condylar prosthesis: An experience in fifty knees. (P. 1061)
Itiravivong P., Kunnataraporn N.

Value of Diagnostic Laparoscopy. (P. 17)
Limpaphayom K., Wisawasukmongchol W., Rienprayoon D.

Norms of the minnessota Multiphasic Personality Inventory of the entrance examination candidates to the Faculty of Medicine, Ministry of University Affiars in academic year 1986. (P. 101)
Laisnitsarekul B.

The possibility of separation of dicephalus dipus tribrachius twins. (P. 177)
Sakuntanaga C., Chandrakamol B., Viravaitaya D., Chittmitrapap S., Samranwetaya P.

Single donor platelets transfusion therapy. (P. 269)
Mahasadana S., Ratananda S., Mongkolsamai P., Teekajugo S., Kangwanshiratada O., Charoenwongse P.

Production of rabies immunoglobulin (Human). (P. 355)
Pundhawong S., Hussem K., Sakuldamrongpanich T., Chantanakajornfung A.

Evaluation of current methods for laboratory diagnosis of anaerobic Clostridium difficile-colitis. (P. 419)
Dhamabutra N., Vichivanives P.

HLA - testing through the international cell exchange program. (P. 511)
Charoenwongse P., Kangwanshiratada O.

Sebaceous cell carcinoma of ocular adnexa: report of six cases. (P. 585)
Benjavongkulchai S., Pisarnkorskul P., Kasantikul V.

Variation among one and two throat swabs and 2 technicians in obtaining positive cultures for beta-hemolytic streptococci. (P. 665)
Sirilertpanrana S., Nunthapisud P., Rujithamkul N., Chumdermpadetsuk S.

Anatomical variations of the median nerve in the carpal tunnel. (P. 739)
Tansatit T., Lorprayoon E., Chentanez V.

Effect of heated hunidification on recovery time of body temperature and sputum vicosity in postoperative open heart patients. (P. 825)
Numpet W., Somboonviboon W.

Translabyrinthine approach to acoustic neuroma. (P. 913)
Vaewvichit K., Taecholarn C., Supanakorn S., Tonsakulrungruang K.

Adrenal Tumor: 10 years experience in Chulalongkorn Hospital (1979 - 1988). (P. 21)
Cheevaisrakul W., Vajarapongse R.

Comparative study of single and two dose oral amoxycillin 3 gm. With either 125 mg. or 250 mg. clavulanic acid in treating acute gonorrhoea in man. (P. 113)
Lohseonthorn P., Desudehit P., Viputsiri O., Dhanamub B., Nuchprayoon T., Nunthapisud P., Anannub N., Jausanan P.

The production of an inexpensive liquid aera for use in clinical chemistry. (P. 183)
Buranasiri K., Werawatgoompa S., Manothai P., Manorom W., Srijinda S., Wongyai S., Matrakul B.

Topical acyclovir cream in the treatment of genital hearps. (P. 271)
Desudchit P., Kamolratanakul P., Chermsirivatana S., Phartiyanon K., Chaivasu C., Rukyutitum S.

A comparative study of 2 skin closure materials: plain catgut vs braided polyglycolic acid: medical and economic implications. (P. 345)
Sindhuphak S.

Two case report of protein C deficiency and venous thrombosis. (P. 431)
Watananukul P., Intaragamtornchai T., Khunprayoon S.

The anatomical relationship between the external laryngeal nerve and the superior thyroid artery in the region of the superior thyroid pole. (P. 509)
Pantrat N., Tansatit T., Chintanez V., Navicharoen P.

Imaging of renal abscess. (P. 587)
Vajragupta L., Vajarapongse R., Pipatchaisiri S., Bunjunwetwat D.

Tuberculomas of the central nervous system: clinicopathological study of 30 ccases. (P. 667)
Kasantikul V., Shuangshoti S.

Amoxycillin/clavulanic acid in the treatment of severe pneumonia in children. (P. 755)
Prapphal N., Limudomporn S.

A pharmacokinetic study of ceftazidime by using higpressure liquid chromtography in normal Thai Volunteers. (P. 843)
Chompootaweep S., Wittayalertpunya S., Opaswongs S.

The effect of ranitidine on gastric acid sectetion after vagotomy. (P. 925)
Tanprayoon T., Tanphiphat C., Sornchumni C., Sangsuphan J.

Role of fastigial nucleus in the control of grooming behaviour in the cat. (P. 17)
Chentanez V., Kotchabhakdi N.

The correlation of fructose: glucose ratio in seminal plasma and spermatozoa motility in fertile and infertile males. (P. 91)
Nitichai Y., Leepipatpaiboon S., Chanprasit Y., Virutamsen P., Boonkasemsanti W.

Treatment of diabetic distal symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides (part I: clinical aspects) (P. 141)
Phanthumchinda K., Suwanwalaikorn S., Bunnag SC., Aksaranugraha S., Chalaprawat M.

Psychosocial factors correlate to depression in elderly: comparative study in Bangkok and Uthaithani province. (P. 195)
Thavichachart N., Meksupa O., Thavichachart T.

Correlation between gestational age and ultrasonic head circumference. (P. 265)
Tongsong T., Wanspirak C., Yampochai A.

Characteristics of the counseled students as compared to the students in general. (P. 349)
Kasantikul D., Sukondhabirom B., Su-ampan U.

Epidemiological, sociological and cultural baseline data in using a bednet of migrant workers at Bothong District, Chonburi Province. (P. 429)
Dhanamun B., Kamol-Ratanakul P.

C-reactive protein as a predictor of chorioamnionitis: a meta-analysis. (P. 493)
Sittisomwong T., Thungkaniwat W., Limpongsanurak S.

Evaluation of rapid immunoperoxidase assay compare to micro-IF test to detect chlamedia trachomatis antibodies. (P. 565)
Chanchaem W., Nunthapisud P., Sakulramrung R.

Assessment of health status in klong toey Slum: whose viewpoints. (P. 641)
Sitthi-amorn C.

Gastrointestinal anastomosis using one layer absorbable polydioxanone suture material. (P. 721)
Kitisin P., Navicharern P., Chittmittrapap S.

Estrogen receptor values in breast cancer for samples from frozen section and from Mastectomy specimens: Preliminary report. (P. 805)
Navicharern P., Tanphiphat C., Chariyalertsak S.

Risk factor of acute respiratory infection in Thai children. (P. 13)
Prapphal N., Limudomporn S., Chumdermpadetsuk S.

A preliminary report of retinopathies in Thai AIDS patients. (P. 97)
Tayanithi P., Nantawan P., Sompopsakul A.

Radiation theraphy for carcinoma of the endometrium: our experience during the period 1977-1983. (P. 173)
Rojpornpradit p., Thitathan S., Lertsanyuansinchai P., Rajatapiti P., Phunrassami T.

Attack rates of acute glomerulonephritis after streptococcal infection in school children. (P. 241)
Watana D., Chumdermpadetsuk S., Sensirivatana R., Tiranaparin C., Kheokham K.

Comparison of Erythrocytic Indices by Automated and Manual Methods. (P. 317)
Charruruks N., Krailadsiri P., Punyadilok S.

Immediate complication of transurethral prostatic resection. (P. 397)
Prasopsanti K., Feneley RCL.

Intracordal injection with autogenous fat: preliminary study of 9 cases. (P. 451)
Supiyaphun P., Hirunwiwatkul P., Asawavichianginda S., Wadwongtham W.

The 'e' determinant in chronic HBV carriers. (P. 507)
Nuchprayoon T., Sreshthabutra M., Sinsiri S.

Use of 100-g oral glucose tolerance test during postpartum period to diagnose antecedent gestational diabetes mellitus. (P. 561)
Bounyasong S., Sanitwongs W.

Percutaneous nephrostomy: Experience with 202 kidneys. (P. 621)
Kosolbhand P., Pongsuwan P., Panyasangkha S.

Cardiac malformations in Down syndrome, Chulalongkorn Hospital. (P. 679)
Chottivittayatarakorn P., Thisyakorn C., Sueblingvong V.

A study of Toxoplasma gondii cysts in mouse brain. (P. 727)
Vongvichian V., Kulkamthorn M., Fukuma T.

Cutaneous malignant melanoma: a study of 35 cases. (P. 15)
Punyavoravut V., Rungrunsirivorn S.

Ureteroscopic removal of ureteric calculi: six years' experience in Chulalongkorn Hospital. (P. 85)
Laornuan S., Vajarapong R., Bunyaratavej P., Kongkanand A., Prasopsanti K., Trisakul Y.

The Effectiveness of Computer Assited Instruction (C.A.I.) on self-study among students in Nuclear Medicine. (P. 129)
Putrasreni N., Suwanik R.

Screening model for thalassemia carriers. (P. 209)
Kittikalayawong A., Impand C., Dharmkrong-at A., Mitrakul C., Tunsaringkarn K., havanond P., Srisukkoo P., Sindhuphak R., Dusitsin N.

Selection of permanent pacemaker in severe cardioinhibitory vasovagal syncope. (P. 255)
Sitthisook S.

Molecular and kinetic properties of mitochondrial dihydroorotate dehydrogenase purified from Plasmodium falciparum. (P. 325)
Suriyamonthol N., Bhumiratana A., Krungkrai SR., Krungkrai J.

Quality of Multiple Choice Question tests, Faculty of Medicine , Chulalongkorn University: first semeter of academic year 1993. (P. 391)
Laisnitsarekul B.

Reference range values for blood lipids and CHD guidelines for risk classification in middle-aged subjects. (P. 461)
Charuruks N., Krailadsiri P., Pingsuthiwong S.

Laser suture lysis after tight scleral flap filtration surgery. (P. 507)
Rojanapongpun P., Polcharoen W., Wanichwecharungruang B.

Sceening for cholesterol and triglyceride levels in a middle-aged population. (P. 571)
Pingsuthiwong S., Charuruks N., Krailadsiri P.

Loop Electrosurgical Excision Procedure (LEEP) and cervical intraepithelial neoplasia: A preliminary report. (P. 653)
Termrungruanglert W., Wisawasukmongchol W., Limpaphayom K., Vasuratna A., Sittisomwong T., Niruttisard S., Sirisabya N.

Expelled effect of single and multiple doses of albendazole against Trichuris trichiura. (P. 753)
Waikagul J., Maipanich W., Muennoo C., Yaemput S., Nontasut S., Nontasut P., Pahuchon W.

Caffeine clearance as as measure of liver function in cirrhotic patients. (P. 19)
Wittayalertpanya S., Isasena S., Thamaree S., Tongopnoua P., Komolmit P., Chanutaro W.

Hormonal replacement therapy and lipid metabolism in Thai menopausal women. (P. 97)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

A clinicopathological study of intracranial epidermoid cyst. (P. 191)
Kasantikul V., Praditphon N., Puntace S., Chunganuvatra S.

Effect of allicin on rat uterine contraction. (P. 257)
Borvonsin S., Permpintong A., Sudsuang R.

Immunoglobulins in toluene abusers. (P. 351)
Sindhuphak R., Chinveschakitvanich V., Leelaprute A.

Effect of Cymbopogon citratus Stapf. On renal functions in dogs. (P. 425)
Jutabha P., Chomdej B.

Health behavior, knowledge and attituse toward viral hepatitis among some groups of intravenouse drug abusers. (P. 511)
Luksamijarulkul P., Plucktaweesak S., Isaranurug S., Sinsomboon R.

Elimination of hook worm infection by using the method of continous treatment. (P. 583)
Kraivichian P., Kamol-ratanakul P., Yingyourd P., Kulkumthorn M., Dhanamun B., Sitthichareonchai P.

Adolescent prostitutes-repeated sexual abuse experience: psychiatric study of 15 cases. (P. 635)
Wacharasindhu A., Trangkasombat U., Su-Ampun

Factors associated with dependency status of the elderly living in Thamprakorn Home Care for the Elderly. (P. 733)
Jitapunkul S., Horbunlerkit T., Kamolratanakul P., Suteparuk S.

Indirect immunofluorescent antibody test in strongloidiasis and its potential diagnostic implication. (P. 813)
Jongwutiwes S., Putaporntip C., Pancome T.

A study and design of vision screening chart for preschool children. (P. 893)
Vimolget T., Na Ranong R.

The effectiveness of chicken model traning programme for subdermal contraceptions. (P. 23)
Bunyavejchevin S., Limpaphayom K., Reinprayoon D., Tantiyaporn K., Wisawasukmongchol W.

Balloon atrial septostomy using echocardiographic monitoring. (P. 105)
Leelakitsap A, Lertsapcharoen P., Chottivittayatarakorn P., Pathmanand C., Thisyakorn C., Suebinvong V.

Heart lung transplantation. (P. 187)
Luengtaviboon K., Ongcharit C., Kurovat Y., Suppradit M., Benjacholamart V., Udompanich V., Jarnvanich M., Sangwatanaroj S., Suwannakul P.

Surgery for acute type- a aortic dissection. (P. 281)
Luengtaviboon K., Sunpradit M., Kurovat Y.

Thyroid neoplasms: A study of 1,039 cases at Chulalongkorn Hospital. (P. 357)
Keelawat S., Shuangshoti Sh., Kleebkaow P., Chamsuwan A., Sampatanukul P.

The pharmacokinetics and pharmacological effects of propranolo in normal subjects. (P. 451)
Itthipanichpong C., Kraisintu K., Panomvana Na Ayudhya D., Sirivong P., Chaiyod N., Nanthasomboon S.

Renal function changes in one week period following Russell's viper evenomation in rats. (P. 545)
Sanguanrungsirikul S., Chomdej B.

Self-cutting behavior in juvenile delinquents. (P. 703)
Trangkasombat U., Larpboonsarb V.

DNA profiling: application in paternity tsting. (P. 907)
Sitidilokratana N., Wongteeasupaya C., Tassanakajon A., Boonsaeng V.

Gastric emptying time: a comparison between geometric mean and left anterior oblique methods. (P. 979)
Chaiwatanarat T., Mahachai V., Kladcharoen N., Kullvanijaya P., Sriratanaban A., Isarasena S.

MR findings of the spine and the spinal cord in HIV patients. (P. 91)
Lerdlum S., Chaowanapanja P., Chutiwongthanaphat K.

Prevalence rate and factors associated with Mycobacterium tuberculosis infection among healthcare workers in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 303)
Tippayachai J., Jiamjarasrangsi W., Hiransuttikul N., Ekpanyaskul C., Udompanich V., Sittiount C.

Abnormal value and repeated reguest for troponin T analysis: An overview from King Chulalongkorn Memorial Hospital laboratory. (P. 487)
Jaiwong P., Ekapong P., Wiwanitkit V.

A comparison of cost - effectiveness between dipstick and thick blood film for malarial active surveillance. (P. 641)
Vimolket T., Muernrat Y., Dhanamun B.

Prevalence of depression in 4-6 weeks postpartum period and related factors among mothers of infants in Neonatal Intensive Care Unit (NICU), King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 777)
Roomruangwong C., Tangwongchai S., Kuntula A.

Comparative study of direct test-cost between microscopy method and IQ200 automated urine microscopy analzer. (P. 843)
Jaiwang P., Eakwong P., Wiwanitkit V.

Pevalence of anxiety after stroke in physical rehabillitation patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 213)
Roomruangwong C., Thavichachart N.

Comparison efficacy of pain relief for post-breast surgery pain between rofecoxib and valdecoxib. (P. 281)
Sriprajittichai P., Sindhvananda W., Urusopone P., Wasantanrut S.

Invention and evaluation of dental blade-and-needle remover box. (P. 527)
Unwerawattana W.

การศึกษาชีวสมบมูลยาคลินดามัยวินฟอสเฟตโดยการบริหารยาทางกล้ามเนื้อในอาสาสมัครชาวไทยสุขภาพดี (P. 701)
ดวงจิต พนมวัน ณ อยุธยา, สมคิด อุ่นเสมาธรรม, ทัดตา ศรีบุญเรือง

Comparative study of the efficacy and side effects of oral rofecoxib, intrathecal morphine with local anesthetics and intrathecal local anesthetics in patients undergoing anorectal surgery in first 24 hours. (P. 23)
Urisopone P., Sindhvananda W., charuluxananan S.

Comparative study of direct test-cost between purch ased and rented laboratory instruments. (P. 21)
Pingsuthiwong S., Vanavanitkun Y., Charuruks N.

Vulvar carcinoma at King Chulalongkorn memorial Memorial Hospital between 1994-2003. (P. 91)
Manchana T., Sirisabya N., Lertkhachonsuk R., Sittisomwong T., Vasuratna A., Termrungruanglert W., Tresukosol D.

Impact of prenatal illicit drug exposure on the mother and infant. (P. 235)
Thaithumyanon P., Limpongsanurak S., Praisuwanna P., Punnahitanon S.

Accuracy of patients' prediction in perennial allergic rhinitis. (P. 531)
Saengpanich S., Chochaipanitnon L., Auemjaturapat S., Supiyaphun P.

Outcomes of surgically treated adult strabismus. (P. 667)
Thamwarakul N., Yaisawang S., Tulvatana W., Hirunwiwatkul P.

Health Belief Model Teaching Program for Thalassemai Education in high school students. (P. 723)
Lagampan S., Lapvongwatana P., Tharapan C., Nonthikorn J.

Retrospective study of acute cellular rejection in transplanted liver in Pathology Unit in King Chulalongkorn Momorial Hospital during the year 1997 to 2003 : 11 studies cases. (P. 803)
Thirabanjasak D., Wisedopas N., Sansopha L.

Karmic determinism and depression in Thai hemiplegic patients. (P. 27)
Kariyaphon M., Taveemanoon S., Pracharitpukdee N.

Clinical Chemistry Laboratory reference parameters. (P. 97)
Wiwanitkit V., Tangdhanakanond K.

Comparative validation of manual and automated method for mixing of blood samples. (P. 163)
Wivanitkit V.

Defferences in heart rate variability between endurance and resisitance trained athletes. (P. 241)
Kulaputana O., Kaimusik S., Srikiatkhachorn A., Sanguanrungsirikul S., Udaychalerm W.

Knowledge and attitude towards HIV/AIDS among the Thai graduate volunteers under the Ministry of labor and Social Welfare program. (P. 309)
Chiravisit M., Sriratanaban J.

Double-wing volar V-Y advancement flap for reconstruction of finger tip defects: Report of 23 cases. (P. 131)
Kitdumrongsook P., Patradul A., Ngarmukos C., Parkpain V.

Visual recovery in optic neuritis after corticosteroid versus mecobalamin treatment. (P. 393)
Hirunwiwatkul P., Chimsuntorn S., Lertchavanakul A.

Commuting and exposure to airborne carcinogenic materials: a case study of Bangkok air pollution. (P. 481)
Khan P., Punpuing S., Hooper M., Hooper B., Wongtim S.

Toward equity in education: academic performances of medical students in regular, MESRAP and problem-basesd programs. (P. 551)
Laisnitsarekul B.

Histopathology of lung complications in 147 AIDS/HIV infected Thai patients. (P. 641)
Vongsivailas Y., Yenrudi S.

CK-MB isoenzyme exceeding creatine kinase, a type of macro creatine kinase phenomenon in Thai hospitalized patients, retrospective data from King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 727)
Wiwanitkit V.

A survey of intestial parasitic infactions on a new community, Nam Som District, Udonthani Province, Thailand; a survey research. (P. 219)
Karnngandee U., Wiwanitkit V., Sugaroon S., Suwansaksri J.

Treatment of spastic adult patients with low dose of botulinum toxin type A at King Chulalongkorn Memorial Hospital . (P. 315)
Suputtitada.

Accuracy of intraoperative histologic diagnosis in neurosurgery: A study of 30 cases. (P. 383)
Amormfa J., Shuangshoti So., Wongtabtim W., Wattanaseamkit V., Shuangshoti Sh.

The causes of delayed speech and language development in children at out patient clinic of the pediatric department, King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 479)
Suntipraron P., Pruksananonda C.

A study of 1 month clinical response in generalized anxiety disorder treatment. (P. 549)
Lalitanantpong D.

Result of the translabyrinthine approach for acoustic neuroma removal. (P. 631)
Isipradit P. Vaewvichit K., Taecholarn C., Asawavichianginda S., Aeumjaturapat S.

Result of surgical treatment of upper thoracic spine fractures above T9 by posterior spinal instrumentation and fusion using pedicle screws. (P. 725)
Yingsakmongkol W., Gaines RW.

Intraocular foreign bodies: prognostic factors and visual outcomes. (P. 793)
Pisarnkorskul P., Tattakorn A.

Psychosocial stressors in suicidal attempt patients admitted at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 883)
Suppapitiporn S.

Opinions of medical teachers, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University about research on medical education. (P. 975)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Srikiatkhachorn A., Pholwan N.

QT Dispersion: a non-invasive predistor of cardiotoxicity in children treated with doxorubicin. (P. 21)
Chotivittayatarakorn P., Chatproedprai S., Saksun P.

A clinicopathology study of the comparative staining of a panel pf antibodies in Malignant fibrous histtocytoma and other sarcomas. (P. 295)
Punyavoravut V., Sansopha L., Ruangvejvorachai P.

Diagnotic value of the Avitex-SLE latex test for screening and Diagnosis of Systemic Lupus Erythematosus (SLE) compared to the LE cell preparation test. (P. 121)
Sutheesophon K., Charuruks N.

Serum IGF-I and IGFBP-3 levels by ELISA in normal and growth hormone deficient children. (P. 215)
Aroonparkmongkol S., Wacharasindhu S., Srivuthana S.

A study of auditory brainstem response with normal hearing. (P. 403)
Liangpitakchumpon P., Isipradit P., Asawavichianginda S., Luangpitakchumpon p.

Frey's syndrome: A study in the Thai population. (P. 577)
Tiewtranon P., Angspatt A.

The inhabitory effects of andrographolide and extracts of some herbal medicines on the production of proinflammatory cytokines by PLS-stimulated human blood cells. (P. 661)
Thamaree S., Rugruntham K., Ruangrungsi N., Thaworn N., Kemsri W.

Sensitivity of auditory brainstem response in patients with acoustic neuroma. (P. 767)
Luangpitakchumpon P., Vaewvichit K., Supiyaphun P., Isipradit P.

Development of enzyme-linked immunosorbent assay and dot-enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Leptospira specific IgM antibodies. (P. 963)
Chirathaworn C., Lertpocasombat K., Hanvivatvong O., Teerawatnapong S.

Reference values for erythrocyte sedumentation rate in King Chulalongkorn Memorial Hospital using modified Westergren method. (P. 871)
Vanavanitkun Y., Bhokaisawan N., Kalayanachati A., Charuruks N.

Comparision of basic coagulation test specimens from the evacuated blood collection system and the syringe blood collection system. (P. 1065)
Wiwanitkit V., Huayhongthong W., Niampia S.

Late syphilis patients admitted to King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 19)
Soommark T., Suankratay C., hanvivatvont O., Jitapunkul S.

Health and nutritional status of children 6 to 12 years old in one congested area of Bangkok. (P. 93)
Isaranurug S., Klunklin S., Wong-arsa C., Chansatitporn N., Charupoonphol P., Kaewsiri D.

Reactivities of antibodies of dengue virus infectes patients by Western blotting. (P. 177)
Kittgul L., Ruamthum T., Sujirarat D., Kittigul C.

Single-dose systemic methotrexate therapy in patients with suspected ectopic pregnancy: A preliminary report. (P. 267)
Tanslaruk U., Aeng R., Wongprachoom P.

Community health survey of Hauwtanon Tambon, Panusnikom District, May 1999 (P. 355)
Lohsoonthorn V., Vorayingyong A.

Incidence of transient neurological symptoms after spinal anesthesia with a 27 G Quincke needle at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 413)
Srivajana N., Werawatganon T., Sriawattanakul C., Kijkarnjaroensin S., Prasertsri S.

Estmation of Clinical Chemistry laboratory workloads and laboratory workplace survey, a laboratory workflow analysis at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 515)
Wiwanitkit V.

Comparison of the cost to ectopic pregnancy management: Surgery versus methotrexate. (P. 571)
Aeng R., Wongprachoom P.

Cardiovascular risk of students with mental retardation at Rajanukul School, Bangkok. (P. 669)
Chaiwanichsiri D., Sa-mguanrungsrikul S., Suwannakul W.

Patients with Irritable bowel syndrome: possible hypersensitivity to Capsicum. (P. 759)
Thong-ngam D., Treeprasertsuk S., Sriatanaban A.

Painless postpartum sterilization under local anesthesia for training physicians. (P. 839)
Weerawetwat W.

Characteristics and attitude of contraceptive acceptors among adolescents attending the Family Planning clinic at King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 917)
Bunyavejchevin S., Wisawasukmongchol W., Jaisamran U., Reinprayoon D.

Laryngotracheal stenosis; sequelae of unrecognized laryngeal injures in motorcycle accident patients. (P. 29)
Wadwongtham W., Supiyaphun P.

The frequency of primary ovarian neoplasma at King Chulalongkorn Memorial Hospital during 1990-1997. (P. 213)
Trivijitsilp P., Triratanachat S., Niruthsard S., Tantayaporn K.

The fetal dose outside therapeutric radiation heam: Safety distance. (P. 159)
Pataramontree J., Methapirak W., Toin N.

Renal cell cacinoma at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 295)
Sookprasert A., Voravud N., Prasopsanti K.

Comparison of PCR and antigen detection with conventional culture and acid-fast microscopy for diagnosis of pulmonary tuberculosis. (P. 381)
Tansuphasiri U., Chuchottavorn C., Pumprueg U., Utrarachkij F., Punchitton S.

Effect of Orthosiphon stamineus plant extract on in vitro dermal papilla cell proliferation and ex vivo hair growth. (P. 41)
Somsukskul I, De-Eknamkul W, Tengamnuay P.

Comparison between effects of radial extracorporeal shock wave therapy and progressive resistive exercise in treatments of chronic lateral elbow tendinosis. (P. 193)
Soonsuwan W, Rangkla S.

Cross-cultural adaptation and reliability of Positive and Negative Affect Schedule (PANAS) on Thai smokers (P. 333)
Klinsophon T, Thaveeratitham P, Janwantanakul P.

Prevalence of UGT1A4 and UGT2B7 polymorphisms in Thai patients. (P. 49)
Singkham N, Towanabut S, Lertkachatarn S, Punyawudho B.

A cross-sectional study of dentine hypersensitivity and predisposing factors at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thailand: A pilot study. (P. 175)
Narongdej T, Sakoolnamarka R, Dhanuthai K.

What is the normal serum alanine aminotransferase (ALT) value for Thai subjects with the low risk of liver diseases?. (P. 321)
Viriyautsahakul V, Soontornmanokul T, Komolmit P, Jiamjarasrangsi W, Treeprasertsuk S.

Autoimmune pancreatitis: Characteristics on CT imaging. (P. 491)
Yongpitayapong C, Vachiranubnap B.

Acute effects of aquatic exercise on trunk flexibility and low back muscle strength in healthy Thai subjects. (P. 51)
Janyacharoen T, Sa-nguanram S, Sarasuk P, Kaewlamul P, Mato L.

Characterization of human dermal solutions: New raw material for tissue engineering. (P. 177)
Theerakittayakorn K, Bunworasate U, Bunprasert T.

Economic evaluation of nucleoplasty compared with conventional opened diskectomy in treatment of contained herniated lumbar disk. (P. 307)
Charoenlap C, Tejapongvorachai T, Kuptniratsaikul S.

Effects of aquatic exercise on trunk flexibility, back muscle strength, and pain scale in chronic nonspecific low back pain patients. (P. 433)
Janyacharoen T, Chaichanawongsa J, Namsiri S, Thongduang Y, Arayawichanond P, Kanpittaya J.

Serum levels of estradiol and follicle stimulating hormone, and vasomotor symptoms in Thai women receiving GnRH analogue before laparoscopic enucleation of endometriotic cysts. (P. 557)
Bunyavejchevin S, Wisawasukmongchol W.

Development of disease-specific health-related quality of life questionnaire for Thai adolescents with systemic lupus erythematosus (SLE). (P. 675)
Pattaragarn A, Eiam-Ong S.

Demographic factors associated to survival of HIV/ AIDS patients in southernmost province of Thailand. (P. 355)
Chaimay B, Woradet S, Sukkasem K.

Relationship between regimen complexity and medication adherence behavior in Thai elderly with hypertension. (P. 457)
Tepsuriyanont S, Jirapaet V, Luangamornlert S, Praditsuwan R.

Sclerosing adenosis and radial scar of breast : Imaging findings and breast cancer association. (P. 571)
Sakolnurak M, Boonjunwetwat D.

MRI-Based anthropometric of proximal humerus in Thai population. (P. 39)
Suratkarndawadee S, Itiravivong P, Kuptniratsaikul S, Virulsri C.

Foot dimensions in Thai diabetes. (P. 139)
Tantisiriwat N, Janchai S, Viravan T.

Cervical disc dimensions of the Thai population. (P. 225)
Wandee U, Itiravivong P, Tejapongvorachai T, Tangpornprasert P.

Hepatocellular carcinoma in cirrhotic liver: CT findings and the usefulness of delayed phase scan. (P. 347)
Chaodumrong R, Tanpowpong N, Vachiranubhap B.

Health-risk behaviors relate to health problems on annual health check-up. (P. 437)
Kongsomboon K, Loetthiraphan S.

Active management of the third stage of labor (AMTSL) without controlled cord traction at Nongkai Hospital. (P. 581)
Densiriaksorn S.

Effect of EMG biofeedback to improve upper extremity in children with cerebral palsy: A randomized controlled trail. (P. 451)
Rattanatharn R.

Category change and incidence of malignancy in Bosniak category II, IIF and III lesions at King Chulalongkorn Memorial Hospital (KCMH). (P. 589)
Sriyook A, Sasiwimonphan K.

Trend of new addictive substances: Hashish. (P. 105)
Areesantichai C., Perngparn U.

Prevalance of viral infections in clinical specimens at Virology laboratory Unit during the year 1998 to 2004. (P. 229)
Thammaborvorn R., Mungmee V., Thammachoteruja L., Kowitdamrong E., Bhattarakosol P.

A study of knowledged, attitudes and practices about dengue infection of people in Moo 5, Na Wang Hin Sub-district, panusanikom District, Chonburi Province. (P. 281)
Muangpaisarn P., Chanyavanich P., Chayanupatkul M., panarat P., Wanchaijiraboon P., Bespinyowong P., Parkpibul P., Swangsak P., pornmeechai Y., Vimolket T., Kiettisanpipop P., Cheupanich P., Roonsirisangrat P., Vejpongsa P., Eiamprapai P., Wongkhaijornkit

Medical reports given to patients who came to forensic clinic of King Chulalongkorn Memorial in 2003. (P. 411)
Phrueksanan W., Chongprasartsuk K.

Different size of strip does not affect the diagnostic property of urine pregnancy test. (P. 55)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

The efficacy of percutaneous A1 pulley release for trigger finger treatment. (P. 177)
Lairungruang W., Chuepool K., Kuptniratsaikul S.

Prevalance and severity of allergic diseases in Thai children in Phitsanuloke Province. (P. 265)
Sumritwatchasia W., Ngampaiboon J.

The surveillance of staffs' dental health at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital. (P. 357)
Chunpongthong S., Yeekian C.

A study of efficacy of Turbutaline in inhabition of labour and Glucocorticoid therapy for the improvement of the lunngs of the new born in preterm premature rupture of the membranes at Sawanpracharak Hospital. (P. 447)
Nittinawarat A.

Comparison of urinary citrate between patients with nephrolithiasis and healthy controuls. (P. 51)
Saepoo S., Adstamongkonkul D., Tosukhowong P., Predanon C., Shotelersuk V., Boonla C.

Characterization of magnetic resonance (MR) findings of malignant and benign vertebral compression fractures. (P. 119)
Srisomboon J.

อุบัติการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของการผ่าตัดไส้ติ่งแล้วไม่พบพยาธิสภาพ และการแตกของไส้ติ่งในโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (P. 279)
เฉลิมพร โรจน์รัตน์ศิริกุล

How long does it take to reduce the risk of spillage TCC implantaton by distilled water peritoneal irrigation to complete cytolysis? (P. 397)
Nuanthaisong U., panya K., Ratchanon S., Kittikowit W.

Evaluation of COBAS c111 and COBAS INREGRA 800 automated analyzers. (P. 499)
Mekaroonkamol P., Ketloy C., Chamnanprai S., Milintakas A., Chatsantikul R., Ujjin P.

A comparative study on the effect of circuit exercise training and bicycling on fat percentage reduction. (P. 29)
Raiva V.

Intestinal obstruction at Chulalongkorn Hospital. (P. 127)
Chittmittrapap S., Tanphiphat C., Prasopsanti K.

Bacteria contamination of nebulizer in Pediatric intensive care unit Chulalongkorn Hospital. (P. 217)
Chotivittayatarakorn P., Boakird T., Chumdermpadetsuk S., Reinprayoon S.

Bone tumors and tumor-like lesions - A retrospective study of 431 cases. (P. 303)
Sampatanukul P., Pattanaruanglai A., Siriaungkul S., Chaiwun B., Viratchai C.

Pharmacokinetic / pharmacodynamic clinical trails of CAPRONORr implants. (P. 377)
Virutamsen P., Leepipaiboon S., Ussanachitt C., Chutivongse S.

Dose chlorpheniramine maleate has an effect on development og mouse cortical barrels? (P. 453)
Sudsuang R., Kitthaveepvatana N., Tongroach P.

Central corneal thickness in Thai myopic patients. (P. 531)
Pansatiankul T., Chansue J.

Osteogenic sarcoma: A retrospective pathological review of 40 cases. (P. 621)
Pattanaruanglai A.

Harrington instrumentation in unstable fractures of thosacolumbar spines. (P. 691)
Itiravivong P.

Blood and urine lead level of people living along the main street in some area of Bangkok Metropolis. (P. 785)
Sukonthaman U., Thaveesin P.

Premature rupture of membranes, and bacterial colonization of endocervix. (P. 883)
Wajanavisit W., Nuntapisut P., Wejkigkul S., Yoon N., Veravatanatakul Y., Tangpisan S.

Pica in childhood. (P. 965)
Su-am-pun U.

Urinary enzymes in healthy adults, and in dogs treated with Russel's viper venom. (P. 31)
Buranasiri K., Toksukhowong P., Thamaree S., Chaiyabutr N., Sitprija V.

Myasthenia gravis: analsys of 55 cases with review of literatures. (P. 137)
Phanthumchinda K., Likasit C., Hemachudha T., Locharenkul C.

A study of serum immunoglobulin levels in Thai children. (P. 233)
Sakulramrung R., Chumdermpadetsuk S., Ngamphaiboon J., Hanvivatvongs O., Vacharasrisorn A., Likitnukul S.

Second-trimester termination of pregnancy using intravaginal gemeprost (16,16-dimethyl-trans--- PGE1 methyl ester). (P. 339)
Tannirandorn T., Kolkijkovinda S., Sentrakul P.

Pre-existing immunity against hepatitis A virus in family members. With index cases of hepatitis. (P. 441)
Poovorawan Y., Tatiyakavee K., Sakulramrung R., Chumdermpadetsuk S.

Clinical features of qouty arthritis. (P. 537)
Deesomchok U., Tumrasvin T.

Intraorbital extraocular tumos: a study of 56 cases. (P. 631)
Kasantikul V., Ruangwattanaporn M., Shuangshoti S.

A Randomized double-blind compaison of Norfloxacin and Cotrimoxazole in the treatment of upper urinary tract infection. (P. 727)
Tungsanga K., Chongthaleong A., Udomsantisuk N., Bejraputra O., Sitprija V.

A study of bowel patterns in Thai population. (P. 803)
Danvivat D., Tankeyoon M., Sritatanaban A.

An evaluation of hemoglobin determination by alkaline hematin with non-cyanide reagent. (P. 879)
Chaiyaseat T., Chaipipat M.

Blood and urinary aggregator, and inhibitor composition in renal stone patients of Northeast Thailand. (P. 979)
Sriboonlue P., PrasongwattanaV., mahavirawat U., Tosukhowong P., Phantumvanit P., bejraputra O., Tungsanga K., Sitprija V.

Effect of Buddhist meditation on serum cortisol level, cardiovascular functions, respiratory function, and reaction time. (P. 1069)
Chentanez V., Sudsuang R., Veluvan K., Phuwapanich S.

Problem of the coverage of immunization among children 0-5 years of age at Tambon Nong-kayard, Panusnikom District, Chonburi Province. (P. 25)
Roongsrithong N., Narupiti N., Techanirattisai N., Logessgrawee N., Pitakkijnukul N., Jirapongsnanurak O., Suwanwela N., Amornteerawat O., Kuyarat N., Wongsakulchun P., Khoenpratiyuth N., Singhatanadgit P., Thongjitratana K.

Comparative Study in the Detection of Rotavirus in Feces, using Mini-Latex Agglutination and Enzyme Linked Immunosorbent Assays. (P. 113)
Punnarungsa V., Woodtayakorn J., Mungmee V.

Carcinoma of the endometrium at Chulalongkorn Hospital during 1982 to 1987. (P. 187)
Tresukosol D., Sirisabya N., Sindhavanonda S.

Prevalence of diabetes mellitus: Is urine test sufficient. (P. 279)
Sitthi-Amorn C., Bunnag S., Chandraprasert S.

Intestinal absorption studies in children with Hymenolepiasis nana and chronic diarrhea. (P. 363)
Sitthichareonchai P., Jongwutiwes S., Kraivichian P., Uraisin S.

Feaible roles of health volunteers in early detection of diabetes. (P. 429)
Sithisarankul P., Viputsiri O., Samurwong P., Pansakorn S., Keaisampao R.

Serum copper and zinc levels in Thai blood donors. (P. 519)
Kirdudom P., ochareon R., Sudsuang R.

Guillain-Barre syndrome. (P. 593)
Phanthumchinda K., Piyasirisilp S., Hemachuda T.

Nebulized salbutamol VS injected epinephrine in the treatment of acute asthma in children. (P. 669)
Mgamphaiboon J., Chumdermpadetsuk S.

Roles of epithelium and temperature on the activity of chicken bronchial smooth muscle. (P. 753)
Werawong C., Sudsuang S., Dhumma-Upakorn P., Chentanez V.

Acute upper gastrointestinal hemorrhage in Pichit Hospital. (P. 833)
Tangsittichok L., Punawakul S.

Trend of intraocular lens implantation in cataract surgery at Chulalongkorn Hospital form 1982-1988. (P. 923)
Prachakvej P., Yaisawang S., Puangsrichareon V.

Analysis of 515 cases of the uterine cervix carcinoma treated with radiotherapy in Chulalongkorn Hospital. (P. 31)
Lertsanguansinchai P., Rojpornpradit P., Thitathan S., Rajatapiti P., Kambhu Na-Ayudhya P., Pataramontree J., Suriyapee S.

Prevalence of cervical spinal involvement in patients with Rheumatoid Arthritis at Chualongkorn Hospital. (P. 121)
Jainkittivong A., Deesomohok U., Tumrasvin T., Hemachudha T., Sitisara B.

Malnutrition among school children at Huatanon Subdistrict, Panusnikom District. Chonburi Province. (P. 193)
Aromvanich T., Kerdpetang S., Chobunsongserm S., Ngamukos T., Kiravittaya T., Ratanapojjanat T., Suksankraisorn U., Wongtavarawat V., Muntoclilok V., Satarasathit V., Boonyongratanakul V., Archvanuntakul V., Songjiyratana K.

Prevalence study for hepatitis B in various group of employees, Bangkok. (P. 277)
Nuchprayoon C., Ocharoen R., Akkawat R., Apiratyodhin C., Chumnijarakij T.

A study of serum magnesium levels attained in intravenous magnesium sulfate therapy for preeclampsia. (P. 349)
Sukcharoen N., Witoonpanich P.

Comparative efficacy of diltiazem and propranolol on treadmill exercise performance in chronic stable angina: A randomized crossover study. (P. 441)
Ongcharit C., Pakeechep T., Tharavanij V.

Invitro effects of acyclovir on the herpes simplex virus type antigens by western blot assay. (P. 523)
Panpunnung T., Tiensivakul P., Pannarugsa V., Desudchit P.

CA125 in ovarian cancer. (P. 601)
Sirisabya N., Nitichai Y., Leepipatpaiboon S.

Primary sarcoma of small bowel: retrospective study in 14 cases. (P. 675)
Yenrudi S., Dharmmmaponpilas J.

Social value value on newborn circumcision. (P. 763)
Sanpawat S.

A comparative study: pprevention of striae gravidarum in nulloparas utilising aloe vera cream vs. cream base. (P. 851)
Jiropas P., Tankeyoon M.

Treatment of infected pancreatic necrosis by open drainage and frequent debridement. (P. 931)
Sangsubban C., Tanprayoon T., Tanphiphat C.

Diphtheria, tetanus and pertussis immunity in new entrants of primary school, Angthon, Thailand. (P. 27)
Luksamijarulkul P., Jaruekwongsawas F.

Treatment of diabetic distal symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides (part II: electrodiagnotic aspect.) (P. 149)
Aksaranugraha S., Siripornpanich S., Asvakiat P., Phanthumchinda K., Suwanwalaikorn S., Bunnag SC.

Carcinoma of the small intestine and periampullary region. (P. 205)
Yenrudi S., Dharmmaponpilas J.

Transvaginosonography in follow up of gestational trophoblastic diseases. (P. 273)
Tresukosol D., Vitoonpanich P., Tantavanich T., Limpongsanurak S.

Changes of sera biochemistries and hormones in elderly Thai subjects: a preliminary report. (P. 361)
Werawatgoompa S., Tunsaringkarn K., Wongyai S., Jaruprakorn W., Buranasiri K., Dusitsin N.

Vasa previa: a 10 years review at Chulalongkorn Hospital (1981- 1990) (P. 437)
Sukoharoen N.

Efficacy of Aloe vera leaves extract on the treatment of melasma. (P. 501)
Korkij W., Bhunratanakornkij L., Wakawakyanon S.

Experimental - studies of sereny test and susceptibility test for for the pathogenicity of anarobicteria. (P. 571)
Dhamabutra N., Nichivanives P., Chiabehalard A., Tatsanakit A.

CT scan and ultrasonic characteristic imaging of renal cell carcinoma. (P. 651)
Vajarapongse K., Boonjunwetwat D., Sililuk Kaengsurakran. Vajagupta L.

Surgical management of stab wounds of the colon. (P. 729)
Sriussadaporn S., Tanpiphat C.

Postoperative complications in prdiatric cardiac surgery. (P. 811)
Leepraditvan P., Sueblingvong V., Thisyakorn C., Pathumanad C., Chotvittayatarakorn P., Lertsapcharoen P., Lauhakunakorn P., Sanpradit M., Kurowat Y. Benjachonlamash V.

Reversal of elevated urinary N-actyl-B-glucosaminidase in an asymptomtic, severe form of glomerulonephropathy with vasodilators. (P. 21)
Buranasiri K., Saleekul P., Futrakul P., Thamaree S., Kingwatanakul P., Sensirivatana R., Watana D., Futrakul N., Panichpun S.

Analysis and comparison of cytodiagnosis and forzen section diagnosis of breast lumps. (P. 103)
Sampatanukul P., Chaiwan B., Trakaravanich V., Suvichanvorasin M.

An evaluation of tar liquid in the treatment of seborrhoeic dermatitis of the scalp: a controlled clinical trial. (P. 183)
Sindhuphak W., Chiewchavit S., Mekkositsathien S., Vichitpunt W., Pruangmethangkul S.

Anatomical localization of interneurones projecting to spinocerebellar tract cells in the guinea pig: a retrograte transneuronal transport of WGA-HRP study. (P. 249)
Chentanez V., Tansatit T., Sangkae J.

Evaluation of rapid Enzyme Immunoassay (EIA) test for laboratory diagnosis of anaerobic Chlostridium difficile-colitis. (P. 327)
Dhamabutra N., Vichivanives P., Khantipong M.

Phase III study of Radiotherapy alone versus combination of Mitomycin-c and 5-FU plus radiation in locally advanced cervical cancer. A preliminary results. (P. 461)
Lertsanguansinchai P., Thiathan S., Rojpornpradit P., Rajatapiti P.

Basic medical science achievement of the community-targeted problem-based medical students first enrolment cohort. (P. 515)
Phulklongtan M., Varavithya C., Watanapat S.

Comparison of international normalized ratio and prothrombin time ratio resulted from different international sensitivity index reagents. (P. 571)
Charuruks N., Krailadsiri P., Janjobjing K.

Results of radical and adjunctive radiotherapy of esophageal carcinoma. (P. 631)
Rojpornpradit P., Thitathan S., Lertsanguansinchai P., Rajatapiti P., Asavametha N., Khorprasert C.

Gastroesphageal reflux in infants with recurrent pneumonia. (P. 685)
Deerojanawong J., Vivatvakin B., Prapphal N., Saengchote S.

Adjuvant chemotherapy for non-metastatic osteosarcoma of the extremity: a preliminary report. (P. 735)
Rojpornpradit P., Lertsanguansinchai P., Thitathan S., Rajatapiti P., Wangsupachat S.

Comparative study of two computer softwares for item analysis. (P. 23)
Laisnitsarekul B.

Evaluation of locally developed ELISA for determining anti-CMV IgG antibody by comparison with two commercial ELISA kits. (P. 91)
Bhattarakosol P., Viboonchaicheap K., Mung-Mee V., Pannarungsa V.

Respiratory drugs prescribing at the Pot-Patient Clinic, Chulalongkorn Hospital. (P. 137)
Ittipanichpong C., Pavichitr N., Tangphao O.

Fine-needle aspiration cytology improved sensitivity in differential diagnosis of non-toxic diffuse goiter. (P. 263)
Sridama V., Tantivirasuth S., Pokto S.

Automated hematology 1: reference values for leucocyte parameters on the flow cytometric system (Technicon H*1). (P. 337)
Krailadsiri P., Charuruks N.

The study of the participation of medical students of Chulalongkorn university in extracurricular Activities. (P. 399)
Sriratanaban J., Thongthai K., Puthanakit T., Kontrong U.

Posterior Stabilized condylar arthroplasty: a critical review of range of motion. (P. 471)
Itiravivong P., Wangroongsub Y., Tienboon P.

Hematologic effect of recombinant human granulocyte colongstimulating factor in patients receiving myelosuppressive chemotherapy. (P. 515)
Charuruks N., Krailadsiri P., Voravud N., Nitipaijit N., Srisink N., Dangchin N.

A comparative study of grades assigned between the Five and Eight-Category Granding Systems. (P. 579)
Laisnitsarekul B.

An epidemiological study of hydatidiform moles conducted in Chulalongkorn Hospital. (P. 659)
Limpongsanurak S.

The response of the tilt table performed in the afternoon in syncope of unexplained origin. (P. 761)
Sitthisook S.

Effects of ACE inhibitor on diabetic cardiovascular complications: cardiac and vascular hyppertrophy. (P. 29)
Udayachalerm W., Jariyapongsakul A., Suwangool P., Patumraj S.

Non-glycosylated recombinant human granulocyte colony-stimulating factor (rhG-CSF) treatment for patients with febrile neutropenia following chemotherapy. (P. 107)
Voravud N., Sriuranpong V., Nithipaijit N., Charuruks N.

Intranodal extraparotid Warthin's tumors: clinicopathological study. (P. 199)
Kasantikul V., Chamsuwan A., Maneesri S., nuanboonma P.

Effect of 3α-dihydrocadambine isolatd from wild cinchona leves on blood presure and heart rate in tree shrew. (P. 271)
Sudsuang R., Vattanajun A., Kunluan P., Singhaniyom V., Boonsinsukh P.

Recombinant human granulocyte colony-stimulating factors (rhG-CSF) in pramiry prevention of chemotherapy-induced neutropenia. (P. 361)
Voravud N., Sriuranpong V., Nithipaijit N., Charuruks N.

Comparision of in-house Tc-99m DTPA and commercial Cr-51 EDTA for measurement of glomerular filtration rate in patients. (P. 437)
Chaiwatanarat T., Poshyachinda M., Saesow N.

Effect of the numbers of frames analysis on sperm density and motility using Hamilton - Thorn Motility Analyzer (HTMA). (P. 521)
Sukcharoen N., Aribarg A.

Viral isolation in different stages of recurrent herpes labialis by shell vial centrifugation cell culture. (P. 593)
Pittayathikhun K., Korkij W., Punnarugsa V., Bhattarakosol P.

Community prevalence of alcohol use disorders in a rural area of Nakorn-Sawan Province, Thailand. (P. 649)
Thavichachart N.

The clinical study of septic arthritis due to Pseudomonas Pseudomallei in Chulalongkorn Hospital. (P. 743)
Deewattanakul J., Tumrasvin T., Deesomchok U.

Comparative study on the results of rotavirus detection by Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) and Polyyacrylamide Gel Electrophoresis (PAGE). (P. 823)
Wirachshilp P., Bhattarakosol P., Mung-Mee V., Punnarugsa V.

Comparing spatula alone and spatula/cotton swab sampling for cervical cytology. (P. 33)
Tanawattanacharoen S., Wannakrairot P., Tantayaporn K.

Scalp injures of metal and silastic cups vacuum extraction. (P. 115)
Chaithongwongwatthana S., Reinprayoon D.

Biliary atresia: 10 years ecperience at Chulalongkorn University Hospital. (P. 193)
Chandrakamol B., Vejchapipat P., Chittmittrapap S., Poovorawan Y.

Comaparative study of the 1993 objective structured clinical examination scores among three medical programs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 289)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Sriratanaban J.

Evaluation of training program for medical students on a holistic approach to assist AIDS patients. (P. 371)
Laisnitsarekul B., Maruchi N.

Anesthesia for heart transplantation at Chulalongkorn Hospital: results of a 9 year experience. (P. 465)
Charuluxananan S., Kyokong O., makarasara N., Chamsai S., Singhapreecha S.

Alteration of platelet 5-HT2 serotonin receptor in migraine patients with analgesics overuse. (P. 557)
Paungniyom S., Srikiatkhachorn A., Khotchabhakdi N., Govitrapong P.

Microscopic intranasal approach to sphenoid sinus. (P. 629)
Supanakorn S.

The comparative study of sixth year medical students' achievement among conventional curriculum, MESRAP curriculum, and problem-base, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University in academic year 1995. (P. 713)
Pholwan N., Tantayaporn K.

Febrile neutropenia in Chulalongkorn Hospital during 1994-1995. (P. 781)
Hiransuthikul N., Tantawichien T., Sawangool P., Nuchprayoon T.

Native lung infection after single lung transplantation. (P. 915)
Luengtaviboon K., Udompanich V., Suwannakul P., Harnvanich M.

Anti-HIV prevalence and the comparison of some know risk behaviors between male IDUs with and without anti-HIV, seeking for methadone treatment at 2 governmental hospitals. (P. 989)
Luksamijarulkul P., Pluchtaweesak S.

Investigation of safety precautions in healthcare workers handing antineoplastic drug at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 319)
Hengpraprom S., Kulwanvijit N., Jimjarasrangsi W.

Prevalence of anemia in pre-school children in Krabi Province. (P. 789)
Suwantaroj S., Betest Y., Promsang S.

Comparion of efficacy between Nalbuphine, Tramadol and Ondansetron in treatment of postanestheic shivering after spinal anesthesia for cesarean delivery. (P. 851)
Tamdee D., Kyokong O., Charuluxanan S.

Quality assurance for the alignment of the field of radiotherapeutic treatment of cancer in of head and neck. (P. 225)
Rojpornpradit P., Suriyapee S., Lapanich S.

Hepatitis B virus seromarkers and epidemiological characteristics in husbands of HBsAg-positive and HBsAg-negative postpartum women. (P. 35)
Luksamijarulkul P., Mooktaragosa A., Viwatwongkasem C., Singhanati S.

Histopathologic Feathures of Pneumocystis carinii pneumonia in 54 Thai AIDS patients. (P. 539)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Comparative study of the effectiveness of the conventional training program and a manikin-based training program for Chulalongkorn University medical students in venipuncture training. (P. 137)
Wiwanitkit V.

Comparative study of the measurement of erythrocyte sedimentation rate (ESR) by blood gas capillary and Wintrobe tubes. (P. 401)
Vacharasikorn A., Supanuch N., kummanee U., Inthusoma T., Poovorawan Y.

Blood sample collected by laboratory and non-laboratory medical personnel: a comparative study. (P. 227)
Wiwanitkit V.

Factors predicting surgical outcome of the spinal cord compression from extradural metastases. (P. 391)
Phornsuwannapha S., Bunyaratavej K.

Outcome pf percutaneous ballon pulmonary valvuloplasty in children at King Chulalongkorn memorial Hospital. (P. 489)
Muangmingsuk S., Lertsapcharoen P., Khongphatthanayothin A., Chotivittayatarakorn P., Benjacholamas V.

Placenta previa: A 3 years' experience at King Chulalongkorn menorial Hospital. (P. 555)
Samritpradit P., Uerpairojkit B., Charoenviedhya D.

Correlaltion of in vivo and in vitro reponses of Plasmodium vivax to chloroquine. (P. 639)
Congpuong K., Na Bangchang K., Tasanor O., Sirichaisinthop J., Wernsdorfer WH.

Penile Prosthesis: Option for treatment of ED in Thailand. (P. 739)
Kongkanand A., Tantiwongse K.

Herniated nucleus pulposus of the thoracic spine: treated bt anterior trans - thoracic diskectomy. (P. 801)
Tejapongvorachai T., Kuptaniratsaikul S., Ittiraviving P., Bohlmsn HH.

Response of HIV seropositive red blood cells to oxidative stress is no less than that of normal red blood cells: A preliminary report. (P. 901)
Suwansaksri J., Wiwannitkit V., Sugaroon S., Prachasilpa J., Chotpheerd A.

Change of knowledge, attitude and practice of medical students after finishing the Humam Behavior course. (P. 985)
Kanchanatawan B., Thavichachart N.

A using of modified Cystein-Peptone-Liver infusion-Maltose medium for cultivation of Trichomonas vaginails. (P. 31)
Saksirisampant W., Saksirisampant C.

Soft tissue sarcoma at King Chulalongorn Memorial Hospital: A review of 105 cases. (P. 309)
Sansopha L., Punyavoravut V.

Unit costs of the social security services at King Chulalongkorn University Hospital. (P. 129)
Molee J., Sriratanaban J., Ngermwiwatkul M.

Diagnosis of Prader-Willi, Angelman and male fragile X syndromes at King Chulalongkorn Memorial Hospital by methylation-specific PCR. (P. 223)
Sakdikul S., Mutirangura A.

A case- control study of hepatitis C virus infection among sexually transmitted disease patients. (P. 413)
Luksamijarulkul P., Lhemnak P., Luksamijarulkul S.

Seroprevalence of Anti-Toxoplasma gondii antibodies in Thai people by ELISA. (P. 587)
Kraivichiam K., Saksiridsampant C., Vivalvakin B., Saksiirisampant C.

External diameter of possible alternative arteries used as conduit in coronary artery bapass graft for myocardial revascularization in Thai cadavers. (P. 671)
Tansatit T., Benjacholamas V., Tokkunheng N.

CT findings of primary gallbladder carcinoma. (P. 777)
Vajragupta L., Chingchit W.

The correlation between GPAX and Comprehensive MCQ score of the medical students academic year 1995 - 1999. Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 971)
Laisnitsarekul B., Tantyaporn K., kiartinart S.

Incidence of positive urine amphetamine from the poor socioeconmic status first period secondary school students (grade 7-9) in a Bangkok metropolitan temples school. (P. 881)
Suwansaksri J., Wiwanitkit V., Pathompatama N., Praneesrisawat P.

Cerebral vasopasm evaluated by Transcranial Doppler Sonography in aneurysmal subarachnoid hemorrhage patients. (P. 31)
Panitpotijaman W., Suwanwela NS., Khaoroptham S.

Retinoblastoma protien expression in nasopharyngeal carcinoma. (P. 107)
Charuruks N., Shuangshoti S JR., Mutiranggura A., Supiyaphun P., Voravud N.

Comparative study of determination methods for low-density lipoprotein by direct assay and modified Friedewald's formula calculation. (P. 189)
Jaiwang P., Wiwanitkit V., Paritpokee N.

Eosinophilia with low prevalence of parasitism in a rural area of Maha Sarakham Province after annual mass treatment with mebendazole and albendazole. (P. 423)
Triteeaprapap S., Thamapanyawat B., Nuchprayoon I., Thanamun B.

Peripheral arterial disease in diabetes mellitus at Banpong Hospital. (P. 581)
Jintanon K., Dethdit B.

Effect of preoperative glucose-containing solutions and intraoperative glucose-deprived solutions on blood glucose levels during major intracranial surgery. (P. 679)
Tuchida L., Somboonviboon W., Limutatip S., laungaroon M.

Can urodynamic parameters predict the outcome of TUR-P in BPH patients? (P. 767)
Supitak W., Bunyaratavej P., Ratchanon S.

Nasomtric assessment using Chula-7 point scale nasality test. (P. 845)
Precharitpukdee N., Pracharitpakdee M., Sutantawibon P., Jindarak S.

Peripheral nerve injury cases in King Chulalongkorn Memorial Hospital over 10 years. (P. 927)
Agthong S.

Hematocrit vs. complete blood count with red blood cell indices as a hematologic screeing for anemia in pregnant women: Which one is more proper? (P. 225)
Tanawattanacharoen S., Suchartchan P., Manotaya S., Uerpairojkit B., Tanirandorn Y., Charoenvidhya D.

Screening of hapatitis C virus antibody in HIV-risk group: Comparison between HIV-infected subjects and HIV-uninfected subjects. (P. 307)
Luksamijarukul P., Tanprasert S.

Body size perception in Thai school-aged children (P. 343)
Bongsebandhu-phubhakdi C, Suteerojntrakool O, Tempark T.

Effects of playing video game on cognitive function in persons with mild cognitive impairment at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 187)
Leelavanichkul K, Hemrungrojn S.

Effect of lavender aromatherapy on agitation in patients with dementia at Dementia Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital: Pilot study. (P. 333)
Srirojnoppakun K, Tangwongchai S.

Effects of comprehensive cardiac nursing program on health-related quality of life in patients with coronary heart disease. (P. 189)
Pragodpol P, Aungsuroch Y, Thanasilp S.

Attitude of medical students for graphical recording technique as a critical thinking and creativity expression tool in medical teaching. (P. 447)
Woratanarat T.

Frequency and following study of uterine leiomyoma variants in patients having surgery at Charoenkrungpracharak Hospital. (P. 569)
Anansakunwat W, Yodavudh S,Tangjitgamol S, Jesadapatarakul S.

Endovascular treatment in hemodialysis-related central venous obstruction: Angiographic findings, both before and after treatment, outcome and complications. (P. 689)
Jongjaroonrangsun M. Kranokpiraksa P. Tantivatana J.

The patient dose from digital mammography systems using molybdenum and tungsten targets. (P. 587)
Theerakul K, Krisanachinda A.

MRI differentiation between spinal tumor and spinal Infection. (P. 149)
O’Charoen P.

Comparisons of pharmacokinetic parameters of valproic acid between responsive and resistant adult epileptic. (P. 237)
Panomvana D, Boonmark L, Sriboonruang T, Towanabut S.

Effect of symptom self-management program on psychotic relapse for patients with chronic schizophrenia. (P. 449)
Stithyudhakarn S, Yunibhand J. Thanasilp S.

Community health status of Banpa Population: the increasing burden of heatlh risks. (P. 465)
Laoitthi P.

Comparative study between the efficacy of local-made and orginal fexofenadine in persistent allergic rhinitis. (P. 289)
Snidvongd K., Saengpanich S., Aeumjaturapat S., Phannaso C.

Repeated analysis for positive urine pregnancy test sample: Dose a refrigerated sample give reliable result? (P. 421)
Wiwanitkit V., Ekawong P.

Malignant neoplasm of the lower respiratory tract at King Chulalongkorn Memorial Hospital: A retrospective study on histological diagnoses of 1,464 cases from 2000 to 2006. (P. 275)
Kulwongthanaroj A., Chantranuwat C.

Postoperative seizures after treatment of spontaneous supratentorial intracerebral hematoma at Sawanpracharak Hospital. (P. 369)
Lowpruckmanee T.

Neonatal outcome of infants with 1-minute Apgar score ≤ 7. (P. 457)
Punnahitananda S., Thaithumyanon P.

Alcohol-related traffice injuries at Wangthong Hospital in Phisanulok Province. (P. 135)
Noosorn N., Wongwat R.

การศึกษาเปรียบเทียบ BI-BRADS categories และคำแนะนำการตรวจรักษา จากแมมโมแกรมอย่างเดียว และแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์เต้านม ในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่มีผลแมมโมแกรมอย่างเดียวเป็น BI-RADS categories 1 และ 2 (P. 293)
เบญญาภรณ์ ติระรัตน์ชัยเลิศ

Value of ultrasonography in the evaluation of spinal dysraphism. (P. 35)
Vajarapongse K., Boonjunwetwat D., Techoran C., Vajragupta L., Kaoroptam S., Chayapum P.

Ecperience in one-layer anastomosis. (P. 137)
Kitisin P., Chittmittrapap S., Cherachapreedee C.

A long-term testing experiment on the precision and accuracy of two creatinine methods. (P. 223)
Chinayon S., Aksornwongs P.

Comaparative study between ACD and CPD stored blood for cellular and coagulation factor changes. (P. 311)
Tiensiwakul P., Bhumipugdi C., Sastarasadhit N., Yimisiri B., Sirimongkolsakul S., Sangkitikomol W., Bunvisuthi P., Tanthien P.

Effects of indomethacin on renal hemodynamics, urinary enzymes and thromboxane B2 following envenomation of Russell's viper in dogs. (P. 387)
Thamaree S., Chaiyabutr N., Leepipatpaiboon S., Buranasiri K., Tosukowong P., Sirivongs P., Sitprija V.

A study of HLA Class I antibodies in 2.000 Thai pregnant women at Chulalongkorn Hospital. (P. 465)
Charoenwongse P., Kangwalshiratada O., Witoonpanich P.

Analysis of ascitic fluid in chronic liver disease. (P. 535)
Kladchareon N., Manatsathit S., Isarasena S., Suwangool P., Nantapisuthi P., Udompanich V.

Endobronchial tuberculosis. (P. 629)
Wongthim S., Udompanich V., Limthongkul S., Charoenlarp P., Nuchprayoon C., Na Songkhla Y.

Urodynamic findings in female incontinence. (P. 701)
Bunyaratavej P., Pathnadabutr U.

Knowledge, attitude and health practice study of health education program for eligible women. (P. 791)
Sutheeputikarn V., Ratanakmut V.

Ultrasound diagnosis of intrauterine fetal death. (P. 889)
Sangkhavasi K., Chareonvidhya D., Phaosavasdi S., Chai-anongsuk R.

Malignant lymphoma of the small intestine. (P. 971)
Yenrudi S., Dharmmaponpilas J.

An evaluation of hemoglobin determination by blood iron assayed with ferrozine chromogen: the local made hemoglobin standard solution. (P. 37)
Chaiyasest C., Chaiyasest T., Wongstitwilairoong B.

Garlic and fibrinolytic activity. (P. 149)
Watananukul P., intaragumtornchai T., Kunprayoon S., Ratanon S., Akarawat B., Pukdebumrung K.

Evaluation of skin test for human gnathostomiasis. (P. 243)
Chanthachume N., Kulkhumthorn M., Jongwutiwes S.

Dose measurement of carcinoma of cervix treated with Selectron. (P. 349)
Pataramontree J., Suriyapee S.

Acrylic fusion for cervical spine metastasis: Technical note. (P. 447)
Phonprasert C., Songsakkaesorn S.

Intravenous infusion: A potential source of nosocomial infection. (P. 547)
Chotvittayarakorn P., Chumdermpadetsuk S., Reinprayoon S.

Surgical treatment of gastroduodenal bleeding from acute mucosal lesions. (P. 643)
Sriussadaporn S., Tanphiphat C., Wilairatana S.

Some Psychological Effects of Thinner Sniffing. (P. 739)
Chentanez T., Glinsukon T., Chaunchaiyakul R.

Effects of changes in acid-base balance on the action of vecuronium in cats. (P. 811)
Teerapong P., Wajanawisit W., Sudsuang R., Sanuanrungsirikul S.

Chula neele no. 1 for sialograpy. (P. 885)
Chomdej S.

Platelet function in 30 cases of ß-Thalassemia Hemoglobin-E. (P. 991)
Watananukul P., Intaragumtornchai T., Ratanon S., Kunprayoon S., Akarawt B., Pukdebumrung K.

Triple Jump Examination for Innovative Medical Curriculum Student (CTPB Programme) in the study of applied computer in medicine. (P. 1079)
Jaroongdaechakul M., Chongtrakul P., Yenbutra D.

Evaluation of risk scoring system as a predictor of intrauterine growth retardation at Chulalongkorn Hospital. (P. 33)
Snidvongs W., Witoonpanich P., Bhongsvej S., Thaithumyanonda P., Charoenvidhya D., Wisavasukmongkol V., Tannirandorn Y., Trisugosol D.

Enzyme-Linked immunosorbent assay for evaluation of meales immunity by using measles vaccine as a coating antigen. (P. 119)
Luksamijarulkul P., Kirdpole W., Maturosapas W.

Treatment of carcinoma of the cervix with Co-60 and Cs-137. (P. 195)
Lertsanguansinchai P., Kamphu Na Ayudhya P., Thitathan S., Rajatapiti P., Rojpornpradit P.

Delta virus infection in the different groups of hepatitis B virus infections. (P. 285)
Poovorawan Y., Tiamboon-lert A., Vimolkej L., Nilprame P., Israsena S., Borirukchanyavat V.

Antibody to hepatitis A in primary school children infamily of low to middle socioeconomic status. (P. 369)
Poovorawan Y., Pongpanlert W., Theamboonlert A., Vimolkej L., Tatiyakavee K., Chumdermpadejsuk S.

An analysis of 8 cases of malignant histiocytosis manifesting initially with fever. (P. 437)
Moollaor P., Swasdikul D.

Immunogenicity of recombinat DNA hepatitis B vaccine in healthy neonates. (P. 531)
Laohakunakorn P., Somabutr C., Gerddonfag C., Tharavej A., Poovorawan Y., Chumdermpadetsuk S.

Causes of death in autopsied cases of leukemia. (P. 607)
Suvichanvorasin M., Yenrudi S.

Alpha fetoprotein levels in normal Thai infants. (P. 675)
Poovorawan Y., Theamboonlers A., Vimolkej L., laohakunakorn P.

Death on arrival: postmortem study of 400 cases. (P. 767)
Moolla-or P.

The safty effectiveness and acceptability of two foaming tablets in Thai women (non-oxynol-9 versus menfegol) in Thai women in Bangkok. (P. 839)
Chompootaweep S., Dusisin N.

The role of the village malaria volunteer in control of malaria among migrant workers in Eastern Thailand. (P. 933)
Kamol-Ratanakul P., Katiyaudomporn N., Viputsiri O., Dhanamun B.

Gestroschisis and Omphalocele: a 12-year-review at Chulalongkorn University Hospital. (P. 41)
Pongmanavuth E., Chittmittrapap S., Chandrakamol B.

Measurement of fetal biparietal diameter in Health Promotion Center Region 4. (P. 129)
Rugseree S., Winiyakul N., Vivatpatanakul K., Hanpinilsak S., Asavapiriyanont S.

Measurement of the surgical anatomy concerned in the carpal tunnel operation. (P. 197)
Tansatit T.

Risk factors for breast cancer. (P. 287)
Nuchprayoon T., Chumnijarakij T., Rajatapiti B., Chindavijak K., Chotiwan P., Lerdmaharit S.

The use of lamicel and oxytocin in termination of second trimester pregnancy: a preliminary report. (P. 361)
Suwachanakorn S., Limpaphayom K.

Massive pleural effusion: a study of 286 cases. (P. 449)
Charoenlap P., Wongthim S., Udompanich S., Limthongkul S.

Effects of 3α-dihydrocadambine isolated from anthocephalus chinensis leaves on blood pressure and cardiac activity in rats. (P. 531)
Aroonsagn P., Chomdej B., Dhumma-Upakorn P., Sudsuang R.

Infective endocarditis: a study of 61 definite, autopsied cases of staphy lococcus aureus VS Non-staph endocarditis at Chulalongkorn Hospital 1968-1986. (P. 681)
Suwangool P., Suwangool PP

A comparative bioavailability study of paracetamol suspensions. (P. 769)
Suvanakoot U., Chanyongworakul Y.

The effect of antacid on aspirin pharmacokinetics in healthy volunteers. (P. 859)
Ittipanichpong C., Sirivongs P., Wittyalertpunya S., Chaiyos N.

Ureterorenoscope in Chulalongkorn Hospital. (P. 939)
Kongkanand A., Bunyaratavej P., Laornual S., Vajarapong R.

Treatment of diabetic distal symmetrical small-fiber polyneuropathy with gangliosides (part III: prognostic factors). (P. 157)
Suwanwalaikorn S., Phanthumchinda K., Arksaranugraha S., Bunnag SC., Chalaprawat M

Characteristics of cultivated cells from amniotic fluid and culture failures. (P. 281)
Promochainant C.

Correlation between gestational age and ultrasonic cerebellar diameter. (P. 373)
Wanapirak C., Tongsong T., Rojsurakitti T.

A comparative study of Vo2max and anaerobic threshold between aerobic and non-aerobic exercising in different aged males. (P. 443)
Kotheeanurak C., Chomdej B., Khumtaveeporn P., Chintanaseri C., Myint A.

Chlamydia trachomatic infection in Thai female sex workers. (P. 507)
Niruthisard S., Nunthapisud P., Sukcharoen N., Taechagaichana N.

Transvaginosonography in endometrial adenocarcinoma: a new therapeutic approach. (P. 579)
Tresukosol D., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

Common epithelial cancers of the ovary at Chulalongkorn Hospital (1985 - 1989). (P. 735)
Niruthisard S.

Rate of Childhood malignancies in Chulalongkorn Hospital from 1985 to 1989. (P. 823)
Chantaphakul H., Limsuwan A., Singhapakdi S.

Adult respiratory distress syndrome in children. (P. 29)
Prapphal N., Deerojanawong J.

Three-year trend for HVsAg screening in donated blood: national Blood Centre, Thai Red Cross Society. (P. 111)
Tanprasert S., Somjitta S., Preecharkul L.

The study of the bioavailability of four prapranolol tablets in normal voluntees. (P. 189)
Itthipanichpong C., Kraisintu K., Sirivong P., Panomvana Na Ayudhya D., Nanthasomboon S.

Studies on the relationalship of drug prescribing and diagnosis at Chulalongkorn Hospital. (P. 271)
Thamaree S., Tankeyoon M., Sirivongs P., Siprija T., Nandavan P., Itthipanichpong C., Chompootaweep S., Witayalertpunya S., Chongtrakul P., Pavijit N., Tungphao O., Vaivattana O., Chaiyod N., Chanutaroe W.

Outcome of serviced papanicolaou smear in womwen with cancerous lesion of the uterine cervix. (P. 407)
Trivijitsilp P., Punyashthiti D.

Single application of Mitomycin C in pterygium surgery. (P. 529)
Rojanapongpun P., Aimareerat C., Mahamongkol K., Watchanamongkol J.

Modified fluorescent spot test for determination of G6PD deficiency. (P. 589)
Sindhuphak R., Impun C.

Prenatal sonographic diagnosis of hydrops fetalis in Chulalongkorn Hospital. (P. 667)
Wacharaprechanont T., Uerpairojkij B., Tannirandorn Y., Charoenvidhya D., Phaosawasdi S..

Normal values of quadriceps femoris angle in school age childrens between 4-10- years old. (P. 37)
Asawakittiporn B., Asaranugraha S.

Can garlic extract reduce blood perssure in dog? (P. 283)
Phasanasophon K., Sudsuang R., Sanguanrungsirikul S.

Pneumatic dilatation in achalasia cardia: results and follow up. (P. 531)
Benjacholamas V., Tanprayoon T.

Academic success of CU medical students: the formal and informal secondary education group. (P. 661)
Phulklongtan M.

Comparison of the efficacy of 40 and 120 milligrams daily iron supplementation in normal pregnancy. (P. 41)
Manotaya S., Pruksananonda K.

Linear regression formula for correction of the QT interval of heart rate in children. (P. 123)
Chongsrisawat V., Chottivittayatarakorn P., Pathmanand C., Thisyakorn C., Sueblingvong V.

Infective endocarditis and surgery: 10 years experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 203)
Srisomboon C., Ongcharit., Singhthanadhit S., Benjacholamas V., Luengtaveeboon K., Watanapat S.

Simple culture method for diagnosis of mycobacterial lymphadenitis on practising fine needle aspiration cytology: an evaluation for its value and implementation. (P. 383)
Sampatanukul P., Udomsantisuk N., Sripattanawat R.

BMD fracture threshhold for hip fractures in Thai elderly women. (P. 477)
Yuktanandana P., Ngarmukos C., Parkpain V., Patradul A.

Prevalence of coliforms in drinking water and housewife's hygiene associated with the contamination: a community, Bangkok. (P. 567)
Luksamijarulkul P., Pumsuwan V.

The clinical behavior of Inverted papilloma at Chulalongkorn Hospital. (P. 635)
Chanvimalueng W., Kerekhanjanarong V.

Genetic instability during early stage of tumorigenesis predicts poor prognosis in p53 overexpressed head and neck cancer. (P. 725)
Charuruks N., Voravud N.

Unit costs of laboratory tests at the outpatient department of Chulalongkorn Hospital. (P. 801)
Chotiwan P., Hempisut P., Kamolratanakul P., Dhanamun B., Tungcharoensathien V., Hiransuthikul N.

Effects of infra-red lasers on denervated muscles: a preliminary study in the rats. (P. 921)
Chentanez V., Raiwa V., Sreesai M., Saaedsud W.

Study of patients' surface doses taking radiographs for medical examinations. (P. 999)
Pataramontree J., Apaiphonlacharn J., Chaichan P., Luengphaibul P.

Issuing expert opinion by forensic pathologists on sexual offences at Clinical Forensic Unit of King Chulaongkorn Memorial Hospital. (P. 799)
Jongprasartsuk K., Jamsuwan S.

Weakly positive urine prenancy diagnostic test rate: A study on laboratory incidence. (P. 863)
Ekawong P., Wiwanitkit V.

The assessment of receptive vocabulary in Thai children by using the Thai version of the peabody picture vacabulary test-revised From L and From M. (P. 45)
Kariyaphon M., Pracharitpukdee N., Sayawaranon P., Krisurapong S.

Vasovasostomy: 10 years of experience at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 401)
Kongkanand A., Permpongkosol S.

Comparison of skin reaction by skin prick testing and skin endpoint titration testing in the patients allergic to dust mites of cockroaches. (P. 649)
Aeumjaturapat S., Saengpanich S., Isipradit P.

A compartive study of PS-2 and SB-8 grading programs employed at the Faculty of Medicine Chulalongkorn University. (P. 811)
Laisnitsarekul B.

The roeated use of MQC. (P. 907)
Sanpavat S., Khongphatthanayothin A., Lertsapcharoen P., Chotivitayatarakorn P.

Improved Ppaper-based OPD cards for Community Hospitals. (P. 39)
Pongpirul K.

A retrospective study of renal allograft pathology using the Banff 97 working classification. (P. 321)
Kittikowit W., Amornsiriwat V.

Health promoting behavoirs among students of upper secondary schools in Bangkok. (P. 143)
Jiraradtanawanna N., Sriratanaban J., Viputsiri O.

Risk factors for osteoporosis in postmentopausal Thai wpmen attending menopause clinic at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 233)
Bunyavejchevin S., Limpaphayom K., Panyakhamlerd K., Poshyachinda M., Taechakraichana N.

Satisfaction survey and compicated case studies from venipuncture clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 423)
Wiwanitkit V.

Serum salicylate in Thai healthy geriatric subjects. (P. 887)
Waenlor W., Wiwanitkit V., Suwansaksri J., Sangsuthum S.

Safety and efficacy of transurethral alprostadil in men with erectile dysfunction: King Chulalongkorn Memorial Hospital experience. (P. 433)
Opanuraks J., Kongkanand A.

Comaparative study of efficacy of cefotaxime sodium versus ampicillin plus gentamicin for the treatment of postcesarean endomyometritis. (P. 595)
Surichamorn P.

Beliefs about breast cancer and practice of BSE: A pilot study of Thai women. (P. 691)
Chaiphibalsarisdi P., Salyer J.

Clinical course of preterm premature rupture of membranes. (P. 859)
Phupong V.

Birth on the way to King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 233)
Lerkhachonsul R., Limpongsanurak S.

Effects of Thai dance on balance in Thai elderly. (P. 345)
Laophosri M, Kanpittaya J, Sawanyawisuth K, Auvichayapat P, Janyacharoen T.

Evaluation of DNA extraction by boiling method for PCR-based detection of Pneumocystis jirovecii in sputum samples from immunocompromised patients. (P. 459)
Tia T, Pattanawong U, Kongpolprom N, Putaporntip C.

The effective dose and image noise in pediatric CT brain at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 585)
Navanopparatskul B. Trinavarat P. Krisanachinda A.

The Thai Violence Risk Scale (TVRS) persons with schizophrenia: Development and initial validation. (P. 699)
Nakcharoen U, Yunibhand J, Chaiyawat W.

CT features using in differentiating pleural exudates from transudates. (P. 597)
Piyavisetpat N, Kittisatra K.

Quality improvement processes for patient safety in operating room. (P. 163)
Chulakamontri T, Sirivongs P, Suvarnakigh K, Techapongsatorn S, Naksook G, Tankittiwat S, Deeprasertwong P, Wangkaom S.

A systematic review of autologous stem cell therapy in female stress urinary incontinence. (P. 251)
Bunyavejchevin S, Manchana T, Supphanimitcharoenporn P, Kanoksil P, Intharapinthuwat M, Rujiwarodom M, Komolvichit M, Sudsuriya M, Tungnunthawiwat M, Siripakarn Y, et al.

Prevalence and mortality rate of severe cutaneous adverse reactions at Siriraj Hospital. (P. 467)
Limkobpaiboon S, Panomvanna Na Ayudhya D, Dhana N, Jongjarearnprasert K.

Non-Hodgkin Lymphoma involving gastrointestinal tract in childhood. (P. 147)
Sakuntanaga C., Chittmittrapap S., Chandrakamol B., Viravaitaya D.

Afebrile pneumonia associated with chlamydial infection in infants lee than 6 months of age. (P. 229)
Limudomporn S., Prapphal N., Nunthapisud P., Palanuvong V.

Synchronous occurrence of malignant fibrous histiocytoma of soft tissue and brinchogenic carcinoma in one patient. (P. 317)
Wannakrairot P.

Study of the effect of heat and ultraviolet radiation on the sporulation of Clostridium botulinum, type A (ATCC #9564) (P. 399)
Vipastit D., Dhamabutra N., Udomsantisuk N.

The identification of intoxicated cases at the Chulalongkorn Clinical Toxicology Laboratory. (P. 473)
Kirdudom P., Roongruangratna C., Tansuwannakit K.

Colposcopic diagnosis of cervical neoplasia: A preliminary report. (P. 549)
Niruthisard S., Wittonpanich P., Wajanawisit W., Siriwanta S.

Abdominal injury in children. (P. 711)
Chittmittrapap S., Sakuntanaga C., Chandrakamol B., Viravaidhya D., Thongdee V.

Minimal inhibitory concentration of Ansamycin for M. tuberculosis. (P. 797)
Nuchprayoon C.

Fibrous dysplasia of bone: A study of 44 cases. (P. 895)
Wannakrairot P., Siriaungkul S.

Self-Stimulation in Thai Children. (P. 981)
Trangkasombat U., Su-am-pun U.

Radiologic aspects of AIDS in Thailand. (P. 43)
Suwanwela N., Lerdlum S., Phanuphak P., Hanvanich M., Jimakorn P., Vajarapongse K., Chomdej S., Vajaragupta L., Hemachudha T., Lowcharoenkul C.

Medical intensive care, Chulalongkorn Hospital. Indications, interventions and outcomes. (P. 155)
Jayananda D.

Serum uric acid: reference value and correlation with risk factor for coronary heart diseases. (P. 249)
Paritpokee N., Chinayon S., Tantayabiwat N., Teerattanont S.

Road traffice accident autopsy reports during 20 years at Chulalongkorn Hospital. (P. 357)
Panichabhongse V.

Clinical features of pseudogout in Chulalongkorn Hospital. (P. 457)
Deesomchok U., Tumrasvin T.

Measuring instruments for for problem-based learning. (P. 553)
Laisnitsarekul B.

Comparison of detection methods for ethanol in body fluids. (P. 649)
Kongtip P., Danultra V., Ruangsiyothin A., Dinprasert P., Poshyachinda V.

Myocarditis and adrenal cortical necrosis in paraquat poisoning. (P. 821)
Moollaor P.

A study of acid phosphatase and fructose in normal Thai fertile men's semen. (P. 207)
Kolkijkovinda S., Nitichai Y., Chanprasitr Y., Wongwaitayangkoon B., Boonkasemsanti W.

Clinical features of bacterial arthritis. (non-gonococcal arthritis). (P. 289)
Deesomchok U., Tumrasvin T.

The serological types of streptococcus pneumoniae isolated form patients with systemic diseases. (P. 375)
Nunthapisud P., Ananchanachai W., Sukonthaman A.

Futher studies on incubation conditions for ALS-immunoglobulins and human erythrocyte acetylcholinesterase. (P. 615)
Sindhuphak R., Karlsson E.

Use of magnesium sulfate in delirium tremens: report of 4 cases and review of the literatures. (P. 781)
Chanpattana W.

Liver Abscess: A 7-year experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 847)
Kladchareon N., Teeranut K., Voravuthi N., Manatsathit S.

Biometry of 734 patients with cataractous eyes in Chulalongkorn Hospital. (P. 939)
Tayanithi P., Ratanavijarn C.

Factors influencing the basic immunization coverage in the Din-Daeng Community, Bangkok. (P. 49)
Luksamijarulkul P., Wong-arsa C.

Effects of the different methods of oxygenation before suction on arerial oxygen tension in post-operative open heart patients. (P. 137)
Sanprasarn P., Somboonviboon W.

Malabsorption syndrome: a 9 year retrospective study at Chulalongkorn Hospital. (P. 207)
Potjalongsile S., Kladchareon N.

Experience with urinary bladder substiution using detubularized ileocolonic segment in radical cystectomy. (P. 297)
Laonuan S.

Immediate outcome of unstable angina patients in the intensive care unit, Chulalongkorn Hospital. (P. 369)
Minaphinant K., Jayananda D.

Paraneoplastic syndrome of the nervous system. (P. 457)
Phanthumchinda K., Hemachudha T., Locharoenkul C.

The sonographic feature of the retroperitoneal masses in infants and children. (P. 691)
Boonjunwetwat D., Treretanakulwongs J., Chomdej S., Vajarapongse K., Vajragupta L.

Interval female sterilization: a comparative study beteen Falope rings and Filshie clips. (P. 945)
Wisawasukmongchol W., Limpaphayom K.

A scoring system for predicting outcomes of patients in a medical intensive care unit. (P. 37)
Wilairattana P.

Cytologic features of tuberculosis manifesting palpable lumps: A fine-needle aspiration biopsy approach. (P. 119)
Sampatanukul P., Lertpocasombat K., Tondakulrungruang K., Udompanich V.

The 1993 comprehensive examimnation in medicine: scores of Multiple Choice Question tests. (P. 279)
Laisnitsarekul B., Tantayaporn K., Sriratanaban J.

Effect of hormonal replacement therapy on bone changes in Thai menopausal women: a preliminary report. (P. 679)
Limpaphayom K., Taechakrachana N., Poshyachinda M., Jaisamrarn U.

Health and social correlates of alcohol use disorders in a rural area of Nakorn-Sawan Province, Thailand. (P. 677)
Thavichachart N.

Cost analysis of heart transplantation at Chulalongkorn University Hospital. (P. 487)
Pavananunt S.

A study of cross hearing in unilateral sensorineural deafness. (P. 641)
Luangpitakchumpon P.

Seroepidemiology of hepatitis-A virus infection among school children in Bangkok. (P. 815)
Vimolkej T., Chongsrisawat V., Theamboonlers A., Poovorawan Y.

What were pregnants perceived reasons for the caesarean sections? (P. 441)
Chinvanthananond P.

Factors associated with quality of life of breast cancer patients. (P. 719)
Thanasilp S, Wongpromchai M.

An experience with 53 patients of transanal endorectal pull-through for Hirschsprung’s disease. (P. 611)
Buranakitjaroen V, Mahatharadol V.

Neonatal outcomes associated with maternal treatment for Graves’ disease. (P. 265)
Thaithumyanon P, Punnahitananda S.

A comparative study of scholastic achievemant of medical students with and without Formative Evakuation Program. (P. 155)
Chongtrakul P., Opasawong S., Rachatapiti B., laisnitsarekul B.

Effect of piperine on blood pressure. (P. 481)
Ukarachata U., Dhumma-Upakorn P., Sudsuang R., Saguanrungsirikul S.

Osteochondromas - A retrospective study of 78 cases. (P. 555)
Sampatanukul P.

Health problems of flat dindaeng people. (P. 803)
Viputsiri O., Dhanamun B., Nuchprayoon T., Chotiwan P., Charnrit S., Chiravisit M., Raktham S.

Reference range of serum lipids and lipoproteins according to age and sex. (P. 59)
Taenwong S., Sitprija S., Santiyanont R.

Acute upper gastrointestinal bleeding: a review of 1,338 patients. (P. 165)
Sriussadaporn S., Tanphipaht C., Vilairat S.

Study on eosinopilia in mice administered with Gnathostoma spinigerum larvae. (P. 257)
Yingyuord P., Sitthichareonchai P., Siriranon N.

Clinical trial of treatment with radiation alone and Mitomycin C plus radiation for stage III B uterine cervical cancer. (P. 363)
Thitathan S.

Knowledge, attitude and practice about child growth and development of mothers whose children participated in a Thai-Red Cross Child Health Contest. (P. 567)
Israsena T., Singdhakant C., Sotthisopa P.

The measurement of estrone-33glucuronide and pregnanediol-3α-glucuronide in normal pregnant urine. (P. 827)
Leepipatpaiboon S., Kolkijkovinda S., Usanachitt C.

The afterhours vasectomy service at Thatthong Health Research centre, 1980-1986. (P. 215)
Sindhuphak S., Limpongsanurak S., Tasanapradit P., Ithipong P.

Reduction of postoperative pain after cesarian section with additional local anesthesia. (P. 689)
Ngampoopun S.

Transient evoked otoacoustic emission in Thai adults: a preliminary reports. (P. 657)
Isipradit P., Asawavichianginda S., Luangpitakchumpon P.

Unit costs of diagnostic imaging tests at the outpatient department of Chulalongkorn Hospital. (P. 821)
Dhanamun B., Hempisut P., Kamolratanakul P., Chotiwan P., Tungcharoensathien V., Hiransuthikul N.

Growth patterns of primary school students at Chulalongkorn University Demonstration School. (P. 809)
Itsarasena T., Vichaivatana C.

Prevention of leukopenia from radiation therapy by administration of inosine. (P. 367)
Tangvoraphonkchai V., Boonvisuth V., Pesee M., Krusunt S.

Urinary enzymes and renal function changes following VIPERA RUSSELLI SIAMENSIS snake venom injection in rats. (P. 573)
Chomdej B., Pfaller W.

Clinical use of Botulinum toxin type A: Apasticity & Cervical dystonia (P. 496)
ผศ.พญ. อารีรัตน์ สุทธิธาดา

Vaccine update (P. 497)
อ.นพ. ชิษณุ พันธุ์เจริญ

Vascular surgery (P. 498)
Kosit Priebjrivat

Infra inguinal arterial bypass (P. 499)
รศ.นพ. พัมน์พงค์ นาวีเจริญ

Low back pain VA/DOD clinical practice guideline (P. 500)
Dr. Arpakorn Kantatan

What benign lesions give malignant fea tures (P. 501)
รศ.พญ. ดรุณี บุญยืนเวทวัฒน์

Cloning technology in mammals (P. 502)
รศน.สพ.ดร. มงคล เตชะกำพุ

Mindfulness and stress management (P. 503)
Kongsak Tanphaichitr

Suicide (P. 504)
อ.พญ. ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร

Ophthalmic clues to distant cancers (P. 505)
อ.พญ. วสี ตุลวรรธนะ

Case Report

Staged operation for large malignant proliferating trichilemmal tumor of the scalp: A case report (P. 489)
Chantra K, Angspatt A, Prichayudh S.

Treatment of pediatric intussusception by pneumatic reduction under ultrasound guidance: first case of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 299)
Mahayosnond A, Sethsakul E., Trinavarat P., Chomdej S., Roekwibunsi S.

Modified bilateral sagittal split osteotomy for correction of severe anterior open bite: Technical note and case report (P. 45)
Tangarturonrasme P, Sununliganon L.

Cytomegalovirus gastrointestinal disease in patients with AIDS: A case series (P. 155)
Hiransuthikul A, Hiransuthikul N.

Occupational therapy for vascular dementia: A case report. (P. 255)
Jongprasitkul H, Sonthimaneerat T, Somana S.

Pulmonary artery sarcoma: a rare cause of lung masses and tumor emboli. (P. 613)
Jirisant W, Kongpolprom N.

A Thai male neonate with absent radill: A rare feathure of trisomy 18. (P. 37)
Suphapeetiporn K., Shtelersuk V.

Omental actinomycosis with torsion of the greater omentum: A case report. (P. 123)
Phattharathiwanon M.

Measles in an incompletely-vaccinated child. (P. 175)
Jirathongcamshote S., Phucharoen C., Thisyakorn U.

Granuloma formation of lymph node in pulmonary alveolar proteinosis after therapeutic lung lavage. (P. 243)
Kawkitinarong K., Parimon T., Chantranuwat C., Sittipunt C.

Kikuchi' s disease presenting as multiple cervical lymphadenopathy. (P. 395)
Chanvimalueng W.

Pancytopenia in severe hyperthyroidism: A case report. (P. 555)
Polamaung W., Chetanachan M.

Solid pseudopapillary tumor of the pancreas: A case report and review of the literature. (P. 727)
Manasnayakorn S., Chanswangphuvana P., Vajragupta L., Wisedopaas N.

Chordoma of the axis vertebra pressented with snoring. (P. 37)
Montriwiwatchai P., Siwanuwatn R., Chatrkaw P.

An acquired immunodeficiency syndrome patient with esophageal ulcer: A case report. (P. 83)
Hiransuthikul N., Fongwatananont S.

Primary acinic cell carcinoma of the lung: The first case report in Thailand. (P. 157)
Vongsivavilas Y., Yottasurodom C., Yenrudi S.

Suicide by low-voltage electrocution. (P. 351)
Vongpaisarnsin K.

Lung cancer in AIDS/HIV-infected patients: A report of two cases with the literature review. (P. 613)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Combined hepatocellular - cholangiocarcinoma with prominent clear cell component: A case report. (P. 785)
Chirakalwasan N.

Total and partial determination in biochemistry laboratory tests: Problematic cases. (P. 109)
Wiwanitkit V.

Iron deficiency anemia masking hemoglobin H disease: A case report. (P. 389)
Insiripong S, Yingsitsiri W, Boondumrongsagul J.

Skin-only closure for surgical closure of the difficult abdomen with massive visceral edema : A case report. (P. 657)
Satawathananont W.

Uremic tumoral calcinosis, report of a rare case at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 621)
Kumtornrut C, Numkarunarunrote N, Rerknimitr P.

Catch-up growth in a girl with prolonged autoimmune hypothyroidism complicated by precocious puberty after thyroid hormone replacement. (P. 253)
Supornsilchai V, Kongkanka C, Wacharasindhu S.

Full house positive imminohistochemical glomerulonephritis in a child with ventriculoatrial shunt. (P. 43)
Deekajorndech T., Boonyasuwat S., Kingwatanakul P., Kittikowit W.

Pseudohematuria due to red dragon fruit ingestion. (P. 167)
Wiwanitkit V.

Systemic amyloidosis masquerading as polymyositis. (P. 343)
Kanjanabuch T., Townamchai N., Kittikowit W., Techawathanawanna N., Avihingsanon Y., Praditpornsilpa K., Tungsanga K., Eiam-Ong S.

(AIDS) patient presenting as an acute glaucoma: a case report. (P. 99)
Ubolsing S., Tayanithi P.

Pas stained corneal scrapings in fungal keratitis. (P. 407)
Sampatanukul P., Pariyakanok L., Chantarochvong R.

Imaging of Caroli's disease: a case report with review of literative. (P. 219)
Boonjunwetwat D., Kengsurakarn S., Vajragupta L., Buachum V.

Prolonged fever, chronic subcutaneous abscess and liver abscesses in a diabetic patient: a case report. (P. 905)
Hiransuthikul N.

Interstitial pneumonitis: An unusual complication of rituximab. (P. 249)
Bunworasate U., Chalermskulrat W., Chantranuwat C., Vibhagool A., Voravud N.

Cystic hygroma and Thymic aplasia in Nonimmune hydrops fetalis: A case report. (P. 493)
Bounyasong S.

Conservative treatment of splenic and liver injury from blunt abdominal trauma: A case report. (P. 651)
Hongtipanyachat P.

Diffuse panbronchiolitis in Thai: Report of two casres and review of the literatures. (P. 289)
Vongsivavilas Y., Yenrudi S.

Anesthesia in a moyamoya and myasthenic patient undergoing emcephalodural arteriousynangosis. (P. 31)
Tachawattanawisal W., Tuchinda L.

Granulosa cell tumor and ovarian hepatoid carcinoma as a collision tumor. (P. 101)
Triratanachat S., Niruttisard S., Trivijitsilp P.

Epstein Barr virus infection with unusual pneumothorax: a Case report. (P. 247)
Lekhanont P., Samransamruajkit R., Charearnrad p., Likitnukul S., Prapphal N.

Pigmented corneal mass: clue to diagnose of fungal corneal ulcer. (P. 679)
Kasetsuwan N., Sophonthanaruk S.

Bilateral giant adrenal myelolipomas in a young adult. (P. 737)
Poklang V., Taweevisit M., Phymsuk U., kittikowit W., Shuagshoti Sh.

Renal cell carcinoma with sarcomatoid and rhabdoid feature. (P. 821)
Kittikowit W., Thanakit V.

Sinonasal undifferentiated carcinoma arising coexistently with inverted papilloma. (P. 37)
Srison U., Khorprasert C., Pak-art P., Keelawat S.

Malayan Krait (Bungarus candidus) envenoming: A case report with literature review. (P. 101)
Chantarasorn V., Sukhum K., Sitprija V.

Preseptal cellulitis and lid neceosis caused by Pseudomonas aeruginosa: A case report. (P. 169)
Tirakunwichcha S., Ubolsing S., Sirikawin K., laohapotjanart K.

Marsupialization in a large mandibular cystic: a case report. (P. 255)
Unwerawattana W.

Epidemic of acute silicoosis in ceramic filter factory. (P. 323)
Udompanich V., Jaimjarasrangsi W., Sitalapreuk V., Pinijvechakarn S., Chandrawong D., Pongcharoen P., Wongtim S.

Hepatocellular carcinoma with sarcomatus change mimicking hepatic angiosarcoma: a case report. (P. 493)
Taweevisit M., Benjavonkulchai S., Sansopha L., Wisedopas N., Suwangool P.

Middle fossa approach for removal of acoustic neuroma: case reports and literature review. (P. 567)
Isipradit P., Taecholarn C., Vaewvichit K., Asawavichianginda S.

Gut obstruction from multiple metastasis of subcutaneous leiomyosarcoma: a rare pheonomenon. (P. 653)
Thirabanjasak D., Thanakit V.

Treatment of primary enuresis in adolescent with a combination of fluoxetine and imipramine: A case report. (P. 735)
Lalitanantpong D.

Lumbar dise herniation and radiculopathy from malpractice of Thai traditional massage: a case report. (P. 327)
Chaiwnichsiri D., Palungsaengwilai S., Aksaranugraha S.

The composite fixation using polymethylmethacrylate and tension band wiring for comminuted pilon fractures in osteoporosis. (P. 1073)
Wiliairatana V., Prasongchin P.

Posterior tibial artery: A new alternative graft conduit for redo coronary artery bypass grafts. (P. 277)
Benjacholamas V., Jindarak S.

Mixed invasive lobular carcinoma/ Invasive ductal carcinoma (ILC/IDC) of the breat: A case report. (P. 363)
Boonjunwetwat D., Saetiew D., Sampatanukul P.

The first two cases of mandibular osteotomy and genioglossus advancement for Sleep-disordered Breathing (SDB) in Thailand. (P. 525)
Hirunwiwatkul P.

Clinical manifestations and radioligic findings of Romberg syndrome. (P. 39)
Tiraratchailert A., Lertlum S.

Sclerosing stromal tumor of the ovary: A cases report. (P. 169)
Trivijitsilp P., Trirattanachart S., Sirisabya N., Niruthisard S.

Intravascular Lymphomatosis: A case of bilateral renal enlargement and renal failure. (P. 399)
Avihingsanon Y., napathorn S., Intragumtornchai T., Wannakrairot P., Yenrudi S., Phanthumchinda K.

Cardiac herniation following intrapericardial pneumonectomy in an advanced lung cancer patient with intractable lung abscess. (P. 629)
Kongpolprom N.

Surgical and anesthetic managements of an adult patient with a giant mediastinal mass. (P. 61)
Sindhvananda W, Luengtaviboon K.

Hyperflexion trauma in the posttraumatic nonunion odontoid process fracture: A case study. (P. 317)
Chaichankul C, Limthongkul W, Yingsakmongkol W.

Anesthesia for cesarean hysterectomy in a patient with placenta percreta: A case report. (P. 57)
Chinda P, Supbornsug K.

Idiopathic granulomatous mastitis: A case report. (P. 363)
Prueksadee J, Boonjunwetwat D, Chayakulkheeree J.

A case report of severe adverse reactions following diethylcarbamazine treatment of lymphatic filariasis. (P. 593)
Nuchprayoon S, Sanprasert V, Jaratsing P, Jaijakul S.

Atlantoaxial rotatory subluxation/displacement presented with torticolis. (P. 115)
Rattanatharn R., Jiamworakul A., Chaivanijsiri D.

Problematic cases of urine strip examination: a time effect. (P. 59)
Wiwanitkit V.

Papillary endothelial hyperplasia of external jugular vein: A rare diagnosis of lateral neck mass. (P. 405)
Tangjaturonrasme N.

Ulcerative form of small intestinal lymphoma causing massive lower GI bleeding: a case report. (P. 607)
Pantongrag-Brown L., Sitisara B.

Acute hemorrhagic pancreatitis due to organophosphate insecticide. (P. 35)
Moolla-or P., Chongsakul T.

Lingual ostoma: report of three cases. (P. 213)
Sastarasadhit V., Supiyaphun P., Sampatanukul P.

Ulltrasound in the evaluation of aspergillosis liver abscess. (P. 663)
Arjhansiri K.

Electroconvulsive therapy in neuroleptic malignant syndrome. (P. 259)
Chanpattana W.

Coat's Disease: a case report. (P. 335)
Nantawan P., Chirachon V.

Gastrointestinal fistulas associated with a large abdominal wall defect: the usefulness of synthetic meshes: A case report. (P. 469)
Sriussadaporn S., Tangchai W., Rojanasakul A., Chindaruk S., Lertlum S., Chitmaitree B., Maungmingsuk V., Migasena R., Niruthisard S., Leelanukrom R., Choedamphai M., Hanvanich M., Bunyaratavej S., Sangwatanaroj S., Pramuan P., Dhitavat V.

Electrocution: a case report of acute myocardial necrosis. (P. 523)
Moolla-or P.

Emrgency embolization of post - traumatic hemobilia. (P. 577)
Sriussadaporn S., Tanprayoon T., Kosolbhand P., Wangsuphachart S.

Magnetic resonance imaging of the brian in Wilson;s disease. (P. 639)
Lerdlum S., Vasuratna B., Sriratanapong S.

Adverse effects of ACE inhibitor (Enalapril) in infants with severe congestive heart failure. (P. 691)
Chotivittayatarakorn P., Pathmanand C., Thisyakorn C., Sueblingvong V.

Proliferating acephalic cestode larva of central nervous system. (P. 743)
Chayapum P., Tungsinmunkong K., Shuangshoti S.

Myxoid Adrenal cortical carcinoma associated with Cushing's syndrome. (P. 33)
Yenrudi S., Maneesri S., Kasantikul V.

Repair of thoracoabdominal aortic aneurysms using aprtofemoral shunt. (P. 97)
Luengtaviboon K.

Subacute necrotizing encephalomyelopathy (Leigh's disease) in adults clinically diagnosed as multiple sclerosis. (P. 145)
Shuangshoti S., Kasantikul V., Lerdlum S.

Oncocytoma of the parotid gland: A light and electron microscopic study. (P. 343)
Kasantikul V., Maneesri S., Punyavoravut V., Tangchai W.

Abdominal tuberculosis presented with obstructive jaundice: a case report. (P. 479)
Sriussadaporn S., Lerdlum S.

Lower lip reconstruction: (Modified Webster-Bernard Technique). (P. 119)
Chokrungvaranont P.

Ovarian mass: an initial manifestation of malignant lymphoma. (P. 207)
Kasantikul V., Trivijitsilp P., Wannakrairot P.

Transient Severe visual loss complicating acute glomerulonephritis: case report. (P. 373)
Watana D., Suwanwela N., Phancharoen S.

Intramedullary cycticercosis: first case report report in Thailand and leterature review. (P. 443)
Prasathapong S.

Spinal fracture complicating ankylosing spondylitis from swimming: a case report. (P. 601)
Anannontsak A., Aksaranugraha S.

Rhabdomyolysis-induced acute renal failure in polymyositis. (P. 751)
Trakarnvanich T., Eiam-Ong S., Yenrudi S., Teechachokvivat M., Pochanugool C., Sitprija V.

Pasteurella multocida septicemia in a patient with heavy alcohol abuse. (P. 833)
Tantawichien T.

Surgery for aortic arch involvement in Takayasu's disease. (P. 299)
Luengtaviboon K., Suwanwela N.

Suspected malignant hyperthermia during the 6th general anesthesia: A case report. (P. 657)
Sirichotvithyakorn P.

Hernia uteri inguinalis with calcified fibroma of ovary in male: A case report. (P. 241)
Phattharathieanon M.

Treatment of asymptomatic primary angle closure. (P. 687)
Tantisevi V.

Fatal foreign body pulmonary embolish and granulomatosis in intravenous drug addict: A case report. (P. 829)
Taweevisit M., Phumsuk U., Upariwong N.

Management of uncontained bone defect in revision total knee artroplasty with double modular metal augments: a report of 3 cases with a review of literature. (P. 143)
Tanavalee A., Yuktanandana P., Ngarmukos C.

Successful cord blood transplantation in thalassemia major patient at King Chulalongkoorn Memorial Hospital. (P. 411)
Vanichsetakul P., Wacharaprechanont T., Sucharitchan P., Seksarn P., O-Charoen R.

A non-contact lens related Acanthamoeba keratitis. (P. 661)
Sansopha L., Tulvatana W.

Churg - Strauss syndrome in asthmatic patient receiving Montelukast treatment: a case report. (P. 233)
Sittipunt C., Wongtim S., Udompanich V., Kaewkittinarong K.

Angiosarcoma of the thyroid gland: a case report. (P. 333)
Taweevisit M., Assanasen T.

Severe combined immunodeficiency: a case report and review of literatures. (P. 495)
Chatchatee P., Vanichsetakul P., Tantibhaedhyyangkul U., Sirivichayakul S., Kupatawintu P., Ngamphaiboon J.

Bridding Bronchus: Observation of abnormal course of right lower lobe bronchus from chest radiograph and 3D reformation helical CT image. (P. 563)
Trinavarat P., Manayosnond A.

Wilson's disease with hepatitis C virus infection, a case report. (P. 747)
Wiwanitkit V.

Interesting cases in aberrant biochemistry laboratory results. (P. 997)
Wiwanitkit V.

HIV infection possibly due to unusual mode of transmission. (P. 597)
Wiwanitkit V.

Clipping of Large Persistent Trigeminal Artery Aneurysm: A case report and review literature. (P. 685)
Siwanuwatn R., Khoroptham S., Subsompon P., Benchachlolamas V., Tuchinda L., Kyokong O.

Isolated repture of extrahepatic bile duct following blunt abdominal trauma. (P. 795)
Mahayosnond A., Sangthammarat C., Roekwibunsi S.

Apocrine melaplasia: A case report with review of literatures. (P. 981)
Arthachinta P., Boonjunwetwat D., Sampatannukul P., Chatamra K.

Meningioma presenting as a nasopharyngeal mass. (P. 39)
Chanvimalueng W.

Cylindrical cell pappilloma: a case report. (P. 119)
Masmahisak C., Keelawat S., Maneesri S., Yenrudi S.

Occuoation health cases of the phlebotomists. (P. 195)
Wiwanitkit V.

Treatment of complete atrioventricular block caused by neurocardiogenic syncope with beta-adrenergic blockade therapy. (P. 777)
Prechawat S., jirarojungkun W., Sunsaneewitayakul B., Sitthisook S.

Ovarian metastatic human chorionic gonadotropin producing gastric carcinoma presenting as a primary ovarian tumor: A case report. (P. 939)
Triratanachat S., Vasurat A., Trivijitsilp P., Niruthisard S.

Two cases of human endocarditis in Thailand due to Steptococcus suis. (P. 317)
Avihingsanon A., Suankratay C., Tantawichien T., Nunthapisud P.

Chronic myeloid leukemia after chemotherapy for adenocarcinoma of the rectum: A case report (P. 357)
Sanglutong L, Insiripong S.

Management of persistent bile leak after complex liver injury with a rendezvous procedure: Report of a case. (P. 203)
Prichayudh S, Pungpapong S, Kranokpiraksa P, Sriussadaporn S, Samorn P, Pak-art R, Sriussadaporn S, Kritayakirana K, Limpavitayaporn P, Rongviriyapanich A.

Esophageal necrosis after resection of descending thoracic aorta aneurysm: A case of successful treatment. (P. 71)
Luengtaviboon K, Sindhvananda W.

A female teenager with methamphetamine dependence and antisocial behaviors following childhood major depressive disorder: A case report. (P. 211)
Kalayasiri R, Hasook W, Pruttipurk J.

A case of Miller-Fisher syndrome with multiple cranial nerves enhancement on MRI. (P. 369)
Petcharunpaisan S, Lerdlum S.

Addison’s disease due to disseminated histoplasmosis: A case report. (P. 477)
Rattanakorn K, Panchaprateep R.

Xylene spillage in medical laboratory: A case study. (P. 427)
Wiwanitkit V.

ภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มตับหลังจากการปลูกถ่ายตับ: รายงานผู้ป่วย 1 ราย (P. 309)
เจษฎ์ ศุภผล, บุญชู ศิริจินดากุล, บัณฑูร นนทสูติ, สุภนิติ์ นิวาตวงศ์, ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, สหดล ปุญญถาวร

Ultrasonic diagnosis of intraductal hepatocellular carcinoma. (P. 47)
Vajragupta L.

Pneumocystis carinii pneumonia: The first case report of different cyst forms. (P. 635)
Saksirisampant W., Chintanawonges C.

Cushing's syndrome complicating pregnancy. (P. 747)
Snidvongs W., Sridama V., Chinpilas V., Prurksananont K., Treevichitsilp P., Potitat A.

Silastic implant for vocal cord medialization: A treatment for unilateral vocal cord paralysis. (P. 897)
Supiyaphun P., Vorapattrakul V., Sirimai S.

Cluster headache: Report of 3 cases, its varians and review of literature. (P. 997)
Phanthumchinda K., Locharenkul C.

Thoracic Disc Herniation, Anterolateral extraperitoneal disectomy and rib strut grafting: A case report with of literatures review. (P. 1091)
Dumrongwanich P., Prasongchin P., Itiravivong P.

Thai newborn offsprings of intravenous heroin addicted and HIV antibody positive mothers: 3 case report. (P. 43)
Chumdermpadetsuk S., Chittinand S., Likitnukul S., Phanuphak P., Thaithumyanon P., Tisyakorn U., Kungwarlnonvarat S.

Bronchoscopic examinations for diagnosis of pulmonary melioidosis. (P. 127)
Wongthim S., Charoenlap P.

The ultrasound diagnosis of neonatal adrenal hemorrhage. (P. 443)
Boonjunwetwat D., Laoprasert W.

Penetrating diaphragmatic injury. (P. 535)
Luengtaviboon K.

Cerebral schistosomiasis: the first case in Thailand. (P. 681)
Ladpli R., Panichabhongse V.

First report on a natural infaction of an adult snake-headed fish (Ophicephalus striatus) with a presumably Gnathostoma vietnamicum advance third-stage larva (Le-Van-Hoa, 1965) in southern Thailand. (P. 543)
Yingyourd P., Chiamratana B., Daengsvang S.

Pedunculated hepatocellular carcinoma: a report of three cases in Thailand. (P. 613)
Pungrassami P., Boonjunwetwat D., Arjhansiri K., Sampatanurak P.

Hemophilus influenzae cellulitis of the leg: a case report. (P. 777)
Likitnukul S., Pongpunlert W.

Real - time and duplex ultrasonography in diagnosis of mycotic aneurysm of the abdominal aorta: a case report. (P. 873)
Chayutipraiwan U., Vajarapongse K.

Intrathoracic complications of Ladwig's angina. (P. 163)
Kittichaowanun S., Kurowat Y., Vaewvichit K., Cutchavaree A.

Diagnosis and management of fetal chylothorax. (P. 289)
Tannirandorn Y., Chittimittrapap S., Snidvongs W., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

ELISA seropositive ocular toxocariasis: a case report. (P. 381)
Puangsricharern V., Nantawan P., Anantaphruti MT.

Traffic jam neuropathy. (P. 451)
Aksaranugraha S., Chumkasian P.

Partial duodenal obstruction by abdominal aortic aneurysm. (P. 515)
Wilairatana P., Maturosakul B., Tangchai W.

Bilirubin encephalopathy in adult. (P. 587)
Shuangshoti S., Wannakrairot P.

Traumatic renal arteriovenous fistula: case report. (P. 669)
Vajragupta L., Taratep S.

Insecticides optic neuritis. (P. 745)
Ubolsing S.

Disseminated candida infection in a term infant. (P. 831)
Sanpavat S.

Macroscopically visible leukemic infiltration of brain. (P. 197)
Shuangshoti S., Thaicharoen A., Benjavongkulchai S.

Unusal neurological features in leukocytoclastic vasculitis. (P. 537)
Mitrabhakdi E., pahnthumchinda K., Nopakoon N.

The acardiac twin: a case report. (P. 599)
Termrungruanglert W., Tannirandorn Y., Charoenvidhya D.

Diagnosis of mycotic aneurysm of the superior mesenteric artery. (P. 45)
Vajragupta L., Arjhansiri K.

Primary trabecular carcinoid in the ovarian dermoid. (P. 213)
Triratanachat S., Praditphol N., Kasantikul V.

Juvenile pemphigus vulgaris: a case report. (P. 291)
Wananukul S., Pongprasit P.

Successful transcatheter embolization of traumatic hepatic artery false aneurysm: case report. (P. 537)
Sirichindakul B., Sriussadaporn S., Wangsupachart S.

Spontaneous rupture of a renal angiomyolipoma during pregnancy in patient with tuberous sclerosis: a case report. (P. 49)
Vasuratna A., Wannakrairot P.

Fat embolism syndrome: a case report. (P. 133)
Srisomboon C., Sriussadaporn S.

Post acute myocardial infarction ventricular septal: management. (P. 211)
Luengtaviboon K., Sangwatanaroj S.

Hepatic angiosarcoma: three case reports and review of the literature in Thailand. (P. 393)
Suwangool P., Jimakorn P., Chantharochvong R.

The alien hand syndrome: a case report. (P. 577)
Srikiatkhachorn A., Sinsawaiwong S., Phanthumchinda K.

Osteosarcoma of the mandible: a case report and literature review. (P. 1007)
Sakwattanawekin D., Arjhansiri K.

A case study on patient management after venipuncture. (P. 869)
Wiwanitkit V.

Child abuse presenting as chylothorax and chylous ascites: a case report. (P. 57)
Visinonta D., Mahayosnond A.

Suprascapular nerve entrapment: a case report of an uncommon site and uncommon pathology of the lesion. (P. 155)
Kuptniratsaikul S., Kuptniratsaikul V., Chonmaitri I., Tanprasert S.

Congenital tracheal stenosis with pulmonary artery sling: 3 case reports and literature review. (P. 419)
Wanichtawewat Y., Prapphal N., Deerojanawong J., Treenawarat P., Mahayosnan A., Benjachollamas W.

Intracranial germinoma with multiple lesion in unusual sitea: A case report. (P. 409)
Chirakalwasan N., Phudhichareonrat S.

Necrotizing fasciitis: a case report and review. (P. 659)
Hirunwiwatkul P.

Thyrotoxic hypokalemic paralysis: a case report. (P. 823)
Wiwanitkit V.

Transclavicular approach to cervicothoracic spine: a reviewed surgery experience using the Birsch & Bonny's technique. (P. 917)
Tejapongvorachai T., Prasongchin P., Ongcharit P.

Dandy-Walker syndrome: 3 cases report. (P. 51)
Wiwanitkit V., Agthong S.

Histopathologic changes of The Circle of Willis in a Thai patient with Moyamoya disease: A case report. (P. 331)
Chouwsrikul W., Phudhichareonrat S.

Successful pregnancy outcome after use of antibiotics in the expectant management of preterm premature of membtancs: A case report. (P. 161)
Phupong V., Vaivanijkul B., Samnieyghsanoh P., Triratanachat S.

Needle stick injuries among the medical students; some interesting case studies. (P. 241)
Wiwanitkit V.

Urologic complications of diastasis of the pubic symphysis: A trauma case report. (P. 433)
Somboonpanya P.

Pancreatic ascites and pancreatic pleural effsion: pathogenesis and computed tomographic demonstration. (P. 803)
Bussaragul T., pantongrag Brown L.

Leukorrhea in children: a case report. (P. 891)
Wiwanitkit V.

Eosinophilic granuloma presenting as periorbital cellulitis. (P. 607)
Hirunwiwatkul P., Tulvatana W., Kasetsuwan N., Nuchprayoon I.

Fracture femur: a clinical sign of child sbuse, a cases report on a 3 month old infant. (P. 703)
Phancharone S., Boonsiri K.

Leiomyoma of the female urethra. (P. 867)
Leiomyoma S., Panyaworawut W., Sethawong W.

Mullerian adenosarcoma of the endocervix: A case report. (P. 243)
Trirattanachart S., Trivijitsilp P., Niruthisard S., Tantayaporn K.

Gastric volvulus in an Ehler-Danlos patient: A case report. (P. 359)
Prichayudh S, Pak-art R, Vejchapipat P, Sriussadaporn S, Samorn P, Chaivanijchaya K, Sriussadaporn S, Kritayakirana K.

Nephrotic syndrome associated with Plasmodium malariae in infancy : A case report. (P. 597)
Deekajorndech T, Boonyasuwat S, Chanakul A, Rianthavorn P, Kingwattanakul P, Kittikowit W.

Mid aortic syndrome: An unusual cause of childhood hypertension. (P. 479)
Chanakul A, Rianthavorn P.

Prolonged cholestasis in children secondary to acute hepatitis A. (P. 55)
Poovorawan Y., Suwankul P., Tatiyakavee K., Sakulramrung R.

Corynebacterium diphtheriae endocarditis: a case report and review of the literature. (P. 235)
Chotivittayatarakorn P., Nuntapisut P., Rienprayoon S., Chayapum P., Sunpradit M., Soeblinvong V.

รายงานการสำรวจการใช้ดรรชนีหัวเรื่องบทความวารสารภาษาไทยทางการแพทย์ (P. 323)

Hypesthesia as a prodrome in herpes zoster. (P. 409)
Shuangshoti S.

Pathology of the systemic lupus erythematosus: Study of fifteen autopsied cases with one fully reported case. (P. 723)
Samranwetaya P.

Impetigo herpetiformis in pregnancy. (P. 905)
Tannirandorn Y., Trivijitsilp P., Huiprasert P.

Postpartum disorders. (P. 987)
Kongsakont R., Kasantikul D.

The first human orthotopic liver transplant in Thailand: a case report. (P. 463)
Sriwatanawongsa V., Sangsubhan C., Dhitavat V., Tanprayoon T., Sriussadaporn S., Borirakchanyawat V., Suwangool P., Kyokong O., Niruthisard S., Vajarapongse K., Minaphinant K., Nivatvong S., Auwattanamongkol S., Puttisri A., Rajatapiti B.

Disseminated phycomycosis: Complication of hypoplastic anemia. (P. 661)
Shuangshoti S.

Neurofibroma of the chorda tympani nerve. (P. 905)
Sastarasadhit V., Supiyaphun P., Siriwatana A.

Syphilitic optic neuritis. (P. 1099)
Lertchavanakul A., Laukanjanaratr W.

Perihepatitis associated with pelvic inflammatory disease (Fitz-Hugh-Curtis sysdrome): A case report and review of the leteratures. (P. 53)
Tungphaisal S.

Hepatic actinomycosis abscess in a 5 year old boy. (P. 133)
Boonjunwetwat D., Rungruxsirivorn S., Arihansiri K.

Dengue hemorrhagic fever in pregnancy. (P. 213)
Taechakraichana N., Limpaphayom K.

Fatal liver failure due to Analgesics. (P. 299)
Moolla-or P.

Malignant histiocytosis with clinical presentations simulating meningitis. (P. 381)
Shuangshoti S.

Obliteration of the main bronchus by foreign bodies of soft tissue density: Case Report. (P. 449)
Chomdej S.

Nephrogenic adenoma: a case report. (P. 623)
Trakarnvanich V., Yenrudi S.

Exchange transfusion in green pit viper bite: a case report. (P. 689)
Mitrakul C., Limsuwan S., Dhamkrong-at A., Seksun P.

Ultrasound diagnosis of hepatic mass in infancy and childhood. (P. 791)
Boonjunwetwat D., Suphanich S.

Anesthetic management in liver transplantation: a case report. (P. 861)
Kyokong O., Kanyakul S., Niruthisard S., Bodhidatta L., Wongsrichanalai J.

Medulloepithelioma: Unsuspected intraocular tumor in children. (P. 949)
Thiennuluk K., Kasantikul V., Nuntawan P.

Flexible fiberoptic bronchoscopy in removal of foreign body from the right intermediate bronchus: a case report. (P. 59)
Wongthim S.

Effects of prostaglandin E2 on the cervix in complicated pregnancy. (P. 143)
Theppisai H., Taechakraichana N.

Acquired secondary syphilis in 10-year-old boy. (P. 307)
Chotiwan P., Kamolratanakul P.

Thanatophoric dwarfism. (P. 377)
Suwajanakorn S., Theppisai H., Snidvongs W.

Giant - cell myocarditis. (P. 467)
Moolla-or P.

Abdominal actinomycosis: report two case. (P. 705)
Suvichanvorasin M., Kasantikul V., Boonjunvetwat D., Leewongcharoen C.

Obliterative bronchiolitis due to respiratory syncytial virus and mycoplasma pneumoniae: a case report. (P. 781)
Limudomporn S., Prapphal N., Likitnukul S., Bouchum V.

Crossed testicular ectopia. (P. 953)
Chittmittrapap S.,

Sonographic antenatal diagnosis of isolated duodenal atresia: case report. (P. 297)
Sukcharoen N., Tannirandorn Y., Viravaidya D., Phaosavasdi S., Snidvonds W.

Renal oncocytoma. (P. 387)
Yenrudi S., Kasantikul V., Vajarapongse K., Rojsatapong S., Vajarapongse R.

Traumatic lumber disc rupture with compression fracture of vertebral body of another lumber spinal level: a case report. (P. 457)
Tienboon P., Vanavanitkun T.

Endocardial candidiasis in a burn patient. (P. 597)
Moola-or P., Roongruangratna C.

Significant spontaneous hemorrhage associated with primary meningioma of the central nervous system: report of a case review of the literature. (P. 839)
Shuangshoti S., Lerdlum S., O'Charoen S.

Dumb-bell neuropathy. (P. 47)
Aksarnaugraha S., Nguarutsamee P.

Solitary giant sessile polypoid hemangioma of the liver. (P. 127)
Shuagshoti S.

Pulmonary Alveolar Microlithiasis (PAM). (P. 297)
Wongtim S.

Nephrotic syndrome with neck edema secondary to communication between pleural space and neck: a case report. (P. 687)
Lelamali K., Napathorn S., Chaiwatanarat T., Tungsanga K.

Malignant melanoma of the nasal cavity: A difficult case to diagnosis and detemine primary or metastasis. (P. 403)
Punyavoravut V., Yenrudi S.

Successful repair of post myocardial infarction left ventricular aneurysm. (P. 495)
Luengtaviboon K., Srimahachoti S., Niruthisard S.

CT features of adult Wilms' tumor: a case report. (P. 65)
Piyavisetpat N., Pantongrag-Brown L., Kasantikul V.

Kaposi's sarcoma of lymph node with Castleman's disease-like lesion in HIV-infected patient: A case report. (P. 419)
Assanasen T., Wannakrairot P.

Cytodiagnosis of Retinoblastoma by Fine Needle Aspiration Technique: A case report with emphasis on FNA, a premiere diagnostic tool. (P. 337)
Vongsivavikas Y., Yenrudi S.

Postoperative seizure after intraoperative myelography with iopamidol. (P. 447)
Werawatganon T., Kupniratisaikul S.

Expectant management of superimposed preeclampsia on chronic hypertension at the onset of 22 weeks’ gestation: A case report. (P. 731)
Yamasmit W, Chaithongwongwatthana S.

Cricopharyngeal myotomy for functional obstruction of the upper esophageal sphinctor. (P. 163)
Luengtaviboon K., Manothaya C.

Carcinosarcoma of the lung: A cae report. (P. 329)
Yenrudi S., Haetanurak S.

Calcified and ossified spinal leptomeninges producing cord compression. (P. 489)
Kasantikul V.

Malignant external otitis: A case report. (P. 561)
Vaewvichit K., Pisitpayat S.

Pregnancy following in vitro fertilization. (P. 911)
Virutamasen P., Witoonpanich P., Boonkasemsanti W., Charoenvidhya D., Bunraksa U., Chanprasit Y., Maltom K., Leepipatpaiboon S., Tungchaisin P., Thanasothorn S., Usanachitt C., Surapong K., Pruksananonda K., Thaithumyanonda P., Parksmoot W., Kua C., Chan-

Eosinophilic meningoencephalomyelitis. (P. 993)
Siriaungkul S., Yenrudi S.

Death occurring within 6 days after initial pressentation of malignant histiocytosis. (P. 67)
Shuangshoti S.

Strongyloidiasis with chronic diarrhea: report of 4 cases. (P. 175)
Potjalongsile S., Sriratanaban A.

Cardiogenic shock due to mycoplasma pneumoniae: A case report. (P. 267)
Chottivittayatarakorn P., Thisyakorn C., Pathmanund C., Sueblingvong V., Sukonthaman U.

The first successful heart transplantation in Thailand and the Asean region. (P. 835)
Ongcharit C., Sanpradit M., Luengtaviboon K., Bunyatpiyapat S., Waikitipong S., Ongcharit C.N., Meenaoinan K., Surawong K., Songpong P., Suwanakul P., Jimakorn P., Charoenwongese P.

Pregnancy outcome of HIV positive women: Report of 5 cases and literature review. (P. 219)
Pruksananonda K., Witoonpanich P., Sentrakul P., Limpaphayom K., Tandavanich T.

Heroin; pathologic aspects and fatal infective complications: a report 2 cases of staphylococcus septicemias in heroin addict. (P. 627)
Moola-or P.

Pulmonary nocardia caviae infection: a case report in neonate. (P. 955)
Limudomporn S., Chindamporn N., Wannakrairot P., Pupaibul K.

Malakoplakia: a case report and review concept in pathogenesis. (P. 223)
Yenrudi S., Chusilp S.

Aural gnathostomiasis. (P. 959)
Supiyaphum P., Sitthicharoenchai P., Cutchavaree A.

Hepatocellular carcinoma with severe hypoglycemia in twins pregnancy-case report and review literature. (P. 699)
Trivijitsilp P., Sucharitjun N., Sinthuwanitch D., Techasena V.

Tuberculosis of the thyroid gland. (P. 667)
Jirapichetratana B.

Melioidosis with erythroderma and meningitis: A case report. (P. 837)
Hiransuthikul N., Tantawichien T.

Adie's syndrome. (P. 567)
Companang S., Lertchavanakul A.

Recurrent meningitis: a case report of congenital ear anomalies. (P. 815)
Supiyaphun P., Phancharoen S., Supakmontri C., Longpradit N.

Takayasu's diseases in pregnancy. (P. 373)
Snidvongs W., Tangsanga K., Prurksananont K., Piyaman S., Trivijit P.

Simultaneous infection with the viruses of chickenpox and rubella: 2 case report. (P. 579)
Owatanapanich S., Pongprasit P.

Thyroid ophthalmopathy (P. 506)
รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

Ocular toxicity associated with systemic drug therapy (P. 507)
รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

Emerging infectious diseses beyond 2001 (P. 510)
Chatrchai Watanakunakorn

Emerging infectious diseses beyond 2001 (P. 511)
ศ.พญ. อุษา ทิสยากร

Drug addition (P. 512)
Nantika Thavichachart

Recognition and initial management of life threatening cardiac problems in the neonates (P. 514)
Pipit Chiemmongkoltip

Intermediate results of the anatomic repair for congenitally corrected transposition (P. 515)
Pipit Chiemmongkoltip

Acupuncture in the viewpoint of modern medicine (P. 516)
รศ.พญ. สุปราณี นิรุตติศาสน์

การฝังเข็ม (P. 517)
นพ. สุชาติ ศุภปีติพร

Acupuncture, can it be an alternative? (P. 518)
นพ. ชวลิต สันติกิจรุ่งเรือง

Review Articles

Ethyl alcohol in forensic aspects. (P. 283)
Jumlongkul A.

Amphetamines: A review of forensic medicine. (P. 399)
Jumlongkul A.

Radiotherapy aspects in pediatric Hodgkin lymphoma. (P. 143)
Raiyawa T.

Newborn hearing screening. (P. 37)
Utoomprurkporn N, Patarapak S.

Breast cancer: Epidemiology, prevention and screening recommendations. (P. 497)
Laoitthi P, Parinyanitikul N.

Complications of medial patellofemoral ligament reconstruction for recurrent patellar dislocation. (P. 411)
Promsang T, Yuktanandana P.

Surface-coated tunneled hemodialysis catheters. (P. 511)
Chancharoenthana W, Eiam-ong S.

Spinal load on daily living activities. (P. 709)
Chalermpanpipat C.

Breast reconstruction for mastectomy. (P. 715)
Suwajo P. Haetanurak S.

Smoking: Cause of dependence and treatment. (P. 29)
Lalitanantpong D.

Treatment of Lymphatic filariasis: An update. (P. 401)
Jaijakul S., Nuchprayoon S.

Injures and death from the electricity. (P. 467)
Vongpaisarnsin K.

Role of rediochemotherapy in treatment of solf tissue sarcoma. (P. 591)
Lertbutsayanukul C.

Dental treatment protocol for irradiated head and neck cancer patients. (P. 657)
Boonroung T.

Radiochemmotherapy in treatment of pancreatic cancer, evidenced based. (P. 171)
Lertbutsayanukul C.

Low birthweight: Fetal origins of adult disease. (P. 309)
Khunpradit S.

Lupus Nephritis: current concepts. (P. 387)
Avihingsanon Y., Pimtanothai N., Akkasilpa S.

Excerise and Osteoporosis. (P. 473)
Pensri P.

Gastrointestinal side effects of aspirin and its management. (P. 55)
Thongbai T.

Review classifications and treatment of Isthmic spondylolisthesis. (P. 629)
Jaruwangsanti N.

G6PD deficiency in Southeast Asia and G6PD diagnostic tests in support of primaquine treatment to eliminate malaria. (P. 153)
Cheepsunthorn Louicharoen C, Nuchprayoon I.

Subtypes of Blastocystis protozoa and clinical association in humans. (P. 167)
Sanprasert V, Nuchprayoon S.

Non surgical management in advanced hepatocellular carcinoma. (P. 47)
Thanapirom K, Supasiri T, Wiboonsirichai N, Korkiatpitak P, Treeprasertsuk S.

Emerging role of MRI in breast cancer screening, pitfalls of current breast screening in Thailand. (P. 151)
Wongkietkachorn A, Tantiphlachiva K.

Roles of albumin in patients with chronic liver disease: Evidence-based medicine (P. 285)
Juntrapirat A, Treeprasertsuk S.

Kidney disorders after Hymenoptera stinging. (P. 525)
Tangvoraphonkchai K.

Physical therapy for cervicogenic headache. (P. 267)
Chua T.

Clinical application of pharmacogenetic markers for drug dosing. (P. 39)
Sukasem C.

Anti-r-HuEpo associated pure red cell aplasia: Information update. (P. 143)
Praditpornsilpa K.

Development of diabetic nephropathy: Involving factors. (P. 507)
Yusuksawad M.

Echinostomiasis: Biology and clinical manifestations. (P. 129)
Nithikathkul A., Saichua P., Pannangrong W., Chaiprapathong S., Nithikethkul C.

Nephrolithiasis: Pathophysiology, therapeutic approach and health promotion. (P. 103)
Tosukhowong P., Yachantha C., Sasivongsbhakdi T., Boonla C., Tungsanga K.

Interpersonal psychotherapy (IPT) of depression. (P. 181)
Lueboonthavatchai P.

Psychiatric disorders in women and relationships with reproductive hormones. (P. 403)
Roomruangwong C.

Postdural puncture headache (PDPH). (P. 561)
Wacharasint P., Leelanukrom R.

Role of onterferon alpha in SLE pathogenesis. (P. 739)
Tangwattanachuleeporn M., Avihingsanon Y., Hirankarn N.

Pain in neonates (Part 1: pathophysiology and pain assessment in neonates). (P. 47)
Burimsittichai R., Leelanukrom R.

Sick building syndrome. (P. 91)
Ekpanyaskul C.

Drooling in children. (P. 165)
Lorwatanapongsa P.

Conventional v.s. new chest physical therapy techniques for airway clearance. (P. 357)
Tongkam S.

Pain in neonates (Part 2.: Pain treatment in neonates.) (P. 543)
Leelanukiom R., Methawasin M.

มะเร็งของท่อน้ำดีในเนื้อตับ (P. 625)
บุญชูศิริจินดากุล, ววิยะดา วีระยุทธศิลป์

Physical fitness and health. (P. 793)
Chaiwanichsiri D.

Phytoestrogens. (P. 115)
Panyakhamlerd K., Chaikittisilpa S., Taechakraichana N., Limpaphayom K.

Hair transplantation. (P. 51)
Suwajo P, Pungrasmi P, Panchaprateep R, Haetanurak S.

Shoulder pain or disorders commonly found in clinical practice. (P. 205)
Tantisiriwat N.

MicroRNA and Non-alcoholic fatty liver disease. (P. 165)
Maungpaisarn P, Treeprasetsuk S.

Current management of acute pancreatitis. (P. 395)
Prueksapanich P, Arttawejkul P, Maytapa J, Chiasakul T, Treeprasertsuk S.

Hand transplantation. (P. 667)
Luangjarmekorn P, Kitidumrongsook P.

Role of essential amino acids and ketoanalogues in chronic kidney disease. (P. 281)
Kittiskulnam P, Eiam-ong S.

A new public health approach to community mental health with social determinants of health resulting from globalization to local community development in Thailand. (P. 503)
Kaewanuchit C.

Application of Roy’s Adaptation Model in nursing care for patients with end stage renal disease requiring hemodialysis. (P. 261)
Yodchai K, Oumtanee A, Matchim Y, Niyomthai N.

Calciphylaxis. (P. 473)
Kulapatrapa C, Eiam-ong S.

Care for victims of sexual abuses: physical, mental and legal remedy. (P. 603)
Jumlongkul A.

Childhood obesity and insulin resistance syndrome. (P. 49)
Lalitanantpong D.

Obesity and breathing disorders. (P. 349)
Jaimchariyatam N.

Medical importance of probiotics. (P. 193)
Hemarajata P.

Eosinophilia. (P. 509)
Sreesunpasirigul C.

Biochemistry of Malaria I: folate and cobalamin metabolism and mechanism of pyrimethamine resistance in plasmodium falciparum. (P. 105)
Krungkrai J.

Biochemistry of Malaria II: Metabolisim of Nucleic Acids. (P. 413)
Krungkrai J.

Mangaement of paptients with febrile neutropenia. (P. 771)
Na-Nakorn T., Intragumtornchai T.

Psychosocial problems among AIDS health care providers. (P. 913)
Sithisarankul P.

Treatment of chronic hepatitis C in HIV-infected patients. (P. 259)
Petcharapirat P., Rerknimite R.

Mild-Body Medicine: The revival of body and mind connection in medical practice. (P. 331)
Jiamjarasrangsi W.

Diabetes mellitus and dental management. (P. 505)
Prichavudhi W.

Combined spinal epidural analgesia for labor. (P. 41)
Ngamprasertwong P.

Role of COX-2 inhibior in Obstetrics. (P. 111)
Phupong V.

Dengue virus infection: Recent knowledge and a trend of change. (P. 253)
Pancharoen C., Sosothikul D., Khongphatthanayothin A., Kulwichit W., Tantawichien T., Thisyakorn U.

CK-MB activity and CK-MB mass in diagnosis of acute myocardial infarction. (P. 553)
Charuruks N.

Diagnosis of the Cushing's disease and definition of cure after transphenoidal surgery. (P. 745)
Chungsamarn S., Sunthornyothin S.

Surgery in colorectal liver metastasis (part II). (P. 47)
Sirichindakul B., Prichayudh S.

The role of Chlamydophilia pneumoniae in atherosclerosis. (P. 109)
Chirathaworn C., Sunsaneewitayakul B.

Fluke worms, liver fluke (Opisthorchis viverrini): a review and updated information. (P. 175)
Saksirisampant V.

Methamphatamine, eiologies and treatments. (P. 265)
Lalitanantpong D.

Patient safety. (P. 333)
Asavaroengchai S.

Basic concept of radiation therapy combined with chemotherapy. (P. 501)
Lertbutsayanukul C., Lertsanguansinchai P.

Impact of anemia in cancer patients. (P. 577)
Voravud N., Charuruks N., Limpanasithikul W.

Locoregional treatment for hepatocellular carcinoma. (P. 741)
Sirichindakul B., Khomwilai S.

Collection of medical specimen. (P. 1079)
Boonchalermvichian C., Wiwanitkit V.

Treatment of prostate cancer. (P. 283)
Sitawarin S., Voravud N.

Endoscopic hemostasis treatment for bleeding peptic ulcers. (P. 371)
Luangjaru S., Kladchareon N.

Multiple chemical sensitivities. (P. 537)
Buranatrevedh S.

Pneumonia in Intensive Care Unit. (P. 45)
Limthonghul C.

Intersting Alkaline Phosphatase isoenzymes. (P. 177)
Wiwanitkit V., Paridpokee N., Theerasaksilp S.

Nutritional support for cancer patients. (P. 409)
Tantimongkolsuk C., Voravud N.

Update in chronic heart failure medical therapies. (P. 637)
Siwamogsatham S, Vorasettakarnkij Y.

Injury to the epiphyseal plate. (P. 327)
Limpaphayom N.

Alcohol withdrawal: Syndrome and treatment. (P. 67)
Lalitanantpong D.

Wolbachia of arthropods and filarial nematodes: biology and applications. (P. 605)
Sungpradit S, Nuchprayoon S.

Anthelmintic drugs for the treatment of intestinal nematode infactions. (P. 63)
Supiyaphun C., Sitthichareonchai P.

Pestcide. (P. 43)
Moolla-or P.

Intrauterine growth retardation: current status. (P. 263)
Tannirandorn Y.

Antiphospholipid antibodies. (P. 341)
Rojnukarin P., Intragumtornchai T.

Strategies of Herpes simplex virus (HSV) immune evasion: Explanation for latency. (P. 477)
Bhattarakosol P., Sirilertpanrana S.

Postmenopausal osteoporosis: Recent advancement in bone biology study and diagnosis of osteoporosis. (P. 529)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

Prenatal sonographic screening for down syndrome. (P. 583)
Tannirandorn Y.

Postmenopausal osteoporosis: Current information in prevention and treatment by many options other than hormonal replacement therapy. (P. 645)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

Therapeutic hydration as a treatment for patient with renal disease. (P. 697)
Futrakul N.

Postmenopausal osteoporosis: Preogress in hormonal replacement therapy. (P. 751)
Taechakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U.

The pathophysiology and management of attention deficit hyperactivity disoder, an up date. (P. 39)
Techakasem P.

DNA replicating enzymes inhibitors: new targets for antimalarials. (P. 349)
Chavalitshewinkoon P.

Insulin like growth factor-I (IGF-I) in clinical. (P. 787)
Keelapang P.

Treatment of enterocutaneous fistula: an overview. (P. 129)
Vajrabukka T.

Chest physical therapy in children: present status and future trend. (P. 381)
Deerojanawong J.

Menopausal complaints. (P. 451)
Teachakraichana N., Limpaphayom K., Jaisamrarn U., Chompootweep S., Panyakhamlerd K., Chaikittisilpa S.

Application of hospital mortality rates in assessing quality of medical care of hospitals: concepts, reliability, and validity. (P. 607)
Sriratanaban J., Chiravisit M.

Renal Osteodystrophy. (P. 761)
Lelamali K., Eiam-Ong S.

Treatment of lupus nepritis. (P. 839)
Trakarnvanich T., Napathorn S.

Ultrasonographic diagnosis of hepatobiliary disease. (P. 305)
Vajragupta L.

Endothelium: normal physiology and related disorders. (P. 933)
Eiam-Ong S.

Familial Adenomatous Polyposis (FAP) (P. 663)
Kanjanasilp P., Sahakitrungruang C.

Botulism. (P. 811)
Charaschaisri W., Prueksanan W.

Current uses of Botulinum toxin in Ophthalmology (P. 695)
Hirunwiwatkul P.

Pathology of viral infection on rebal allograft. (P. 667)
Kittikowit W.

Magnesium in perioperative care. (P. 239)
Sindhvananda W.

Phantom limb pain. (P. 341)
Boonhong J.

The many faces of food allergy. (P. 501)
Chathcatee P.

Second cancer (Part II): second cances caused by some inportant primary cancers. (P. 571)
Kachonrattanadet P., Voravud N.

Statistical reviewing in Medical articles. (P. 753)
Hirunwiwatkul P.

Surgery in Colorectal liver metastasis (part I) . (P. 1003)
Sirichindakul B., Prichayudh S.

The role of Wolbachia in arthropods and filarial parasites. (P. 603)
Porksakorn C., Nuchprayoon S.

Quanlitative liver function assessment. (P. 697)
Wittayalertpanya S.

Cancer screening. (P. 989)
Tantimongkolsuk C., Voravud N.

Treatment of hyperthyroidism. (P. 49)
Poshyachinda M.

Benefit of antibiotic in preterm premature rupture of membranes. (P. 127)
Phupong V.

Hypercoagulable state in malignancy. (P. 199)
Sutheesophon J.

Beta blocker treatment in chronic congestive heart failure. (P. 785)
Prechawat S.

Ovulation induction. (P. 949)
Chotnopparatpattara P., Suwajanakorn S.

Management of hematuria. (P. 327)
Sethavonges W., Ratchanont S.

Conversation guidelines for improving quality of palliative care services in ICU. (P. 363)
Vejaratpimol K.

Cardiovascular complications in β-thalassemia patients. (P. 657)
Satitthummanid S, Uaprasert N.

Contrast enhanced magnetic resonance cholangiography (CE-MRC). (P. 211)
Ratasirayakorn P, Tanpowpong N.

Forensic aspects of injuries resulting from cardiopulmonary resuscitation. (P. 79)
Charaschaisri W.

Histaminergic neurotransmission and Tourette’s Syndrome. (P. 219)
Krusong K.

Impingement syndrome of the shoulder. (P. 343)
Apinun J, Kuptniratsaikul S.

Asian’s conservative attitudes toward sex and its impacts on women’s sexual practices and reproductive health. (P. 471)
Roomruangwong C, Epperson CN.

Clinical practice guideline for contrast media administration in diagnostic imaging. (P. 375)
Chaopathomkul B, Ruxrungtham K, Leelanukrom R, Avihingsanon Y, Khovidhunkit W, Sunthornyothin S, Rojvachiranonda N, Opanuraks J.

Canine heartworm (Dirofilaria immitis, Leidy) and risk of infection in human. (P. 625)
Tiawsirisup S.

The diagnosis and management of oral lichen planus. (P. 433)
Narongdej T.

Pulsed field gel electrophoresis. (P. 645)
Kamolvarin N.

Postoperative pain management. (P. 753)
Niruthisard S.

Role of tea in medicine. (P. 1005)
Tosukhowong P., Chaitachawong C., Itthipanichpong C.

Male sexual dysfunction. (P. 539)
Kongkanand A.

Immunodiagnosis of snake bite. (P. 549)
Hanvivatvong O.

Recent advances in antenatal dianosis. (P. 625)
Tannirandorn Y.

Sonographic screening method of down's syndrome in the second trimester. (P. 881)
Sukcharoen N.

Oral insulin. (P. 519)
Suwanwalaikorn S.

Osteocalcin - a new index of bone formation. (P. 677)
Kraisuwan S., Sridama V.

The infected vascular graft. (P. 751)
Sriussadaporn S.

Sepsis (sepsis syndrome) and septic shock. (P. 205)
Futrakul N., Charanreungthirakul V.

ระบาดวิทยาและการป้องกันโรคเอดส์ (P. 605)

Renovascular hypertension. (P. 55)
Trakarnvanich T., Etam-ong S.

Adjuvant therapy for rectal cancer. (P. 137)
Rojvachiranond N., Vajrabukka T., Lertsanguansinchai P., Voravud N.

Lesions of cerebellopontine angle. (P. 219)
Kasantikul V.

Trigeminovascular system: the nociceptive system of cranial vessels. (P. 299)
Srikiatkhachorn A.

Antibiotics in surgical patients. (P. 543)
Suksankaisorn A., Harnvanich M.

Advance in fetal surgery. (P. 57)
Wacharaprechanont T.

Acute confusional state (Delirium). (P. 143)
Larbboonsarp V.

Therapeutic implication of tumor biology in head and neck cancer. (P. 217)
Voravud N.

Technicon H: An automatic hematology analysis in medicine. (P. 585)
Charuruks N.

In situ hybridisation in medical oncology. (P. 1015)
Charuruks N.

Current international laboratory guidelines for diagnosis of diabetes mellitus. (P. 873)
Charuruks N.

Current surgical treatment of Idiopathic scoloosis. (P. 163)
Yingsakmongkol W., Gaines RW.

Abdominal pain in children. (P. 431)
Chomto S., Chongsrisawat V.

Snoring…curable. (P. 669)
Hirunwiwatkul P.

Intranasal corticosteroids. (P. 829)
Saengpanich S.

Minimally invasive surgery for knee artroplasty. (P. 925)
Tanavalee A.

Vaccine development and the application in EBV-associated diseases. (P. 57)
Pimtanothai N.

Health examination: Rationale, objective and determinants. (P. 167)
Lohsoonthorn V.

Chromosome analysis. (P. 247)
Tansatit M.

Homocysteine - associated disease. (P. 441)
Watchalotone N., Eiam-ong S.

Chemotherapy and rediation therapy for cervical cancer. (P. 811)
Chettletanaprasith T., Lertsanguansinchai P.

Laparoscopic colon and rectal surgery. (P. 897)
Sahakitrungruang C., Rojanasakul A.

Tobacco consumption: Policy and control. (P. 615)
Lohsoonthorn V.

Extrahepatic manifestation of chronic viral hepatitis. (P. 711)
Thong-ngam D.

Cancer Genetics. (P. 873)
Namkanisorn T., Voravud N.

From Papanicolaou classification to the (1991) Bethesda system. (P. 253)
Trivijitsilp P., Trirattanachart S., Tantayaporn K., Niruthisard S.

Relationship of obstructive sleep apnea and metabolic syndrome. (P. 367)
Chirakalwasan N.

Acromioclavicular joint injury. (P. 359)
Tanpowpong T.

Cancer risk from pediatric diagnostic radiology; should we be concerned ?. (P. 621)
Trinavarat P, Manaphol S, Yimpraphan N, Assawakulkamnurd S.

Effects of polycystic ovary syndrome on female reproduction. (P. 277)
Sirayapiwat P.

Hypertension in the young. (P. 487)
Chanakul A, Deekajorndech T.

Interleukins. (P. 63)
Tatiyakavee K., Poovorawan Y., Mongkolkumnuanket P., Chumdermpadetsuk S.

Management of generalized seizures in children. (P. 241)
Phancharoen S.

Omeprazole. (P. 415)
Ittipanichpong C.

Quality control serum in clinical laboratories. (P. 735)
Werawatgoompa S.

Liver transplantation. (P. 469)
Sangsubhan C., Sriwatanawongsa V., Dhitavat V., Tangrayoon T., Rajatapiti B., Borirakchanyawat V.

Hormonal syndromes relating to tumors with particular reference to nonendocrine neoplasms: Review of literature. (P. 671)
Shuangshoti S.

Intrauterine growth retarsation. (P. 909)
Snidvongs W., Charoenvidhya D., Tannirandorn Y., Thaithumyanon P.

Immunoperoxidase staining techniques for antigens and antibodies detection, and theis clinical application. (P. 1105)
Tirawatnpong S.

Nosocomial pneumonia. (P. 61)
Wongtim S.

Hormonal levels and menopausal syndrome in natural menopause. (P. 139)
Theppisai H., Theppisai U.

Parathyroid function test. (P. 309)
Sridama V., Sritipayawan S.

Aplastic anemia and pregnancy. (P. 391)
Snidvongs W., Virutamamsen P., Piyaman S., Pruksananonda K.

Low osmolality contrast media. (P. 455)
Lerdlum S., Suwanwela N.

Chronic lung disese in Children. (P. 695)
Prapphal N.

Neurophysiology of the elderly. (P. 801)
Sudsuang R., Somboonwong J.

Compylobacter pylori associates gastritis. (P. 865)
Bodhidatta L., Wongsrichanalai J.

Management of the bone marrow transplant recipient. (P. 63)
Intracumtornchai T.

Modulation of body weight by medical therapy. (P. 153)
Sridama V., Agprudyakul S., Boonsawat W., Jitapunkul S.

Spasticity. (P. 311)
Srikkiatkachon A., Phanthumchinda K.

Cervical intraepithelial neoplasia. (P. 383)
Niruthisard S.

Marine fish oils. (P. 473)
Pattanaunglul S., Tangphao O., Sridama V.

Markers of tumores of the nervous system. (P. 713)
Kasantikul V.

Therapeutic approach of Wilms' tumor. (P. 789)
Singhapakdi S.

Clinical application of doppler ultrasound in obstetries. (P. 303)
Tannirandorn Y.

Pharmacological treatment of psychiatric disorders in children and adolescents. (P. 395)
Trangkasombat U.

Trend of modern cataract surgery. (P. 463)
Tayanithi P.

Platelet, serotonin and migraine. (P. 605)
Srikiatkhachorn A.

Pulmonary hypertension in children. (P. 853)
Chotvittayatarakorn P.

Pathogeenesis of various forms of glomerulonephritides and the missing link in the therapeutic approach. (P. 51)
Futrakul P., Panichpun S., Futrakul N., Pochanugool C., Opasthirakul S.

Papillary meningiomas: personal experience and review of literature. (P. 133)
Shuangshoti S.

Current management of esophageal cancer. (P. 693)
Chutakorn A., Chatamra K.

Multiple sclerosis in Thailand. (P. 411)
Shuangshoti Sh.

Theoretical and therapeutic advanced in amyotrophic lateral sclerosis. (P. 503)
Israsena N.

Cytochrome P 450 enzyme: its clinical role in drug interactions. (P. 73)
Ujjin P., Satarug S.

Histopathological aspects of Helicobacter pylori infection. (P. 427)
Taweevisit M., Assanasen T.

Ropivacaine: a update in clinical use. (P. 347)
Ultchaswadi P., Rodanant O., Nirudthisard S.

What's new in 'Painless Labor' (P. 453)
Rosanant O.

Current management of hepatorenal syndrome. (P. 379)
Norrasetwanich N, Dhissayakamol O, Wongchanayuth A, Chompoopan S, Treeprasertsuk S.

Surgical experience in spondylolisthesis. (P. 169)
Tienboon P.

Problems relating to anatomy of subdural space and pathology of subdural hemorrhage: a review. (P. 335)
Shuangshoti S.

Brain transplants. (P. 495)
Chentanez V., Chentanez T.

Human papilloma virus infeactions and their association with intraepithelial neoplasia and squamous cell carcinoma of the female genital tract: a review. (P. 919)
Wajanawisit W.

Mental health of the handicapped child. (P. 1001)
Su-am-pun U.

In vitro applications of 1H and 31P NMR spectrometer for biological science research. (P. 75)
Chinayon S.

Current trend in management of prolactinoma. (P. 181)
Pattanaungkul S., Sridama V.

Study of the association of the Human Leucocyte Antigen (HLA) in Thai Patients. (P. 273)
Charoenwonse P.

Neurophysiology of Micturition and incontinence. (P. 841)
Sudsuang R., Chomdej B.

Invasive procedures for prenatal diagnosis. (P. 227)
Tannirandorn Y.

Transthyretin: review of the literature. (P. 637)
Shuangshoti S.

Acute facial paralysis. (P. 961)
Supiyaphun P., Sastarasadhic V.

Methanol: a report of 3 autopsy cases. (P. 231)
Moollaor P.

Recent advance in the treatment of acute nonlymphocytic leukemia. (P. 801)
Intracumtornchai T.

Conjoined twins. (P. 965)
Chittmittrapap S.

Fetal echocardiography: obstetric application. (P. 705)
Uerpairojkit B., Charoenvidhya D., Witoonpanich P., Phaosavasdi S.

In utero hematopoietic stem cell transplantation. (P. 673)
Tanawattanacharoen S.

Hematopoietic growth factors in clinical oncology. (P. 845)
Voravud N., Charuruks N.

Pulmonary defense mechanism. (P. 573)
Wongthim S.

Minimum basic requirments and the quality of life. (P. 821)
Dhanamun B.

The aftermath of divorce. (P. 379)
Trangkasombat U.

Prevaccination screening and interpretation of hepatitis B virus markers. (P. 587)
Poovorawan Y., Pongpunlert W., Chumdermpadetsuk S.

Treatment of ovarian cancer: the state of the art. (P. 713)
Tresukosol D.

Childhood tuberculosis: Radiologic manifestations (P. 519)
รศ.พญ. สุดี ชมเดช

FNA Biopsy of superficial and palpable lesion (P. 520)
David V.Kon

Advanced developments in diagnostic molecular pathology (P. 521)
David V.Kon

Quality and performance improvement plan for clinical laboratory and pathology (P. 522)
Patrawadee Duangjak

Effect of abdominal and pelvic floor muscles training and breathing exercise during the third trimester of pregnancy (P. 525)
นางเพ็ญนิดา ไชยสายัณห์

Effect of hyperbaric oxygenation on lactate concentration after muscular fatigue from exercise in healthy male: study in 60 naval cadets (P. 526)
ร.อ. หญิงนันทพร เอกตาแสง

Laparoscopic colposuspension in the treatment of genuine strees incontinence at King Chulalongkorn Memorial Hospital: 2 year follow up (P. 527)
ผศ.นพ. สุวิทย์ บุณยเวชชีวิน

Gasless laparoscopy using Chulalongkorn Rectus Shealth Lifting Device (Chula lift): The first experience (P. 528)
ผศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

Tension-free vaginal tape: The new treatment of female urinary stress incontinence (P. 529)
ผศ.นพ. สุวิทย์ บุณยเวชชีวิน

Laparoscopic presacral neurectomy in the treatment of chronic pelvic pain: Chulalongkorn (P. 530)
ผศ.นพ. วิรัช วิศวสุขมงคล

Modern Medicine

Incidence of hyperthyroidism among in-patients with atrial fibrillation. (P. 601)
Chanyavanich P, Polamaung W.

Efficacy of combined treatment between lime powder and curcumin supplementation on reduction of superficial bladder cancer recurrence: A preliminary ramdomized controlled trial. (P. 199)
Wayakkanont U., Opanuraks J., Kittikowit W., Pitiporn S., Chaisawasdi S., Boola C., Tosukhowong P.

Development of Children’s Sleep Habit Questionnaire Thai version. (P. 297)
Disayawanwat P. Pityaratstian N.

Self-esteem and associated factors among Thai female patients at Infertility Clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 413)
Miadthaisong O, Roomruangwong C, Rungruxsirivorn T.

Millennial employees’ work-life balance and associated factors. (P. 509)
Ratanachina J, Rattananupong T, Sithisarankul P.

Work stress and stress reduction behaviors of pharmaceutical sale representatives of international pharmaceutical company in Bangkok. (P. 47)
Titachote K, Kalayasiri R.

Quality of life in chronic low back pain patients from orthopedic disease. (P. 419)
Lertthongthai C, Nimnuan C.

Need for cognition of first year students at Chulalongkorn University. (P. 525)
Asayaporn P, Nimnuan C.

A study of acupressure on range of knee joint movement in osteoarthritis. (P. 615)
Thanerat T, WarongChayakul C, Phakaihran W, Ahsavachutitumrong B, Ploysap S, Paangsrivinig K, Jittakoat Y, Trenchai S, Nithikathkul C, Somana R.

Social supports for methamphetamine users treated as in- patients at Thanyarak Institute. (P. 723)
Denduangboripant N, Kalayasiri R.

The 6-min walk test and quality of life in heart patients participated cardiac rehabilitation clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 731)
Rodphothong P. Rangkra S. Pasanam J.

Anxiety in the second year medical students in academic year 2008, Faculty of medicine, Chulalongkorn University. (P. 215)
Tanawatsugga A., Nivataphand R., Siriboon S.

Control materials for urine pregnancy test from collected know positive samples. (P. 45)
Ekawong P., Meeseng P., Thaisamsan M., Bangpra C., Wiwanitkit V.

Osteoradionecrosis of jaws in irradiated patients related to Hyperbaric oxygen therapy. (P. 425)
Unwerawattana W.

Current management of varicose veins. (P. 477)
Weerayutthasilp W., Chulakadabba A.

The development of a patient satisfaction with quality of nursing care questionnaire. (P. 617)
Cheevakasemsook A., Yunibland J.

Human embryonic stem cell and therapeutic cloning. (P. 673)
Kiatpongsan S., Pruksananonda K., Virutamasen P.

Management of solitary thyroid nodule. (P. 191)
Vajrabukka T., Sapasiraporn W.

Imiquimod: new immunomodulatory drug. (P. 325)
Wiwanitkit V.

Diabetes tratment with inhale and oral insulin. (P. 407)
Ratanapanich W., Vongthavaravat V.

Effects of Thai traditional massage to anxiety, depression and pain level of patients with myofaxcial pain syndrome at the Clinic of Applied Thai Traditional Medicine, Faculty of Medicine, Thammasart Univerity. (P. 313)
Naewboot J. Kanchanatawan B.

Maternal attachment in their early childhood and in their motherhood at Child Psychiatric Out-patient Unit of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 73)
Kaewpoonsri C, Chandarasiri P.

Stress and associated factors among caregivers of chronic kidney disease patients at Department of Medicine, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 425)
Penlap N, Rungnirundorn T.

Depression and violent behavior of schizophrenic patients and forensic schizophrenic patients at Galya Rajanagarindra Institute. (P. 641)
Namsoot J, Nimnuan C.

Effect of information provision program by applying the health belief model on medication adherence in patients with glaucoma. (P. 169)
Rattanamanie W, Preechawong S, Tantisevi V.

Loss experiences of spouses after dying of terminally ill patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 185)
Sathianphattharanan R, Lueboonthavatchai P, Dangdomyouth P.

Quality of life of displaced persons from fighting under registration of MOI and UNHCR at Mae La Temporary Shelter Thasongyang District, Tak Province. (P. 63)
Suriyos C, Kanchanatawan B.

Factors associated with perception of quality of care in cancer patients during hospitalization. (P. 523)
Kanrat K, Pongthavornkamol K, Wattanakitkrileart D.

Attitude of being peers of autistic students in integration classroom at a primary school. (P. 301)
Atipanyawong K, SIriboon S, Nimnuan C.

Stress in undergraduate students of the Faculty of Architecture, Chulalongkorn University. (P. 539)
Wongthai P, Nimnuan C.

Self-concept, problem-solving and aggressive behavior of college students in Bangkok Metropolis. (P. 61)
Jernsawag J, Sughondhabirom A.

Comparison of pulmonary function between female students wearing untight and tight student uniforms. (P. 433)
Boonyarom O, Chuataharn J, Khaysuwan R, Wongyord A, Somthavil S, Weerapun O.

Development of abdominal exercise machine. (P. 537)
Boonyarom O, Jansrikhot N, Somwan B, Saiyat S, Somthavil S, Sangphong R.

Effect of kinesio taping combined with stretching on heel pain and foot functional ability in persons with plantar fasciitis: a preliminary study. (P. 61)
Yamsri C, Pensri P, Janwattanakul P, Boonyong S, Romsai W, Rattanapongbundit N.

Use of health care services of children with autism at Yuwaprasart Waithayopathum Child Psychiatric Hospital. (P. 625)
Wichaikam D, Wacharasindhu A.

Stress and burdens in parents of children who came to Child Psychiatric Clinic of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 737)
Thongchit S, Trangkasombat U.

Happiness and related factors of managing directors in industrial plants in Bangkok. (P. 55)
Wattanasup J, Kalayasiri R.

Severity of methamphetamine relapses of individuals receiving substance-dependency treatment at Thanyarak Institute. (P. 153)
Jitpong W, Verachai V, Kalayasiri R.

Anxiety about job application in senior undergraduate students. (P. 367)
Ua-ariyapanichkul P, Nimnuan C.

Effects of traditional Thai boxing exercise program on physical performance in elderly Thai subjects: A pilot study. (P. 745)
Srisamai T. Nakmareong S. Yonglitthipagon P. Siritaratiwat W. Auvichayapat P. Sawanyawisuth K. Janyacharoen T.

Knowledged, attitude, and clinical teaching performamce to bursing students of nurses in private hospitals through nursing preceptor system with one-toone ratio apporach. (P. 529)
Numfone N., Cheevakasemsook A., Wuttiwat N.

A study of decomposition fluid volume in thoracic cavities of decomposed bodies. (P. 139)
Traithepchanapai P., Chutivongse P.

Prevalence of mild cognitive impairment and related factors in HIV-infected adult patients at Sexually Transmitted Disease Clinic and Immunology Clinic of King Chulalongkorn Momorial Hospital. (P. 231)
Dangputtanapong P., Tangwongsechai S.

Malaria parasite: Genomics, biochemistry and drug target for antimalarial development. (P. 127)
Krungkrai J., Krungkrai S.

Attitude and satisfaction towards usage of internet network of third-year medical students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 199)
Plainpairoj C.

Effects of computer program for decision support on problem solving abilities in nusing patients with head injury of professional nurse at an Emergency Unit. (P. 431)
Butrobol S., Jirapaet V.

A study of the outcomes of recovery of facial palsy after physical therapy program. (P. 581)
Luekajornchai C., Chaiwanichsiri D.

Hepatitis B immunization in healthcare workers. (P. 103)
Chumchod C.

Diabetic foot care: prevention of lower extremity amputation. (P. 173)
Janchai S.

Medically unexplained physical symptoms in general practice. (P. 303)
Jarernswan P., Nimnuan C.

การสร้างมาตราฐานการปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม (P. 639)
พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

Analysis of customer costs for laboratory investigations. (P. 809)
Wiwanitkit V.

Efficacy of pain conrol using Diflunisal high dose, around the clock compare with Paracetamol for Bassini's herniorrhaphy patients. (P. 129)
Navicharern P., Thitichoterattana V.

Mental health and post-traumatic stress symptoms related to combat in soldiers at Phramongkutklao Hospital. (P. 329)
Penglong K. Lalitanantpong D.

Stress of students of the Institute of Legal Education Thai Bar Association. (P. 85)
Thawonyutorn C, Kalayasiri R.

Volunteer motivation, personality and related factors among volunteers of Department of Probation, Bangkok. (P. 439)
Muangmaithong T, Buathong N.

Stress and stress management behaviors of insured persons in case of unemployment at Social Security Office in Bangkok. (P. 655)
Panyayonk P, Suppapitiporn S.

Effects of rabbit-assisted therapy on self-esteem, depression and happiness of abused children. (P. 185)
Tantipisitkul K, Pityaratstian N.

A pilot study of the effect of progressive muscle relaxation on smoking craving in psychiatric patients. (P. 201)
Chamchoy K, Kalayasiri R.

A study of self-esteem and risk behaviors to HIV of inmates in prison with therapeutic community program in Northeastern region of Thailand. (P. 75)
Sa-ardeam S, Sukhontapirom Na Pattalung A.

Self-esteem and related factors of children with attention deficit hyperactivity disorder at Child Psychiatric Unit of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 535)
Khemjinda T, Wacharasindhu A.

Risk factors to acute shunt occlusion in infants aged less than three months with congenital cyanotic heart disease after modified Blalock-Taussig shunt operation at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 73)
La-orkhun V, Pongpittayut S, Lertsapcharoen P.

Sensitivity and specificity of hand elevation test for carpal tunnel syndrome. (P. 223)
Setthamongkol K, Panyasriwanit S.

Quality of life of single parents in Bangkok: A case study of Thai single parent, Family Network Foundation. (P. 181)
Srisopa P, Kanchanatawan B.

Differences of Developments of children age 1 - 5 years in Bangkok vs. North Region of Thailand. (P. 313)
Somboonmee N, Wacharasindhu A.

Safety and effectiveness of immediately and delayed sequential bilateral phacoemulsification. (P. 413)
Suthanaseriporn N, Dejboontaweesuk N, Songborassamee N, Tangchitcharoen N, Kiriyapong N, Leeratanakachorn N, Zungsontiporn N, Lohawijarn T, Surawattanawong T, Songsakulrungrueng T, Rasriplang T, Mahasaksiri T, Tulvatana W.

Child and adolescent psychiatrists and residents in Thailand utilizing the practice of psychostimulant drug holidays in children with ADHD. (P. 555)
Klomchan T, Pityaratstian N.

Psychostimulant drug holidays for children with attention deficit hyperactive disorder prescribed by Developmental and Behavioral Pediatricians in Thailand. (P. 675)
Preechawuttidech S, Wittayasai W.

Results of ‘varieties of ideas and happy days project’ for anger management in grade 2 secondary school students, Nareerat School, Phrae Province. (P. 77)
Thika S, Chandarasiri P.

Prevalence of anxiety and associated factors in grade five students in Bangkok. (P. 297)
Masaard K, Watcharasintu A.

Resilience quotient and related factors of papers industrial employees in Nakhon Pathom Province. (P. 443)
Tammakran N, Kanchanatawan B.

Depression loneliness and self-esteem of the elderly in Bangkae Home and private homes for the aged in Bangkok. (P. 545)
Promjun T, Suppapitiporn S.

Quality of Life of Registered Nurses in Private International Hospital. (P. 79)
Toojinda K, Suppapitiporn S.

Prevalence and associated factors of antenatal depression among fathers at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 515)
Rutchanapagit S, Roomruangwong C.

Social skills of youth who play online game at internet cafe′ in Bangkok metropolis. (P. 639)
Raksriaksorn P, Pityaratstian N.

Effect of therapeutic arts in the elderly with mild to moderate depression. (P. 751)
Intamuen N, Suppapitiporn S.

Quality of life of pregnant women who decide to terminate their pregnancy. (P. 65)
Rattanaprasop N, Nimnuan C.

A study of bacteria in autopsy room at Chulalongkorn Forensic Center, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 171)
Thepsitthar G, Hoonwijit U, ChatsuwanT, Nilgate S.

Radiographic analysis of elbow size. (P. 273)
Sukcharoenyingyong S, Tienboon P, Itiravivong P, Tangpornprasert P, Virulsri C, Tansatit T.

Interests in medical specialties, personalities and correlated factors in choosing future training of sixth year medical students, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 381)
Kaewyod T, Kanchanatawan B.

The association between thiopurine s-methyltransferase *3C polymorphism and azathioprine induced myelosuppression in Thai patients with systemic lupus erythematosus. (P. 489)
Kongpunvijit J, Avihingsanon Y, Hirankarn N, Vannaprasaht S, Wongchinsri J.

Quality time in family of junior high school students in Bangkok Metropolitan’s schools. (P. 619)
Vasupanrajit A, Kalayasiri R.

The effect of sit-to-stand and imagined sit-to-stand on the electroencephalograms features of healthy elderly. (P. 757)
Somthavil S. Srisupornkornkool K. Rassameejan S. Boonyarom O.

Quality of life and depression in breast cancer patients after surgery in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 205)
Malarat P., Pityaratstian N.

The incidents of complications from central line placement in pediatric patient under general anesthesia. (P. 291)
Panchim N., Ahunta A., Ngamprasertwong P.

Anxiety in caregivers of patients with schizophrenia during admission at the Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. (P. 379)
Chiangkhaek O., Nimnuan C.

Quality of sleep among Intensive Care Unit Nurses in Thailand. (P. 465)
Tupsangsee J., Jiamjarasrangsi W., Tangwongchai S.

Implementation result of the ''Walk fast'' learning station in the Civil Workers Heart Health Promotion project. (P. 143)
Tongkam S., Thitilertdecha P., Piriyajarukul A., Sangwatanaroj S., Jiamjarasrangsi W.

Criminal behavior with history of addictive substance of male offenders at juvenile training school. (P. 413)
Kaewkaewpan W., Sughondhabirom Na Pattalung A.

Prevalence of depression of girls in Thanyaporn Foster Home. (P. 519)
Srithong R., Kasantikul D., Prachuabmoh V.

Impact of Hospital autonomization on health service arrangement of a public hospital. (P. 349)
Sopha D.

Anesthesia for ambulatory surgery. (P. 55)
Uerpairojkit K.

Database of autopsy in Forensic Medicine Department of KhonKaen university from 1998 to 2002. (P. 767)
Boonluk S.

Management of premature rupture of membranes. (P. 59)
Phupong V.

Pharmacoeconomics. (P. 123)
Poonsrisawat J.

Managements of the infertile couple. (P. 193)
Sereepapong W.

Epidemiology of occupationally acquired tuberculosis in healthcare workers. (P. 353)
Jaimjarasrangsi W.

Pain perception towards venipuncture and pratical methods for relieving pain. (P. 515)
Wiwanitkit V., Intaratut P.

Macro creatine kinase. (P. 601)
Wiwanitkit V., Intaratut P.

Secondary cancer from primary cancer treatment-I: Risk assessment and overview. (P. 1093)
Kachonrattanadet P., Voravud N.

Laboratory medicine aspects in oncology. (P. 307)
Wiwanitkit V., Sutheesophon J.

Sport competition: From match to match: what's the role of medicine? (P. 383)
Wiwanitkit V.

Perineal canal. (P. 547)
Chatwiriyacharoen W.

Screening for colorectal carcinoma. (P. 59)
Rojanasakul A.

Analysis of relationship between Chulalongkorn University, Faculty of medicine Teachers' 1990-97 academic articles and personal data. (P. 427)
Chievnavin P., Rerkpinay P., Jaisumran U., Rojvachiranonda N., Wongsupha W., Sinkeree S.

Factors associated with preferences for place of terminal care and of death among cancer patients in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 355)
Kosolnakorn P.

Production of a new anti-M monoclonal reagent using human hybridoma technology . (P. )
Boonhai S, Aiemumpron K, Tingtoy U.

Stress and related - factors of the first-year undergraduate students of Chulalongkorn University. (P. 455)
Khanthakhuarn N, Rungnirundorn T.

Occupation stress and personality among registered nurses of a private hospital. (P. 667)
Maneerung M, Bauthong N.

Psychosocial and environmental problems and need assessment of pregnant adolescents: A case study approach at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 199)
Yoosuk Y, Chandarasiri P.

Prevalence of sexual experience and associated factors of sexual debut among female vocational students in Nonthaburi. (P. 215)
Sara N, Roomruangwong C.

Effect of information and emotional support on anxiety among caregivers of patients with brain tumor. (P. 91)
Buranasrikul V, laorujisawat P.

Job burnout and problem coping strategies among employees of Government Pharmaceutical Organization. (P. 545)
Ninsanguandecha S, Buathong N.

Prevalence and risk factors of low back pain among nurses at King Chulalongkorn Memorial Hospital, Thai Red Cross Society. (P. 87)
Pimarn R, Wongmatikul V.

Prevalence of anxiety and depressive symptoms in home-care stroke patients effected on motor recovery and functional ability. (P. 233)
Jitpugdee W. Suntibenchakul S. Piravej K.

Postpartum depression teenage mothers: A study at Department of Medical Services, Sirindhorn Hospital, Bangkok. (P. 195)
Phummanee N, Roomruangwong C.

Social interaction of students with blindness and normal students, teachers, and other personnel in secondary school with mainstreaming education. (P. 325)
Chongworakul K, Pityaratstian N, Siriboon S.

Student e-learning Behavior of Faculty of Medicine Chulalongkorn University. (P. 429)
Nujankaew N, Lertkhachonsuk R.

Effects of modified B.A.S.E. program on the change of behaviors in preschool children. (P. 571)
Sujarit W, Chandarasiri P.

Prevalence and associated factors of anxiety and depression in colorectal cancer colostomy patients at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 691)
Piputphon W, Hemrungrojn S.

Stress, personality, and their related factors of stress among female bus drivers of Bangkok Mass Transit Authority. (P. 87)
Mekrangsiman W, Lalitanantpong D.

Attitude towards sexuality of HIV adolescents at The Thai Red Cross AIDS Research Center. (P. 309)
Lakhonphon S, Laurujisawat P, Lbibboon S.

Adjustment of first year medical students in Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 457)
Sreewattanawanit N, Pityaratstian N.

Body image and its associated factors in patients with breast cancer with mastectomy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 563)
Cheewabantherng C, Roomruangwong C.

Factors related to depression in elderly monks in Bangkok Metropolis. (P. 93)
Sriwilas T, Thavichachat N.

Effects of neuromuscular electrical stimulation with or without resistance training on the strength of the thigh muscle in healthy males. (P. 529)
Pinithsathil V, Sanguanrungsirikul S, Suwanasri C.

Marital satisfaction and associated factors among female patients at Infertility Clinic of King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 653)
Srimuang J, Roomruangwong C.

The validity and reliability of the Proactive Coping Inventory (PCI): Thai version. (P. 765)
Tatha O, Laurujisawat P, Greenglass E.

Pupil sizes of bodies with variant post-mortem intervals. (P. 77)
Sinpajakpon P, Vongpaisarnsin K.

Mental health problems of new Thai army recruits in Phra Mongkutklao Hospital. (P. 181)
Khantong P, Nimnuan C.

Stress and associated factors among Ruamkatanyu rescue workers in Bangkok Mmetropolis. (P. 283)
Somboon P, Roomruangwong C.

Mental health problem of older persons in Ban Bang Khae Social Welfare Development Center for Older Persons. (P. 399)
Kochsiripong P, Suppapitiporn S.

Incidence of injuries and sport specific physical fitness of Thai national women’s rugby sevens players. (P. 505)
Choochate K, Chaiwanichsiri D, Sanguanrungsirikul S.

Change in cell viability, reactive oxygen species production and oxidative stress in older patients with coronary heart disease under going lifestyle management program. (P. 81)
Saengsiri A, Wunsuwan R, Srimahachota S, Boonyaratavej S, Tanechpongtamb W, Tosukhowong P.

Perception toward hand washing among caregivers in Thai household with influenza infected child, Bangkok, Thailand: A qualitative study. (P. 177)
Kaewchana S, Somrongthong R, Lertmaharit S.

Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) diagnosed by controlled attenuation parameter with transient elastography in subjects with and without metabolic syndrome. (P. 483)
Vanduangden K, Chaiteerakij R, Thanapirom K, Sonsiri K, Treeprasertsuk S.

Adjustment problems of first year medical students. (P. 631)
Arpornkul N, Suppapitiporn S.

High oxidative stress and decrease of mitochondrial DNA copies in musculoskeletal tumors. (P. 771)
Tanpaisankit M. Hongsaprabhas C. Charoenlap C. Honsawek S.

การพัฒนาแบบสอบถามออนไลน์สำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมการเรียนรู้ไอทีทางการแพทย์ (P. 315)
โชคชัย เปลี่ยนไพโรจน์

Prevalence of anxiety and depression and related factors in breast cancer patients receiving chemotherapy. (P. 427)
Jobsubin J., Thavichachart N.

Stress of sale representatives of international companies in Bangkok area. (P. 531)
Swangjang J., Hemrungrojn S.

Study the reuse of polyyethylene tubing for packaging in the process of EO gas sterilization and the technique of opening the package related to the bacterial contamination. (P. 855)
Aseksakul U., Nunthapisud P., Hrimpent K., Wattanaumpai S.

Urinary stone: An experience at Kyoto University Hospital. (P. 327)
Aegukkatajit S.

A preanesthetic survey of patients' knowledge regarding anesthesia in hospital accreditation program. (P. 257)
Muangmingsuk V., Rodanant O., Charuluxananan S., Kyokong O., Somboonviboon W., Rugchat A.

The rehabilitation in traumatic brian injury. (P. 355)
Sukonthamarn K.

Nitric Oxide: a mediator in the gastrointestinal tract. (P. 511)
Thong - Ngam D.

Group B streptococcus infection on pregnancy. (P. 597)
Sripituk W., Chotnopparatpattara P., Chaithongwongwattana S., Limpongsanuruk S.

Comparison of the effectiveness of lecture and problem based learning program. (P. 763)
Boonhong J.

Atosiban: a new tocolytic drug. (P. 625)
Phupong V.

Benign and malignant mesothelioma. (P. 713)
Jatupparisuthi C., Kawkitinarong K., Voravud N.

Multiple Endocrine Neoplasias. (P. 1005)
Jatupanrisuthi J., Voravud N.

Adverse effects of computer in modern medicine. (P. 61)
Wiwanitkit V., Agthong S., Mongkolprasit N.

Rhodococcus equi; the easily overlooked opportunistic organism in the AIDS ear. (P. 137)
Boonvhalermvichian C., Wiwanitkit V.

Velopharyngeal insufficiency: Effect to speech. (P. 211)
Sutantawibon P.

Right-sided diverticulitis: a not uncommon condition. (P. 801)
Treeprasertsuk S., Thong-ngam D.

Prophylactic antibiotics in acute appendicitis in IMF era: Is antibiotic for anaerobes necessary? (P. 963)
Manasnayakorn S., Rajatapiti P., Tanprayoon T., Chatamra K., Sangsubhan C., Kitisin P.

Prevalence and related factors of pregnant women received second hand smoke during pregnancy. (P. 689)
Ouiyanukoon P, Kalayasiri R.

Effect of rabbit-assisted therapy on self - esteem, depression and happiness of orphans at Rajvithi Home for Girls. (P. 211)
Jarussri P, Pityaratstian N.

The comparative study of self-esteem and achievement motivation between vocational training school and high school. (P. 231)
Sarndhong K, Pittarattanasatian N.

Prevalence of depression and conduct behaviors for adolescents (10 - 15 years old), at Rajvithi Home for Girls. (P. 103)
Kongpet S, Suntibenchakul S.

Depression after childbirth among mothers with obstetric complications in King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 561)
Youngdee K, Roomruangwong C.

Quality of life and preparation for quality aging, Society of Registered Nurses of private hospital, Bangkok Metropolis. (P. 103)
Tipwong N, Suppapitiporn S.

Prevalence of nomophobia among Thai undergraduate students using smartphones in public university. (P. 249)
Shewarat P, Sarunya H, Napakkawat B, Thanapoom R.

Sex assignment, gender identity and gender roles in patients with ambiguous genitalia at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 373)
Kirdchok P, Chandarasiri P, Sahakitrungruang T.

Work happiness of Thai commercial pilots. (P. 207)
Phansuea P, Nimnuan C.

Stress in high school students in Bangkok being tutored for national admission examination. (P. 445)
Palirat K, Pityaratstian N.

Behavioral problems of tutoring behaviors in senior primary school students in Bangkok. (P. 587)
Natsanga N, Chandarasiri P.

A study of social support and adaptation of autistic children’s mothers at Outpatient Department, Rajanukul Institute. (P. 703)
Nimbute S, Wacharasindhu A.

Self-awareness, coping strategies and related factors among patients attending substance treatment program. (P. 327)
Kulkansawat P, Sughondhabirom A.

Development of chair walker and leg-exercise machine. (P. 673)
Boonyarom O, Chankaenthong P, Lersatitrung N, Somthavil S, Sangphong R, Kongsuk J.

Reliability and validity of International Personality Item Pool- Thai version (IPIP-Thai). (P. 107)
Jatupornphan J, Nimnuan C.

Stress level and related factors in parents of autistic children at Outpatient Department, Rajanukul Institute. (P. 223)
Phanthaphak D, Chandarasiri P.

Mental health status of outpatients of Thai traditional medicine and alternative medicine at Chao Phya Abhaibhubejhr Hospital. (P. 541)
Kongthongmaneeroj S, Suppapitiporn S.

The efficacy of dermal extracted – bone powder scaffold on the healing of rat ‘s calvarial bone defects. (P. 87)
Hanworawong A, Bunaprasert T.

Stress and associated factors among teachers who teach learning disabled kindergartners and elementary students in schools under supervision of the Office of Private Education Commission. (P. 227)
Benyasri C, Roomruangwong C.

Quality of life among Ruamkatanyu rescue workers in Bangkok Metropolis. (P. 489)
Worakul P, Roomruangwong C.

Anxiety and depression in stroke patients at the Thai Red Cross Rehabilitation Center. (P. 603)
Taveemanoon S, Sukonthamarn K.

Effect of the art therapy on self-esteem of male substance dependent patients at Thanyarak Institute. (P. 517)
Loysongkroa R, Worakul P.

Depression and on-line game playing behaviors of high school students in Bangkok Metropolitan Area. (P. 391)
Satarpontanasin T, Kasantikul D.

Molecular identification of maggots captured from forensic cases. (P. 637)
Preativatanyou K, Eakachaiworrawut N, Chutivongse P, Sirisup N, Siriyasatien P.

Alterations of relative telomere length and mitochondrial DNA copy number from ligamentum flavum-derived cells in lumbar spinal stenosis : Pilot study. (P. 497)
Dechsupa S, Singhatanadgige W, Limthongkul W, Yingsakmongkol W, Ittipanichpong T, Honsawek S.

Motivation to study medicine of medical students at Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 647)
Lawanont N, Pityaratstian N, Phativarakorn P.

Mental health status and associated factors in first year undergraduate students. (P. 783)
Iamwattanaseri N. Vorakul P. Roomruangwong C.

Blood components in laboratory medicine. (P. 451)
Wiwanitkit V.

การจัดยาสำรองบนหอผู้ป่วยโดยการสรุปรวมใบสั่งยาเปรียบเทียบกับการจัดยาทีละใบสั่งยา (P. 335)
นิสา เลาหพจนารถ, เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ

Emotional intelligence of vocaltional students in Bangkok metropolis. (P. 441)
Komonphan N., Pityaratstian N., Darathong I.

Quality of life of students living in dormitories of Chulalongkorn University. (P. 545)
Anghao W., Nimnuan C.

Health care workers and occupational exposures to blood and/or secreta of patients. Risk and prevention of Hepatitis-B virus, Hepatitis-C virus and Human immunodeficiency virus infection. (P. 73)
Hiransuthikul N.

Validity and reliability of self-reported weight and height of adolescents in Chiang Mai. (P. 157)
Tienboon P., Kittikunakorn C.

Mediastinal tumors and the 10 year experience at Chulalongkorn Hospital. (P. 233)
Srisomboon C., Ongcharit P., Singhathanatgit S., benjacholamas V., Luengtaveeboon K., Watanapat S.

A study rate of using injured person examination reports of Chulalongkorn Hospital by inquiry officers. (P. 601)
Watanakajorn T., Vatjanapukka V.

Update metallic alloy in Othopaedics. (P. 183)
Kuptniratsaikul S., Tajapongvorachai T., Itiravivonf P.

Diversity of patients and outcome in Surgical Intensive Care Unit, King Chulalongkorn memorial Hospital: a preliminary report. (P. 269)
Seiprachittichai P., Chatrkaw P., Udompornwiwat D., Satirasethavee S., Werawatganon T., Bunburaphong P.

Evaluation of attitudes chaning in 5th year medical students, after clinical clerkship of the Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 685)
Sindhvanada W., Kyokong O., Surapong K., Charuluxananan S.

The contamination of aflatoxin in food products. (P. 843)
Waenlor W., Wiwanitkit V.

Study of soil contamination with geohelminths in a rural Karen village, Nahongtai. (P. 941)
Waenlor W., Wiwanitkit V., Suyaphan A.

Intruterine insemination. (P. 73)
Sereepapong W., Pruksananonda K., Suwajanakorn S., Boonkasemsnti W.

Myoglobin as a cardiac marker. (P. 177)
Vanavanitkun Y.

Roles of Serotonin-Specific Reuptake Inhibitors in Psychiatric disorder. (P. 261)
Lalitanantpong D.

Modern concepts for venipuncture clinic setting. (P. 465)
Wiwnitkit V.

Monoclonal antibodies in the treatment of cancer. (P. 827)
Limpakarn S., Intragumtornchai T., Voravud N.

The application of urinary flow cytometry in renal diseases. (P. 915)
Boonchalarmvichian C., Wiwanitkit K., Paritpokee N., Charuruks N.

Selection of Burkholderia pseudomallei antigens for antibody detection by indirect hemagglutination method. (P. 631)
Chatwiriyacharoen W.

Surfactant therapy in preterm infants weighing 1250 grams or laee at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 725)
Thaithumyanob P., Praisuwanna P., Punnahitananda S., Sanpawat S.

Laboratory information management system, an application of computer information technology. (P. 887)
Wiwanitkit V.

Psychosocial status among mothers of children with chronic lung disease. (P. 575)
Thongsamrit N, Chandarasiri P.

Art projects and creative thinking of elementary school students in Bangkok. (P. 117)
Vinitchayajinda P, Wittayasai W.

Information seeking behaviors of graduate students at the Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 261)
Pongsadiloke S, Angchun P.

Quality of life and associated factors in colorectal cancer patients with colostomy at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 387)
Atthaphinan C, Lueboonthavatchai P.

Effects of progressive muscle relaxation on smoking craving. (P. 219)
Limsanon T, Kalayasiri R.

Prevalence and associated factors of depression in caregivers of patients with stroke at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 457)
Pakpakorn R, Kanchanatawan B, Charnnarong N.

Depression and associated psychosocial factors of the elderly at the elderly associate of Public Health Center 48 Nakwatchara-utid. (P. 717)
Sasithorn N, Lueboonthavatchai P.

A comparative study of depression between the elderly living in their own home and those in nursing home for the aged, Mueang district, Chiang Mai. (P. 341)
Suwattanakoop S, Kanchanatawan B.

Self-esteem and associated factors of teenagers with first pregnancy. (P. 683)
Shuaytong P, Nammgorn B, Karuhadej P, Cherwanitchakorn S.

Comparison of Myofascial pain syndrome and lomplaipattakad diagnosis in Thai traditional medicine clinic. (P. 239)
Yodtor U, Nimnuan C.

Identification of forensically important blowflies in Thailand based on the second internal transcribed spacer region of ribosomal DNA and the NADH dehydrogenase subunit 5 gene. (P. 101)
Jantorn R, Siriyasatien P, Tawatsin A, Thavara U, Preativatanyou K.

Factors related to stress and stress management behaviors of border patrol police company 446 in Narathiwat Province. (P. 243)
Preecha M, Thavichachart N.

Improving behaviors of autistic children by social stories. (P. 373)
Suphakwattana P, Pityaratstian N, Suphamahitorn P.

Working condition and stress among staff members of the Department of Dietetics and Diet Therapy, King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 503)
Muangcharoen P, Sughondhabirom A.

Attitudes and childcare functions of caregivers in private childcare centers in Lamphun Province. (P. 613)
Sombatmai P, Chandarasiri P.

Preventive one million steps : Walk for health. (P. 739)
Urith S, Jiamjarasrangsi W, Lohsoonthorn V.

Anxiety over living in society in juvenile delinquents being prepared for discharge from observation and protection centers. (P. 635)
Somboonpong D, Chandarasiri P.

Mental Health and Coping Styles among adolescent offsprings of patients with depressive disorders. (P. 289)
Prownebon J, Trangkasombat U.

Body image satisfaction and related factors in postpartum women at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 505)
Kitranun P, Suppapitiporn S.

Survey of knowledge of outpatients on locations in the refrigerator for eye drop keeping. (P. 649)
Pornvichitpisan S, Laohapojanart N.

Definition and influencing factors of difficulty hospital discharge using focus group. (P. 511)
Akkayagorn L, Chatrkaw P, Sriratanabal P, Manasvanich B, Sa-nguansap T, Meethavorn N, Udayachalem C.

Work stress and burnout among licensed lawyers at Thai Lawyers Council under Royal Patronage. (P. 663)
Therdthoonphuphuch Sh. W, Lueboonthavatchai P.

Mental health and defense mechanism among flight attendants in a commercial airline in Thailand. (P. 799)
Puangsorn P. Buathong N.

สุขภาพจิตของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร (P. 345)
นัยนา เอื้อพงศ์กิติกุล, ศิริลักษณ์ ศุภปีติพร

Diabetic diets. (P. 417)
Sridama V.

Methods to determine erythrocyte sedimentation rate in the present day. (P. 87)
Wiwanitkit V., Siritantikorn A.

The database management program of the medical students and the medical graduates, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University. (P. 439)
Kiattinat S.

Sequential analysis: comparison of two proportion. (P. 367)
Udomprasertgul V.

Utility of auditory brainstem response audiometry in diognosis of acoustic neuroma at the King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 467)
Ounsuk S., Vaewvichit K., Luangpitakchumpon P.

Development of small t trauma assessing instrument for secondary school students. (P. 129)
Chuatai N, Chandarasiri P.

Relation between emotional quotient and family communication patterns with Attention deficit/Hyperactivity at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 275)
Kongjaroen J, Wacharasindhu A.

Effect of foot reflexology on brain corresponding areas during simple reaction time in healthy adults. (P. 401)
Srisupornkornkool K, Punyapuck J, Inprang T, Nakdee K, Boonyarom O, Somthavil S.

Stress of custodians of disabled children who attend Special Education Center of the Central Region, Bangkok. (P. 355)
Jongpaisansakul P, Suppapitiporn S.

Happiness assessment tool for the elderly. (P. 697)
Maneesukkasem P, Tunvirachaisakul C.

Behavior modification by parents in children with attention deficit hyperactivity (ADHD) attending Child Psychiatric Unit at King Chulalongkorn Memorial Hospital and Nakhon Ratchasima Rajanagarindra Psychiatric Hospital. (P. 253)
Pattanaworapong W, Pittayarattanasatern N.

Relationship of the nine most commonly advertised drugs to drug memory of the first year residents at King Chulalongkorn Memorial Hospital: a cross-sectional analytical study by questionnaire. (P. 405)
Praneenararat S, Sangwatanaroj S.

Effects of mental health promotion program on Mathayom 5 students of Triam Udom Suksa School. (P. 115)
Petkum S, Pityarstian N.

Correlation between activities of daily living, social supports for stress of hypertensive patients at Lomsak Hospital, Petchabun Province. (P. 747)
Jankham B, Lalitanantpong D.

Creativity thinking of chulalongkorn medical students. (P. 649)
Nakniyom J, Nimnuan C.

Sick building syndrome and stress among office workers. (P. 525)
Ritwichai A, Buathong N.

Cosmetic surgery trend and related factors of female high schools students in Bangkok. (P. 677)
Bubphasiri R, Kanchanatawan B.

Total quality management in hospitals: concepts, implementation and success. (P. 861)
Sriratanaban J.

Prevalence of compulsive sexual behavior in men who have sex with men who receive the services at the Anonymous Clinic, Thai Red Cross AIDS Research Centre. (P. 427)
Dispanurat V, Roomruangwong C.

Prevalence of postpartum depression and associated factors among nursing mothers at King Chulalongkorn Memorial Hospital. (P. 665)
Withayavanitchai S, Roomruangwong C.

Treatment outcome of pediatric stem cell transplantation; King Chulalongkorn Memorial Hospital experience (P. 531)
ผศ.นพ. ปรีดา วาณิชยเศรฐกุล

FGFR-Related disorders in Thai patients (P. 532)
อ.นพ. วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์

EMM (M protein gene) Sequences of invasive group a streptococci solates from Thai patients at Chulalongkorn University Hospital from 1995 - 1999 (P. 533)
น.ส. ภัทราภรณ์ อรไทวรรณ

Surveillance of non-conforming requests and speciments in King Chulalongkorn Memorial Hospital according to ISO 9002 program (P. 534)
อ.นพ. วิโรจน์ ไววานิชกิจ

Sensitvity of auditory brainstem response in patient with acoustic neuroma (P. 535)
ผศ. ปริญญา หลวงพิทักษ์ชุมพล

Study the apoptosis in lymphocytes from cervical cancer patients receiving radiation therapy (P. 536)
น.ส. พิสุทธิ์ ปามุทา

Predictors of surgical intensive care unit mortality in the year 2000 (preliminary) (P. 537)
รศ.พญ. ปวีณา บุญบูรพงศ์

Revolution of sex reassignment surgery in Chulalongkorn University Hospital (P. 538)
ผศ.นพ. ประยุทธ โชครุ่งวรานนท์

Neoclitoris in the new millennium (P. 539)
ผศ.นพ. ปรีชา เตียวตรานนท์

Comparison of primary percutaneous coronary intervention versus thrombolytic therapy in patients with acute myocardial information (P. 540)
อ.นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

Journal Abstracts

Osteoarthritis year in review 2016: biology. (P. 289)

Bilateral carotid stents in patient who undergoing coronary artery bypass graft: A case report (P. 541)
อ.นพ. สุพจน์ ศรีมหาโชตะ

Effect of recruitment training on immune system (P. 542)
ร.อ. หญิงประภารัตน์ จันทวาลย์

Chulalongkorn Rectus Search Lifting Device (P. 544)
รศ.นพ. ธันวา ตันสถิตย์

New treatments in dystonia and spasticity (P. 545)
ผศ.พญ. อารีรัตน์ สุพุทธิธาดา

Treating upper airway disorders by radio frequency volume reduction (Somnoplasty) (P. 546)
ผศ.นพ. ประกอบเกียรติ หิรัญวิวัฒน์กุล

Intraocular lens (P. 547)
อ.พญ. วสี ตุลวรรธนะ

C.U. Pediatric research (P. 548)
ผศ.นพ. อิศรางค์ นุชประยูร

Anastomosis workshop (P. 549)
รศ.นพ. พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ

การเรียนการสอน และการวิจัยทางเวชศาสตร์การกีฬาในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (P. 550)
ผศ.นพ. สมพล สงวนรังศิริกุล

Recent advances in nuclear cardiology (P. 551)
พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

Other

A case of steroid - resistance FSGA with podocin mutation. (P. 373)
Kanjanabuch T., praditpornsilpa K., Eiam-ong S., chusil S., Tungsanga K.

Fever and pulmonary infiltration in a patient with aplaslic anemia. (P. 219)
Mahasandana S., Arjhansiri K., Paisunthonsuk P., Sridama V. Editor

A patient with fever, pancytopenia, hepatosplenomegaly and shock. (P. 53)
Watananukul P., Intracumtornchai T., Plengvidhya C., Suwangool P., Sampatanukul P., Wannakrairot P., Krisuwan S., Sridama V. editor

An elderly female patient with pneumonia and abnormal cardiac shadow. (P. 169)
Charoenlarp P., Lertlum S., Viratchai C., Suwanwela N., Suwangool P., Sridama V. Editor

คำขอบคุณ (P. 779)

แคลเซียมและวิตามิน - ยาต้องห้าม (P. 189)
ศ. กิตติคุณ น.พ. เสก อักษรานุเคราะห์

Analysis of urine glucose by locally produced reagent strip. (P. 651)
Tosukhowong P., Kriengsiri S., Buranasiri K., Sridama V., Chaithawong C.

Spontaneous ruptured endometriotic cyst. (P. 765)
Sentrakul P.

Argon laser iridotomies. (P. 1017)
Girasate K.

Neonatal gastric rupture. (P. 549)
Chatwiriyacharoen W., Chittmittrapap S.

Clinocopathological conference an alcoholic patient with perotionitis. (P. 893)
Sriratanaban A., Sitprija V., Chayutipraiwan U., Pongsabutra S., Wannarairot P., Vatananukul B., Phanthumchinda K., Suwangool P., Walairatana S., Sridama V. Editor

Nephrotic syndrome with renal failure. (P. 525)
Sitprija V., Chayutipraiwan U., Suvakapha R., Viruchai C., Deesomchok U., Krisuwan S., Sridama V. Editor

Abdominal tuberculosis in children. (P. 765)
Wangprasertkul W., Chittmittrapap S.

คำขอบคุณ (P. 699)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 781)

Chronic diarrhea, with pulmonary infiltration in a 31 year old man. (P. 69)
Sriratanaban A., Chienpradit K., Dechakaisaya S., Suwangool P.

Rubella pneumonia. (P. 251)
Sanpavat S., Wannakairot P., Siriaungkul S., Poovorawan Y. Editor

A study for Norplant® insertion training using a chicken model and a rubber arm model. (P. 743)
Chompootaweep S., Sentrakul P.

Japanese encephalitis. (P. 481)
Thisyakorn U., Poovorawan Y. Editor

Liver abscess in Thailand. (P. 677)
Kladchareon N., Sitprija S. Editor

Laryngeal cyst. (P. 921)
Supiyaphun P., Vorapattrakul V., Sastarasadhit V.

Theppisai home-made cervical cup for artificial insemination. (P. 1023)
Theppisai H., Theppisai U.

Plasmacytoma. (P. 1121)
Itiravivong P., Uppamanoraset N., Yuktanandana P.

Staphylococcal toxin syndromes. (P. 73)
Thisyakorn U., Ratanawai S.

Authoring software for decision making process in medicine. (P. 149)
Benjawongkulchai S., Laisnitsarekul B.

Diabetic Neuropathy. (P. 321)
Phanthumchinda K., Chalaprawat M., Plengvithaya C., Siprija S.

Infections and aplastic anemia in pregnancy. (P. 467)
Tresukosol D., Paisuntornsug P., Suwanakul P. Editor

Modified hemorrhoid ligator for multiple hemorrhoid ligations. (P. 557)
Rojanasakul A.

Intestinal obstruction complicated ventriculoperitoneal shunt in treated hydrocephalic children. (P. 703)
Chatwiriyacharoen W., Chittmittrapap S., Poovorawan Y.

Computerized modified essay question (MEQ) for formative evaluation. (P. 873)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

S.C.A.I. 2: A new version of an authoring system software for computer assisted instruction in medicine. (P. 73)
Benjavongkulchai S., Laisnitsarekul B.

Helicobacter Pylori. (P. 535)
Kladchareon N., Mahachi V., Bodhidath L., Sampatanukul P., Sridama V. Editor

Dysphagia in children. (P. 61)
Vivatvakin B.

Rapid diagnosis of intracranial fungal infection: Technical note. (P. 255)
Hall ES., Nussbaum WA.

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 701)

ย่อวารสาร (P. 235)
นริศร คงรัตนโชค

คำขอบคุณ (P. 731)

ดรรชนีบทความ (P. 785)

ย่อวารสาร (P. 259)
ไพโรจน์ เสรีเด่นชัย

ย่อวารสาร (P. 391)

ย่อวารสาร (P. 521)

Pattern of injury in child fatalities resulting from child abuse (P. 301)
วาทิตต์ รุจิราวรรณ

ย่อวารสาร (P. 521)

ย่อวารสาร (P. 657)
อลิสา จันทร์ปี สุรางค์ นุชประยูร

คำขอบคุณ (P. 815)

New instruments for spinal fixation. (P. 79)
Tienboon P.

Hepatoma in children: A significant contact hepatitis B virus in the family. (P. 177)
Poovorawan Y.

Management of Mini 'Co2 - Home Made Moist-Cabinet'. (P. 343)
Dhamabutra N., Chongthaleong A., Phupaibul K.

Transcutaneous clectrical nerve stimulator. (P. 927)
Bunnag Y., Aksaranugraha S., Chatchaititeitumrong S.

Formative evaluation program with computer-slide projector interface box. (P. 1007)
Chongtrakul P., Boonyaratavej P., Desudchit T., Laisnitsarekul B.

Oropharyngeal dysphagia, dyspnea and muscle weakness in a 59 year old man. (P. 85)
Tumrasvin T., Pongsabutra S., Suwangool P. Editor

Chlamydial pneumonia in early infancy. (P. 193)
Limudomporn S., Prapphal N., Poovorawan Y. Editor

Hypertension in adrenal diseases: An approach to diagnosis. (P. 285)
Sitprija S., Poovapanich S., Kungkaya V.

Formative evaluation program on IBM personal computer. (P. 487)
Laisnitsarekul B., Varavithya C., Chongtrakul P.

STATPLAN: Software for choosing inferential statistics in Descriptive medical reserch on IBM Personal Computer. (P. 683)
Laisnitserekul B.

Post-thyroidectomy life-threatening complications in Graves' disease. (P. 849)
Sriwatanawongsa V., Pramuan P., Luengtaviboon K., Yuktananda P.

The effectiveness of modified air pressure pump for nebulizer in children with acute asthmatic attack. (P. 927)
Chumdermpadetsuk S., Ngampaiboon J., Loahakunakorn S., Prapphal N., Limdomporn S., Boonpirak B.

Nephrotic syndrome in pregnancy. (P. 241)
Soontornpakornkit T., Theppisai H.

CPS: A computer Assisted Instruction (CAI) authoring software for the training in clinical problem-solving Skill. (P. 977)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Reye's syndrome. (P. 811)
Poovorawan Y., Suwangool P.

Intestinal pseudo-obstruction caused by visceral myopathy. (P. 975)
Chittmittrapap S., Chatwiriyacharoen W., Chere W., Chondej S.

Lead poisoning. (P. 71)
Pongpunlert W.

ดรรชนีบทความ (P. 705)

แนะนำหนังสือ (P. 239)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 733)

คำขอบคุณ (P. 707)

แนะนำหนังสือ (P. 261)
ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสด

แนะนำหนังสือ (P. 397)

ย่อวารสาร (P. 763)

คำขอบคุณ (P. 661)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 817)

Arun retractor-anoscope. (P. 183)
Rojanasakul A.

S.C.A.I. : Authoring system for Computer Assisted Instruction. (P. 829)
Benjawongkulchai S., Laisnitsarekul B.

Package model trial: Family life education for Chulalongkorn Students. (P. 95)
Chompootaweep S., Yamarat K., Poomsuwan P., Tadsanapradit P., Dusitsin N.

Microcomputer Program for Item Analysis. (P. 199)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

Normative refernce grading program. (P. 291)
Chongtrakul P., Laisnitsarekul B.

Clinical utility of echocardiography in infective endocarditis. (P. 387)
Chotvittayatarakorn P., Poovorawan Y. Editor

Cryptococcal meningitis. (P. 593)
Pongpunlert W., Phancharoen S., Likitnukul S., Poovorawan Y. Editor.

The use of silicone oil in selected retinal detachments. (P. 987)
Benson WE.

ดรรชนีบทความ (P. 737)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 709)

ย่อวารสาร (P. 443)
พรเทพ อังศุวัชรากร

แนะนำหนังสือ (P. 767)

แนะนำหนังสือ (P. 679)

ดรรชนีผู้แต่ง จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2010 (P. 663)

ดรรชนีบทความ (P. 821)

Clinical simulation program for rational drug prescription. (P. 395)
Chongtrakul P., Jaroongdaechakul M.

ดรรชนีบทความ (P. 713)

คำขอบคุณ (P. 771)

คำขอบคุณ (P. 681)

ดรรชนีบทความ จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2010 (P. 667)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 773)

ดรรชนีผู้แต่ง (P. 683)

ดรรชนีบทความ (P. 777)

ดรรชนีบทความ (P. 687)

Role of interventional radiology in hemodial ysis access (P. 552)
อ.นพ. อรรควัชร์ จันทร์ฉาย

พยาธิวิทยาคืออะไร? (P. 553)
แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

Nuclear oncology (P. 554)
อ.พญ. ศศิธร ศิริสาลิโภชน์

Internet-based nuclear medicine teaching tool (P. 555)
ผศ.นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒน์รัตน์